Raadslid

Dhr. R. Krumeich

Partij
Fractie Krumeich (KR)
Geslacht
m
Datum installatie
14-09-2021
Datum einde
29-03-2022
Profiel
profiel

Stemmingen

DatumBesluitStem
14-09-2021Amendement Groenlinks - Speelbeleid - NatuurspeelplekkenTegen
14-09-2021Raadsvoorstel LandgoederenzoneVoor
14-09-2021Amendement Groenlinks - LandgoederenzoneVoor
14-09-2021Raadsvoorstel Ja-Ja stickerTegen
14-09-2021Amendement Ja-Ja stickerTegen
14-09-2021Raadsvoorstel Grof vuilTegen
14-09-2021Amendement CDA BVR D66 GBR - Beperken tarief grof vuil ophalen tegen betalingTegen
14-09-2021Raadsvoorstel Nadere motivering bestemmingsplan Hoornwijck-Broekpolder, 1e herzieningVoor
12-10-2021Raadsvoorstel Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Rijswijk 2022Voor
12-10-2021Raadsvoorstel zienswijze op het startdocument evaluatie GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden 2021Voor
12-10-2021Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Karel Doormanlaan 155-157Voor
12-10-2021Vaststellen verslagen van 14 en 21 september 2021Voor
12-10-2021Raadsvoorstel Hoofdplanstructuur PasgeldVoor
12-10-2021Amendement Hoofdplanstructuur PasgeldVoor
12-10-2021Raadsvoorstel AZCVoor
12-10-2021Raadsvoorstel Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026Voor
12-10-2021Amendement Regiovisie Jeugdhulp (amendement is ingetrokken)
12-10-2021Raadsvoorstel WoonzorgvisieVoor
12-10-2021Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan 2021-2026Voor
12-10-2021Raadsvoorstel Verordening Voorzieningen huisvesting Onderwijs Rijswijk 2022Voor
12-10-2021Raadsvoorstel 2e fase Huis van de StadVoor
12-10-2021Bekrachtiging geheimhouding IB 21 103 Bestemmingsreserve en meerjarenraming Huis van de StadVoor
12-10-2021Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen uitbreiding restaurant, hotel en Spa SavarinVoor
12-10-2021Raadsvoorstel opheffen geheimhouding diverse stukken door B&W en raad periode sept. 2020 - juni 2021Voor
09-11-2021Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage 2021Voor
09-11-2021Raadsvoorstel BelastingverordeningenTegen
09-11-2021Vaststellen begroting voor het jaar 2022Voor
09-11-2021Vaststellen meerjarenraming 2023-2025Voor
09-11-2021Vaststellen van de jaarschijf 2022 van het investeringsplan 2022-2025 Voor
09-11-20211. Amendement D66 PvdA CDA - geld voor fietspaden uitgeven aan fietspadenVoor
09-11-20212. Amendement Groenlinks PvdA Fractie Krumeich - Begroting 2022-2025 - ParkeerbelastingVoor
09-11-20213. Amendement Groenlinks PvdA Fractie Krumeich - Begroting 2022-2025 -AfvalstoffenheffingVoor
09-11-20214. Amendement CDA GroenLinks PvdA D66 - Iedereen doet meeVoor
09-11-20215. Amendement Rijswijks Belang - Bevriezing verhoging afvalstoffenheffing van 1,5 %Voor
09-11-20216. Amendement VVD - OndermijningVoor
09-11-20217. Amendement VVD - Begroting 2022-2025 en Verordening AfvalstoffenheffingTegen
09-11-20211. Motie BVR - Afrastering tegen ganzen (motie is ingetrokken)
09-11-20212. Motie BVR - Bouwen voor de Rijswijkers (motie is ingetrokken)
09-11-20213. Motie BVR - Burenhulp (motie is ingetrokken)
09-11-20214. Motie BVR - grofvuil 2 x per jaarTegen
09-11-20215. Motie BvR PvdA - Wijkagent beter bekend (motie is ingetrokken)
09-11-20216. Motie GL PvdA RB D66 CDA Opkoopbescherming woningenVoor
09-11-20217. Motie Groenlinks - Taskforce schone luchtVoor
09-11-20218. Motie PvdA GL D66 Wij CDA Maatwerk bij kostendelersnormVoor
09-11-20219. Motie PvdA GL Wij D66 Pro-actieve aanpak energie-armoede (motie is ingetrokken)
09-11-202110. Motie Rijswijks Belang GroenLinks - Inzichtelijk maken externe inhuurVoor
09-11-202111. Motie VVD - Inkoop van media door de gemeente Rijswijk 9 november 2021 (motie is ingetrokken)
21-09-2021Motie van afkeuring - GroenLinks, PvdA en VVDVoor
21-09-2021Motie vreemd aan de orde: Langer openhouden AZC Rijswijk (motie is ingetrokken)
21-09-2021Motie Vreemd aan de orde: AZC uiterlijk 5 jaar (motie is ingetrokken)
21-09-2021Motie Vreemd aan de orde: Uitspreken tegen splitsing en zetelroof (motie is ingetrokken)
21-09-2021Motie vreemd aan de orde: meerjarenonderhoudsplanTegen
21-09-2021IB 21 098 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen aangepast raadsvoorstel investeringsbudget fase 2 Huis van de StadVoor
09-11-202112. Motie VVD – Maximum van 75% binnen de begrotingTegen
09-11-202113. Motie VVD - Open stadhuisVoor
09-11-202114. Motie VVD en Rijswijks Belang - Kunstwerken bij sporthal en scholenVoor
09-11-202115. Motie D66 en Rijswijks Belang - Verkeersveilige wegen in de wijk, ontsluitingsweg aanwijzen (motie is ingetrokken)
09-11-202116. Motie Wij. Rijswijk en Beter voor Rijswijk - Voetpad RijswijkBuiten - BogaardpleinTegen
09-11-202118. Motie PvdA en Wij. Rijswijk – Investeren in de Rijswijkse jeugdVoor
09-11-202119. Motie CDA - Onderzoek mogelijkheden ouderenhofje in RijswijkVoor
09-11-202120. Motie CDA – Zwembad SteenvoordeTegen
09-11-202121. Motie RB – Ga verpaupering tegenTegen
09-11-202122. Motie RB – Extra aandacht illegale vuildumpingVoor
09-11-202123. Motie BvR – Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (motie is ingetrokken)
21-12-2021Raadsvoorstel Meerjaren onderhoudsplan maatschappelijk vastgoed (21 083)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Transitievisie Warmte (21 072)Voor
21-12-2021 Raadsvoorstel Kadernota Schulden (21 077)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Bestemmingsplan Sterpassage (21 071)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel slotwijziging (21 075)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Bestemmingsplan ’t Haantje (21 058)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040 (21 073)Voor
21-12-2021CDA GL D66 PvdA GBR - Motie deelfietsenVoor
21-12-2021Raadsvoorstel Evaluatie deelmobiliteit (scooters) (21 074)Voor
21-12-2021GBR - Amendement raadsvoorstel pilot deelscooters en voorstel verdere voortgangVoor
21-12-202121-074 Motie Rijswijks Belang - Motie deelscooterTegen
21-12-2021BVR - Motie stop met aanmodderen deelscootersTegen
21-12-2021Raadsvoorstel Adviesraad Energietransitie (21 070)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Kadernota Jeugd en Onderwijs 2022 (21 069)Tegen
21-12-2021Wij. Rijswijk - Amendement raadsvoorstel kadernota jeugd en onderwijsVoor
21-12-2021Raadsvoorstel Inkoopvisie WMO H5 (21 068)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Overdracht van raad naar raad (21 076)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Strategisch veiligheidsbeleid (21 067)Voor
21-12-2021CDA VVD RB Amendement Raadsvoorstel Strategisch VeiligheidsbeleidVoor
21-12-2021Rijswijks Belang - Motie verkoopverbod messen onder 16 jaarTegen
21-12-2021Motie VVD Rijswijk vreemd aan de orde van de dag - Uitspreken tegen splitsing (motie is ingetrokken)
21-12-2021Fractie El Majjaoui - motie vreemd aan de orde van de dag - Gemeentelijk diversiteit en inclusiebeleid tot norm makenTegen
21-12-2021D66 RB GL PvdA GBR Wij - Motie vreemd aan de orde van de dag Strandwalfestival (motie is overgenomen door het college)
08-02-2022Raadsvoorstel rekenkamer onderzoek Privacy sociaal domeinVoor
08-02-2022Raadsvoorstel Regiovisie BWMOVoor
08-02-2022Raadsvoorstel tot vaststelling GREX Sion-’t Haantje 10e herzieningVoor
08-02-2022Raadsvoorstel keuze in relatie tot het omgevingsplan Voor
08-02-2022Raadsvoorstel vaststelling verordening op de gemeentelijke adviescie omgevingskwaliteitVoor
08-02-2022Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Lange Kleiweg 100Voor
08-02-2022Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit WesthoffVoor
08-02-2022Raadsvoorstel voorstel benoeming leden rekenkamercommissieG
08-02-2022Raadsvoorstel Ontwikkelkader Kessler Park en omgeving Voor
08-02-2022Raadsvoorstel Intentieverklaring MIRT-verkenning bereikbaarheid CID BinckhorstTegen
08-02-2022Bekrachtiging geheimhouding: RIB 22 007 Geheimhouding grondexploitatie Sion - ’t Haantje, tiende herziening, 2022Voor
08-02-2022GBR en anderen - Amendement raadsvoorstel Ontwikkelpark Kesslerpark en omgevingTegen
08-02-2022GBR en anderen - Amendement raadsvoorstel intentieverklaring MIRT-verkenning bereikbaarheid CID BinckhorstTegen
08-02-2022GL - Amendement intentieverklaring CID-Binckhorst BroekslootkadeTegen
08-02-2022GL en PvdA - Amendement intentieverklaring CID-Binckhorst STOMP (amendement is ingetrokken)
08-02-2022RB - Motie Rijswijk is geen Haags afvoerputjeVoor
08-02-2022 D66 GBR PvdA - Motie parkeeroverlast Pauwhof - PouwensteijnTegen
08-02-2022RB - Motie geef omwonenden van parkeerplaats de Schilp hun nachtrust terug (motie is ingetrokken)
29-03-2022Vaststellen rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezingen 2022Voor