Raadslid

Dhr. M el Majjaoui

Partij
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)
Geslacht
m
Datum installatie
01-12-2021
Datum einde
-
Profiel
profiel

Stemmingen

DatumBesluitStem
04-02-2020Vaststelling van de agendaVoor
04-02-2020Raadsvoorstel Voortgang Montessori IKC ParkrijkVoor
04-02-2020Vaststelling van het verslag van 17 december 2020Voor
04-02-2020Bekrachtiging geheimhouding stukken Eneco horende bij IB 19 136 Besluitvorming over de verkoop van het aandelenbelang in EnecoVoor
04-02-2020Raadsvoorstel Verkoop aandelen EnecoVoor
04-02-2020Motie Excuses Mitsubishi (motie is overgenomen door het college)
04-02-2020Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Herontwikkeling HBG-locatieVoor
03-03-2020Vaststelling agendaVoor
03-03-2020Raadsvoorstel Verordening 2020 WmoVoor
03-03-2020Raadsvoorstel Tussentijds advies aan CvdM over PBO SOBVoor
03-03-2020Raadsvoorstel Tweede wijziging legesverordening 2020Voor
03-03-2020Verslag raadsvergadering 4 februari 2020Voor
03-03-2020Raadsvoorstel Herbenoeming leden Welstands- en monumentencommissieVoor
03-03-2020Raadsvoorstel Verordening speelautomatenhallen Rijswijk Voor
03-03-2020Raadsvoorstel Basisdocument Energietransitie RijswjikVoor
03-03-2020Motie AvalexVoor
03-03-2020Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet 2e fase Huis van de Stad Voor
03-03-2020Raadsvoorstel Aanpassingen ParkeerreguleringTegen
03-03-2020Motie Aanpak Verkeersveiligheid (motie is ingetrokken)
03-03-2020Aanpassing Verordening SpeelautomatenhallenTegen
03-03-2020Amendement aanpassing voorstel ParkeerreguleringTegen
03-03-2020Amendement 1 GL schrappen voorstel 1Tegen
03-03-2020Amendement 2 GL aanpassen voorstel 3Tegen
03-03-2020Amendement 3 GL schrappen voorstel 4 (amendement is ingetrokken)
03-03-2020Amendement 1 GL schrappen laatste zin H3 blz 17Tegen
03-03-2020Amendement 2 GL Aanpassen passage H3Tegen
03-03-2020Motie 1 PvdA Aansluiten Leiding door het Midden (motie is ingetrokken)
03-03-2020Motie 3 PvdA Energie Transitie Service Punt (ETSP) voor Routekaart eigenaren woningen. (motie is ingetrokken)
12-05-2020Raadsvoorstel opheffen DSWVoor
12-05-2020Raadsvoorstel verlenging contract accountant Baker TillyVoor
12-05-2020Raadsvoorstel reactie op verzoek MRDH voor instemming strategie stallingslocaties tramsVoor
12-05-2020raadsvoorstel ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. A. v.d. LaarVoor
12-05-2020Motie Daadkracht op het woningdossier Oplossingen voor de onstane impasse: meer diversiteit in woningaanbodVoor
12-05-2020Motie vakantiestraat Tegen
02-06-2020Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR Servicebureau Jeugdhulp HaaglandenVoor
02-06-2020Zienswijze op de Jaarrekening 2019 en begroting 2021 DSW RijswijkVoor
02-06-2020Zienswijze begrotingswijziging 2020 en begrotingen 2021 GR GGD en VTVoor
02-06-2020Zienswijze begroting 2021 Omgevingsdienst HaaglandenVoor
02-06-2020Zienswijze begrotingswijziging 2020 Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk en zienswijze 2021 Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk Voor
02-06-2020Raadsvoorstel Aanwijzing plaatsvervangend griffierVoor
02-06-2020Zienswijze begroting 2021 Veiligheidsregio Voor
02-06-2020Zienswijze begroting 2021 Avalex en vaststellen wijziging GR Regiionaal reinigingsbedrijf Avalex 2018Voor
02-06-2020Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 en Treasury statuut MRDHVoor
02-06-2020Amendement Zienswijze ontwerpbegroting en Treasurystatuut MRDHVoor
23-06-2020Raadsvoorstel vaststellen tarieventabel parkeren 2020Voor
23-06-2020Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Birckhoeve Tegen
02-07-2020Raadsvoorstel meekoppelkansen A4 HaaglandenVoor
02-07-2020Amendement op brief aan Ministerie Ontwerp tracebesluit A4 HaaglandenVoor
02-07-2020Ook meekoppelkansen voor jongeren (motie is overgenomen door het college)
02-07-2020motie Meekoppelkansen 0-optie (motie is ingetrokken)
02-07-2020motie Meekoppelkansen Beatrixlaan (motie is ingetrokken)
02-07-2020Motie Meekoppelkansen Waterberging (motie is ingetrokken)
07-07-2020Motie I Tijdige en passende jeugdhulp (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie II Rijswijk voor 14Tegen
07-07-2020Motie III Deelvoertuigcooperaties (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie VI Passende en gewenste financiering in de jeugdhulp (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie VII Innovatiefonds (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie VIII Parkmanagement in de Plaspoelpolder (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie IX Aanpak betere jeugdzorg (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie X Voorkom nieuwe armoede onder kinderen (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XI Proef met basisbaan Tegen
07-07-2020Motie XII Jeugdparticipatie (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XIV Extern inhuren als het echt niet anders kan en niet oneindig door laten lopen (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XVII Veilige wandelroute (motie is ingetrokken)
07-07-2020Motie XVIII Hekken Endezant (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XIX Help de culturele sector (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XXI Slagenlandschap landschapsmonument (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XXII Parkeren is geen melkkoeTegen
07-07-2020Raadsvoorstel Jaarstukken 2019, besteding van het jaarrekeningresultaat 2019 en wijziging begrotingVoor
07-07-2020Raadsvoorstel 1e halfjaarrapportage 2020 (voorjaarsnota 2020 en kadernota 2021)Voor
07-07-2020amendement I Eneco opbrengst Tegen
07-07-2020Amendement II Ombuiging luchtkwaliteitTegen
06-10-2020Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen GeestbrugkadeN
06-10-2020Raadsvoorstel Aanpassing Forumregeling gemeente Rijswijk 2019N
06-10-2020Vaststelling concept-verslagen 23 juni, 2 juli en 7 juli 2020N
06-10-2020Raadsvoorstel Proces benoeming burgemeester Rijswijk 2020 N
06-10-2020Raadsvoorstel Concept-Regionale Energietransitie Rotterdam-Den HaaN
06-10-2020Raadsvoorstel (her)benoeming leden Raad van Toezicht St. Librijn openbaar onderwijsN
06-10-2020Raadsvoorstel Advies aan Commissariaat voor de Media over aanvraag St. Omroep RijswijkN
06-10-2020Raadsvoorstel Traject verwerking huishoudelijke afvalstromenN
06-10-2020Raadsvoorstel Aanbesteding accountantsdienstenN
06-10-2020Vaststelling agendaN
06-10-2020Motie III vreemd aan de orde: Denk aan onze kinderenN
06-10-2020Motie I Vreemd aan de orde: Grenzen verleggen voor aanpak daklozen en zwervers (motie is ingetrokken)
06-10-2020Motie II vreemd aan de orde: Maak (kinderspeelpark) Schoonoord onaantrekkelijker voor wildkampeerders, daklozen en zwervers. (motie is ingetrokken)
06-10-2020Motie IV vreemd aan de orde: Nu slim investeren in mensen met een grote afstand tot werk voorkomt later kostenN
06-10-2020Raadsvoorstel Herstructurering Sportpark ElsenburgN
06-10-2020Raadsvoorstel ParticipatiebeleidN
06-10-2020Motie 1 Herstructurering Sportpark Elsenburg VVDN
06-10-2020Motie 2 Herstructurering sportpark ElsenburgN
06-10-2020Amendement 1 Jeugd en participatieN
06-10-2020Amendement 2: ParticipatieniveauN
06-10-2020Motie 1 Raadsvoorstel advies aan commissariaat voor de media (motie is ingetrokken)
05-11-2020Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage 2020Voor
05-11-2020Begroting 2021-2024 gemeente RijswijkVoor
05-11-2020Amendement I Dekkingsvoorstel afvalstoffenheffing vervangen door ozbTegen
05-11-2020Amendement II Dekkingsvoorstel ParticipatiebeleidVoor
05-11-2020Amendement III Stelpost jeugdTegen
05-11-2020Amendement IV 'matigen verhoging afvalstoffenheffing'Voor
05-11-2020Amendement V 'Blokhut Wilhelminapark'Voor
05-11-2020Amendement VI 'Blijven investeren in beleid bedrijventerreinen en retail'Voor
05-11-2020Amendement VII 'Houdt de handhaving in Rijswijk op peil'Voor
05-11-2020Amendement VIII houdt in het onderhoud van straten en groen de basis op ordeVoor
05-11-2020Amendement IX ParkerenVoor
05-11-2020Raadsvoorstel belastingverordeningenVoor
05-11-2020Bekrachtiging geheimhoudingVoor
05-11-2020Motie I Hufterboete invoeren in Rijswijk (motie is overgenomen door het college)
05-11-2020Motie II werk aan de winkel (motie is overgenomen door het college)
05-11-2020Motie III Grip op energieverbruik (motie is ingetrokken)
05-11-2020Motie IV 30 als uitgangspunt, 50 alleen wanneer veiligTegen
05-11-2020Motie V Maaltijden bezorgen zonder zorgenTegen
05-11-2020Motie VI Huishoudboekje AvalexN
05-11-2020Motie VII Misschien kan dat ene abonnement wel worden stopgezet?Tegen
05-11-2020Motie VIII kwijtschelden opnemen in het armoedebeleidTegen
05-11-2020Motie X op = opTegen
05-11-2020Motie IX kwijtschelding in 2021 naar 50%Tegen
05-11-2020Motie XI Afvalstoffenheffing beperkten tot inflatiepercentageTegen
05-11-2020Motie XII Aanpassen prijs parkeervergunningenN
05-11-2020Motie XIII Motie glasvezel (motie is ingetrokken)
05-11-2020Motie XIV Verkeersveiligheid Herenstraat (motie is overgenomen door het college)
05-11-2020Motie XIX Investeren in de Rijswijkse jeugd (motie is ingetrokken)
05-11-2020Motie XV Beleidskader subsidiesVoor
05-11-2020motie XVI snappen of schrappen (motie is overgenomen door het college)
05-11-2020Motie XVII Onderzoek herijking afvalstoffenheffingVoor
05-11-2020Motie XVIII onderzoek herijking bezuiniging Rijswijk regelrecht (motie is ingetrokken)
05-11-2020Motie XX Maak het soft en honkbalveld van de RedLions weer bespeelbaar (motie is ingetrokken)
05-11-2020Motie XXI Zijn de prijzen van uw partners en leveranciers nog wel conform de markt (motie is ingetrokken)
15-12-2020Raadsvoorstel verordening beslistermijn schuldhulpverleningVoor
15-12-2020Zienswijze tweede begrotingswijziging GR GGD en VTVoor
15-12-2020Vaststelling verslagen 6-10, 3, 5 en 10-11Voor
15-12-2020Raadsvoorstel Brede WelzijnsnotaVoor
15-12-2020Raadsvoorstel Revitalisatie SnijdersschoolVoor
15-12-2020Raadsvoorstel investeringskader Groeifonds RijswijkVoor
15-12-2020Raadsvoorstel vaststelling SlotwijzigingVoor
15-12-2020Raadsvoorstel wijziging APV 2019Voor
15-12-2020Raadsvoorstel voetgangerstunnel Herenstraat, Geestbrugweg, OranjelaanVoor
15-12-2020Welzijn als onderdeel van diverse beleidsterreinenTegen
15-12-2020Motie ZonnedakVoor
15-12-2020Aandacht voor en toetsing van maatschappelijke kosten/batenVoor
15-12-2020Amendement wijziging SlotwijzigingTegen
15-12-2020Amendement APV artikel 2:45Tegen
15-12-2020Vellen van onbehandelbare besmettelijke (boom)ziekteVoor
02-02-2021Vaststelling agendaVoor
02-02-2021Vaststelling verslag 15-12-2020Voor
02-02-2021Bekrachtiging geheimhouding IB 21 001Tegen
02-02-2021Raadsvoorstel herstructurering Sportpark ElsenburgTegen
02-02-2021Amendement Sportpark Elsenburg VVD, OR en RBTegen
02-02-2021Amendement Sportpark Elsenburg GBR en CDAVoor
02-02-2021Raadsvoorstel gunning opdracht accountantsdienstenVoor
02-02-2021Ecologische zones Sportpark Elsenburg vastleggen in bestemmingsplanTegen
02-03-2021Bekrachtiging geheimhouding IB 21 018 Geheimhouding op risiconotitie bij raadsvoorstel ontwikkelkader HavenkwartierN
02-03-2021Raadsvoorstel Ontwikkelkader HavengebiedN
02-03-2021Een toekomstbestendig HavenkwartierN
02-03-2021Amendement 'investeer op tijd in veilig verkeer in het Havenkwartier'N
02-03-2021Betaalbare woningen voor de laagste inkomensgroepen in het HavenN
02-03-2021Integrale plannen en ontwerpen mobiliteitsvisie havengebied (motie is ingetrokken)
02-03-2021Groen HavenkwartierN
02-03-2021Verhoog de leefbaarheid en niet alleen de gebouwenN
02-03-2021Doorlopen landelijke MER procedureN
02-03-2021Raadsvoorstel zienswijze samenwerking Avalex en HVC voor verwerking van huishoudelijke afvalstroom per 1-1-2022N
02-03-2021Motie Raadsvoorstel zienswijze inbesteden Avalex/HVCN
30-03-2021Raadsvoorstel vaststelling van de Verordening Jeugdhulp Rijswijk 2021Voor
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag over Scan- en naheffingsproces parkeerboetesVoor
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag steunfonds corona (motie is ingetrokken)
30-03-2021Raadsvoorstel Ontwerpbesluit Onttrekken aan het openbaar verkeer 't HaantjeVoor
30-03-2021Raadsvoorstel Beleidskader subsidiesVoor
30-03-2021Raadsvoorstel Invullen taakstelling op subsidiesVoor
30-03-2021Amendement Raadsvoorstel invullen taakstelling op subsidiesVoor
30-03-2021Motie Nieuwe taakstelling subsidieVoor
30-03-2021Raadsvoorstel Integraal beheerplan Openbare ruimte 2021-2025Voor
30-03-2021Amendement Integraal beheerplan openbare ruimteTegen
30-03-2021Motie onderhoudbrug gelegen in de wijk Vrijenban te RijswijkTegen
30-03-2021Motie Maak inzichtelijk waarmee u bezig bent en wees trots op de behaalde resultatenTegen
30-03-2021Raadsvoorstel Onttrekking tunnel HaagwegVoor
30-03-2021Raadsvoorstel inzake Rekenkameronderzoek en sturing van grote projectenVoor
30-03-2021Amendement bij raadsvoorstel Rapport rekenkamer gemeente Rijswijk: Beheersing en sturing van grote projecten in RijswijkTegen
30-03-2021Raadsvoorstel vaststellen brandbrief "Voortbestaan openbaar vervoer in MRDH onder druk"Voor
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag - Viaduct Van RijnwegTegen
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag - peiling stemgedragTegen
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag - Tijdelijke skate locatie (motie is ingetrokken)
18-03-2021Motie van afkeuring rondom het handelen van de wethouder Verkeer en vervoerTegen
18-03-2021Voor
11-05-2021Raadsvoorstel Paraplubeheersverordening parkeernormering RijswijkVoor
11-05-2021Bekrachtiging geheimhouding: IB 21 029 Rapportage Pasgeld-OostVoor
11-05-2021Raadsvoorstel Kadernota Sociaal DomeinVoor
11-05-2021Raadsvoorstel Bod Rijswijk voor de nieuwe woningmarktafsprakenVoor
11-05-2021Raadsvoorstel Actualisatie van de WoonvisieVoor
11-05-2021Motie vreemd aan de orde: terrassenbeleid (lokaal besluit)Voor
11-05-2021Bekrachtiging geheimhouding: IB 21 050 Grondexploitatie RijswijkBuitenVoor
01-06-2021Benoeming raadslid dhr Karremans tot lid auditcommissieN
01-06-2021Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GR Servicebureau jeugdhulp HaaglandenN
01-06-2021Zienswijze op de Jaarrekening 2020 DSW RijswijkN
01-06-2021 Zienswijze begrotingswijziging 2021 en begrotingen 2022 GR GGD en VTN
01-06-2021Zienswijze begroting 2022 MRDH en ontwerp Beleidsnota reserves voorzieningen en fondsen 2021N
01-06-2021Zienswijze begroting 2022 Omgevingsdienst HaaglandenN
01-06-2021Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 AvalexN
01-06-2021Zienswijze Veiligheidsregio begroting 2022N
01-06-2021Zienswijze lidmaatschap werkgeversvereniging VRHN
01-06-2021Zienswijze Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk begrotingswijziging 2021N
01-06-2021Zienswijze Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk begroting 2022N
01-06-2021 Zienswijze Industrieschap 'De Plaspoelpolder': ontwerpbegroting 2022-2025N
01-06-2021Bekrachtiging geheimhouding: IB 21 059 Geheimhouding bijlagen raadsvoorstel lange termijn financiering Stedin Holding N.V.N
01-06-2021Bekrachtiging geheimhouding: IB 21 060 Geheimhouding bijlagen raadsvoorstel investeringsbudget fase 2 Huis van de StadN
15-06-2021Raadsvoorstel Plan van nieuwe scholen basisonderwijs voor de periode 2022-2025 N
15-06-2021Raadsvoorstel Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Openbaar OnderwijsN
15-06-2021Raadsvoorstel 2e wijziging van de legesverordening 2021N
15-06-2021Raadsvoorstel verlenging GRBN
15-06-2021Raadsvoorstel Gemeentelijk riolerings- en waterplan RijswijkN
15-06-2021Raadsvoorstel Vaststelling van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente RijswijkN
15-06-2021Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen onderstation WilhelminaparkN
15-06-2021Vaststelling verslagen 11 mei 2021 en 1 juni 2021N
15-06-2021Raadsvoorstel Kapitaalstorting StedinN
15-06-2021Motie vreemd aan de orde Rijswijksbelang inzake afkeuring beleidTegen
15-06-2021Motie vreemd aan de orde Rijswijkbelang inzake stopzetten dealTegen
15-06-2021Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan De Terp Voor
15-06-2021Raadsvoorstel Woonfonds RijswijkVoor
15-06-2021Motie vreemd aan de orde: giften in de bijstandN
15-06-2021Raadsvoorstel Kadernota werk in uitvoeringN
15-06-2021Raadsvoorstel Kadernota Maatschappelijke participatieN
15-06-2021Raadsvoorstel Kadernota Samen Kans-RijkN
15-06-2021Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie Rotterdam-Den Haag N
15-06-2021Raadsvoorstel vertrekpunten Pasgeld-Oost N
15-06-2021Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) Pasgeld-OostVoor
15-06-2021Motie kernenergieN
15-06-2021Windturbines NEEN
15-06-2021Motie Lokaal eigendomN
15-06-2021Zon op RijswijkN
06-07-2021Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 8 juni 2021Voor
06-07-2021Raadsvoorstel 1e halfjaarrapportage 2021Voor
06-07-2021Maak communicatie vanuit gemeente Direct DuidelijkTegen
06-07-2021Aansluiten Gelijke Kansen AlliantieTegen
06-07-2021Meer groen op straat: boom van de gemeenteTegen
06-07-2021Geef weesfietsen een tweede levenVoor
06-07-2021Genoeg is genoeg: Afvalstoffenheffing en OZB beperken tot inflatiepercentageTegen
06-07-2021Betalen waar de kosten zitten: kwijtscheldingen opnemen binnen het armoedebeleidTegen
06-07-2021Ruimte voor binnensport (motie is ingetrokken)
06-07-2021Iedereen doet meeVoor
06-07-2021PicknicktafelsTegen
06-07-2021Middenhuur Huurverhoging v2.0 (motie is ingetrokken)
06-07-2021Handhaving APV Rijswijk op deelscootersVoor
06-07-2021Bescherming en behoud van dieren die in het wild leven het uitgangspunt van beleidTegen
06-07-2021MBB MuseumTegen
06-07-2021Kwartiermaker/boegbeeld lobby tunnel BeatrixlaanTegen
06-07-2021Raadsvoorstel GroeifondsVoor
06-07-2021Amendement 1 Investeringsplan Groeifonds - a Corona maatregelenpakket v2Tegen
06-07-2021Amendement 2 Investeringsplan Groeifonds - b Investeringsfonds Energietransitie en klimaatTegen
06-07-2021Amendement 3 Investeringsplan Groeifonds - e ParkeergarageTegen
06-07-2021Amendement 4 Investeringsplan Groeifonds - f LandgoederenzoneTegen
06-07-2021Amendement 6 Investeringsplan Groeifonds - f Landgoederenzonde fase 1Tegen
06-07-2021Amendement 7 Investeringsplan Groeifonds - g Kwaliteit en verbinding parkenTegen
06-07-2021Amendement 8 Raadsvoorstel Groeifonds Skatebaan 6 juli 2021Voor
06-07-2021Amendement 9 Investeringsplan Groeifonds Innovatiefonds en Actieplan Jeugd 6 juli 2021Tegen
06-07-2021Raadsvoorstel Corona maatregelenpakketVoor
06-07-2021Amendement 5 Investeringsplan Groeifonds -D Faciliteiten voor jongerenVoor
06-07-2021Amandement 10 Corona Maatregelpakket Tegen
14-09-2021Raadsvoorstel Vullen bestemmingsreserve Tunnel Prinses BeatrixlaanVoor
14-09-2021Raadsvoorstel BaggerplanVoor
14-09-2021Raadsvoorstel Rapport Rekenkamer Grip op de kosten Jeugdzorg binnen H10 verbandVoor
14-09-2021Raadsvoorstel Kadernota wet InburgeringVoor
14-09-2021Raadsvoorstel SpeelbeleidVoor
14-09-2021Amendement BVR Speelbeleid Voor
14-09-2021Amendement VVD - SpeelbeleidTegen
14-09-2021Amendement Groenlinks - Speelbeleid - Inclusieve speelplekkenTegen
14-09-2021Amendement Groenlinks - Speelbeleid - NatuurspeelplekkenTegen
14-09-2021Raadsvoorstel LandgoederenzoneVoor
14-09-2021Amendement Groenlinks - LandgoederenzoneVoor
14-09-2021Raadsvoorstel Ja-Ja stickerVoor
14-09-2021Amendement Ja-Ja stickerTegen
14-09-2021Raadsvoorstel Grof vuilVoor
14-09-2021Amendement CDA BVR D66 GBR - Beperken tarief grof vuil ophalen tegen betalingVoor
14-09-2021Raadsvoorstel Nadere motivering bestemmingsplan Hoornwijck-Broekpolder, 1e herzieningVoor
12-10-2021Raadsvoorstel Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Rijswijk 2022N
12-10-2021Raadsvoorstel zienswijze op het startdocument evaluatie GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden 2021N
12-10-2021Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Karel Doormanlaan 155-157N
12-10-2021Vaststellen verslagen van 14 en 21 september 2021N
12-10-2021Raadsvoorstel Hoofdplanstructuur PasgeldN
12-10-2021Amendement Hoofdplanstructuur PasgeldN
12-10-2021Raadsvoorstel AZCN
12-10-2021Raadsvoorstel Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026N
12-10-2021Amendement Regiovisie Jeugdhulp (amendement is ingetrokken)
12-10-2021Raadsvoorstel WoonzorgvisieN
12-10-2021Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan 2021-2026N
12-10-2021Raadsvoorstel Verordening Voorzieningen huisvesting Onderwijs Rijswijk 2022N
12-10-2021Raadsvoorstel 2e fase Huis van de StadN
12-10-2021Bekrachtiging geheimhouding IB 21 103 Bestemmingsreserve en meerjarenraming Huis van de StadN
12-10-2021Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen uitbreiding restaurant, hotel en Spa SavarinN
12-10-2021Raadsvoorstel opheffen geheimhouding diverse stukken door B&W en raad periode sept. 2020 - juni 2021N
09-11-2021Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage 2021Voor
09-11-2021Raadsvoorstel BelastingverordeningenTegen
09-11-2021Vaststellen begroting voor het jaar 2022Voor
09-11-2021Vaststellen meerjarenraming 2023-2025Voor
09-11-2021Vaststellen van de jaarschijf 2022 van het investeringsplan 2022-2025 Voor
09-11-20211. Amendement D66 PvdA CDA - geld voor fietspaden uitgeven aan fietspadenVoor
09-11-20212. Amendement Groenlinks PvdA Fractie Krumeich - Begroting 2022-2025 - ParkeerbelastingTegen
09-11-20213. Amendement Groenlinks PvdA Fractie Krumeich - Begroting 2022-2025 -AfvalstoffenheffingTegen
09-11-20214. Amendement CDA GroenLinks PvdA D66 - Iedereen doet meeVoor
09-11-20215. Amendement Rijswijks Belang - Bevriezing verhoging afvalstoffenheffing van 1,5 %Tegen
09-11-20216. Amendement VVD - OndermijningTegen
09-11-20217. Amendement VVD - Begroting 2022-2025 en Verordening AfvalstoffenheffingTegen
09-11-20211. Motie BVR - Afrastering tegen ganzen (motie is ingetrokken)
09-11-20212. Motie BVR - Bouwen voor de Rijswijkers (motie is ingetrokken)
09-11-20213. Motie BVR - Burenhulp (motie is ingetrokken)
09-11-20214. Motie BVR - grofvuil 2 x per jaarTegen
09-11-20215. Motie BvR PvdA - Wijkagent beter bekend (motie is ingetrokken)
09-11-20216. Motie GL PvdA RB D66 CDA Opkoopbescherming woningenVoor
09-11-20217. Motie Groenlinks - Taskforce schone luchtVoor
09-11-20218. Motie PvdA GL D66 Wij CDA Maatwerk bij kostendelersnormVoor
09-11-20219. Motie PvdA GL Wij D66 Pro-actieve aanpak energie-armoede (motie is ingetrokken)
09-11-202110. Motie Rijswijks Belang GroenLinks - Inzichtelijk maken externe inhuurTegen
09-11-202111. Motie VVD - Inkoop van media door de gemeente Rijswijk 9 november 2021 (motie is ingetrokken)
21-09-2021Motie van afkeuring - GroenLinks, PvdA en VVDN
21-09-2021Motie vreemd aan de orde: Langer openhouden AZC Rijswijk (motie is ingetrokken)
21-09-2021Motie Vreemd aan de orde: AZC uiterlijk 5 jaar (motie is ingetrokken)
21-09-2021Motie Vreemd aan de orde: Uitspreken tegen splitsing en zetelroof (motie is ingetrokken)
21-09-2021Motie vreemd aan de orde: meerjarenonderhoudsplanN
21-09-2021IB 21 098 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen aangepast raadsvoorstel investeringsbudget fase 2 Huis van de StadN
09-11-202112. Motie VVD – Maximum van 75% binnen de begrotingTegen
09-11-202113. Motie VVD - Open stadhuisVoor
09-11-202114. Motie VVD en Rijswijks Belang - Kunstwerken bij sporthal en scholenVoor
09-11-202115. Motie D66 en Rijswijks Belang - Verkeersveilige wegen in de wijk, ontsluitingsweg aanwijzen (motie is ingetrokken)
09-11-202116. Motie Wij. Rijswijk en Beter voor Rijswijk - Voetpad RijswijkBuiten - BogaardpleinVoor
09-11-202118. Motie PvdA en Wij. Rijswijk – Investeren in de Rijswijkse jeugdVoor
09-11-202119. Motie CDA - Onderzoek mogelijkheden ouderenhofje in RijswijkVoor
09-11-202120. Motie CDA – Zwembad SteenvoordeVoor
09-11-202121. Motie RB – Ga verpaupering tegenTegen
09-11-202122. Motie RB – Extra aandacht illegale vuildumpingTegen
09-11-202123. Motie BvR – Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (motie is ingetrokken)
21-12-2021Raadsvoorstel Meerjaren onderhoudsplan maatschappelijk vastgoed (21 083)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Transitievisie Warmte (21 072)Voor
21-12-2021 Raadsvoorstel Kadernota Schulden (21 077)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Bestemmingsplan Sterpassage (21 071)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel slotwijziging (21 075)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Bestemmingsplan ’t Haantje (21 058)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040 (21 073)Voor
21-12-2021CDA GL D66 PvdA GBR - Motie deelfietsenVoor
21-12-2021Raadsvoorstel Evaluatie deelmobiliteit (scooters) (21 074)Voor
21-12-2021GBR - Amendement raadsvoorstel pilot deelscooters en voorstel verdere voortgangVoor
21-12-202121-074 Motie Rijswijks Belang - Motie deelscooterTegen
21-12-2021BVR - Motie stop met aanmodderen deelscootersTegen
21-12-2021Raadsvoorstel Adviesraad Energietransitie (21 070)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Kadernota Jeugd en Onderwijs 2022 (21 069)Voor
21-12-2021Wij. Rijswijk - Amendement raadsvoorstel kadernota jeugd en onderwijsTegen
21-12-2021Raadsvoorstel Inkoopvisie WMO H5 (21 068)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Overdracht van raad naar raad (21 076)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Strategisch veiligheidsbeleid (21 067)Voor
21-12-2021CDA VVD RB Amendement Raadsvoorstel Strategisch VeiligheidsbeleidVoor
21-12-2021Rijswijks Belang - Motie verkoopverbod messen onder 16 jaarTegen
21-12-2021Motie VVD Rijswijk vreemd aan de orde van de dag - Uitspreken tegen splitsing (motie is ingetrokken)
21-12-2021Fractie El Majjaoui - motie vreemd aan de orde van de dag - Gemeentelijk diversiteit en inclusiebeleid tot norm makenVoor
21-12-2021D66 RB GL PvdA GBR Wij - Motie vreemd aan de orde van de dag Strandwalfestival (motie is overgenomen door het college)
08-02-2022Raadsvoorstel rekenkamer onderzoek Privacy sociaal domeinVoor
08-02-2022Raadsvoorstel Regiovisie BWMOVoor
08-02-2022Raadsvoorstel tot vaststelling GREX Sion-’t Haantje 10e herzieningVoor
08-02-2022Raadsvoorstel keuze in relatie tot het omgevingsplan Voor
08-02-2022Raadsvoorstel vaststelling verordening op de gemeentelijke adviescie omgevingskwaliteitVoor
08-02-2022Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Lange Kleiweg 100Voor
08-02-2022Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit WesthoffVoor
08-02-2022Raadsvoorstel voorstel benoeming leden rekenkamercommissieG
08-02-2022Raadsvoorstel Ontwikkelkader Kessler Park en omgeving Voor
08-02-2022Raadsvoorstel Intentieverklaring MIRT-verkenning bereikbaarheid CID BinckhorstVoor
08-02-2022Bekrachtiging geheimhouding: RIB 22 007 Geheimhouding grondexploitatie Sion - ’t Haantje, tiende herziening, 2022Voor
08-02-2022GBR en anderen - Amendement raadsvoorstel Ontwikkelpark Kesslerpark en omgevingVoor
08-02-2022GBR en anderen - Amendement raadsvoorstel intentieverklaring MIRT-verkenning bereikbaarheid CID BinckhorstVoor
08-02-2022GL - Amendement intentieverklaring CID-Binckhorst BroekslootkadeTegen
08-02-2022GL en PvdA - Amendement intentieverklaring CID-Binckhorst STOMP (amendement is ingetrokken)
08-02-2022RB - Motie Rijswijk is geen Haags afvoerputjeTegen
08-02-2022 D66 GBR PvdA - Motie parkeeroverlast Pauwhof - PouwensteijnTegen
08-02-2022RB - Motie geef omwonenden van parkeerplaats de Schilp hun nachtrust terug (motie is ingetrokken)
05-07-2022Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 en resultaatbestemmingen 2021 (RV 22-011)Voor
05-07-2022Raadsvoorstel 1e halfjaarsrapportage 2022 en kadernota 2023 (RV 22-012)Voor
05-07-2022Motie Wij BVR CU PGenR CDA sociale kaart schuldhulpverlening (motie is ingetrokken)
05-07-2022Motie Wij. Rijswijk - Wijkbudgetten (motie is ingetrokken)
21-06-2022Raadsvoorstel Ontwerp vvgb realisatie van 4 garages Van Vredenburchweg 93Voor
21-06-2022Raadsvoorstel Bestemmingsplan HofstedeVoor
21-06-2022Amendement Groenlinks VVD D66 BvR PvdA PArtij voor G&R - HofstedeVoor
21-06-2022Motie ChristenUnie n.a.v. AmendementVoor
07-06-2022Zienswijze Begroting 2023 Omgevingsdienst HaaglandenVoor
07-06-2022Zienswijze Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Avalex Voor
07-06-2022Motie RijswijksBelang - Grondstoffen (motie is ingetrokken)
07-06-2022Amendement Zienswijze Jaarrekening 2021 AvalexVoor
07-06-2022Zienswijze Begroting 2023 GR Servicebureau Jeugdhulp HaaglandenVoor
07-06-2022Amendement Zienswijze ontwerp begroting 2023 GR Servicebureau Jeugdhulp HaaglandenVoor
07-06-2022Zienswijze Begrotingswijzer 2022 en begrotingen 2023 GR VVD en VT HaaglandenVoor
07-06-2022Amendement zienswijze GGD en VTVoor
07-06-2022Zienswijze begroting 2023 MRDHVoor
07-06-2022Amendement Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2023Voor
07-06-2022Amendement Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2023Voor
07-06-2022Zienswijze Veiligheidsregion begroting 2023Voor
07-06-2022Amendement Zienswijze begroting 2023 Veiligheidsregion Haaglanden Voor
07-06-2022Zienswijze Industrieschap De Plaspoelpolder ontwerpbegroting 2023-2026Voor
07-06-2022Amendement Zienswijze Ontwerpbegroting 2023-2026 Industrieschap De PlaspoelpolderVoor
10-05-2022Raadsvoorstel Definitieve verklaring van geen bedenkingen uitbreiding restaurant hotel Spa SavarinVoor
10-05-2022Raadsvoorstel Opheffen geheimouding diverse stukken over de periode juli 2021 tot en met februari 2022Voor
10-05-2022Raadsvoorstel Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting openbaar onderwijsVoor
10-05-2022RIB 22-045 Toekomst locatie Lange Kleiweg (AZC)Voor
10-05-2022Toekomst AZCVoor
10-05-2022Centrum voor flexibel wonenTegen
10-05-2022Initiatiefvoorstel CDA-D66-VVDVoor
10-05-2022Motie D66 - Structurele opvang asielzoekers in RijswijkVoor
10-05-2022Raadsvoorstel Taalbeleidsplan Het start met taalVoor
10-05-2022Amendement Voor
10-05-2022Raadsvoorstel Herindelingsontwerp grens gemeente Den Haag - gemeente RijswijkVoor
10-05-2022Raadsvoortel Verordening VertrouwenscommissieVoor
10-05-2022Motie vreemd aan de orde Rijswijk Beter BestuurdVoor
10-05-2022Motie vreemd aan de orde - Herzien percentageregelingTegen
29-03-2022Vaststellen rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezingen 2022Voor
20-09-2022Raadsvoorstel Wijziging Verordening Individuele Studietoeslag gem. Rijswijk en vaststellen beleidsregels Studietoeslag Rijswijk 2022 (RV 22-014)Voor
20-09-2022Raadsvoorstel Aansluitverordening, Verordening afvoer hemelwater 2022, Verordening waterbergingsfonds 2022 (RV 22-015)Voor
20-09-2022Raadsvoorstel Flexwonen (RV 22-016)Voor
20-09-2022Motie Rijswijks Belang - In Rijswijk nemen wij ook onze verantwoordelijkheid voor andere spoedzoekers dan alleen statushouders Tegen
20-09-2022Amendement GL CU PG&R Voor
20-09-2022Zienswijze Coalitie voor Veiligheid en zienswijze Risicoprofiel en Beleidsplan Rampenbestrijding & Crisisbeheersing VRHVoor
20-09-2022Motie vreemd - Rijswijks Belang Meer fte voor politie basisteam Rijswijk (motie is ingetrokken)
20-09-2022Motie vreemd - VVD D66 PvdA BvR - Basisteam politie Rijswijk (motie is overgenomen door het college)
20-09-2022Motie vreemd - CU - Aandacht voor energiekosten per sector (motie is ingetrokken)
20-09-2022Motie vreemd - Rijswijks Belang - Voorbereiden helft woningen voor inwoners (motie is ingetrokken)
20-10-2022Raadsvoorstel Voor
08-11-2022Algemene beschouwingen en begroting (RV 22-017)Voor
08-11-2022Amendement CDA PvdA Groenlinks - HTM vervoer - Ooievaarspas AOWVoor
08-11-20222. Amendement GroenLinks PvdA D66 BvR - Echte stappen naar meer geïsoleerde woningen in Rijswijk (in stemming)Voor
08-11-2022 Amendement VVD - Begroting 2023 (in stemming)Tegen
08-11-2022Amendement VVD en D66 - Evenementenbeleid (in stemming)Voor
08-11-2022Amendement RB - Verordening afvalstoffenheffingTegen
08-11-2022Motie BvR PvdA Wij. Rijswijk D66 CDA - WMO indicaties onbepaalde tijd Voor
08-11-2022Motie vreemd aan de orde - BvR PvdA D66 - Chippen katten (motie is ingetrokken)
08-11-2022Motie BvR - Vaste op- en afstapplekken voor deelscooters en deel e-bikes (motie is ingetrokken)
08-11-2022Motie BvR - Mobiel cameratoezicht (motie is ingetrokken)
08-11-2022Motie GroenLinks ChristenUnie - Extreem weer (motie is ingetrokken)
08-11-2022Motie GroenLinks PvdA Wij. Rijswijk D66 - Aansluiten Gelijke Kansen AlliantieVoor
08-11-2022Motie GroenLinks RB - Voorzieningen op niveau Voor
08-11-2022Motie GroenLinks PvdA - Inclusief Aannamebeleid (motie is ingetrokken)
08-11-2022Motie Wij. Rijswijk - Een bak op de juiste plekVoor
08-11-2022Motie Wij. Rijswijk PvdA CDA - Waardering alle vrijwilligers van RijswijkVoor
08-11-2022Motie VVD - Verhuizing monument (motie is ingetrokken)
08-11-2022Motie VVD - Rijswijk is geen pinautomaatTegen
08-11-2022Motie CDA - Ook steun voor huishoudens met (lagere) middeninkomens vanwege hoge energieprijzenTegen
08-11-2022Motie CDA D66 BvR GroenLinks - Inwoners uitnodigen voor raadsvergaderingenVoor
08-11-2022Motie PvdA CDA GroenLinks D66 - Naar een dementie-vriendelijke gemeenteVoor
08-11-2022Motie vreemd aan de orde - CU - Warme winter 2022Tegen
08-11-2022Motie RB - Aanpassen aanbiedtijden (motie is ingetrokken)
08-11-2022Motie RB - Wildgroei plaatsing kwetsbare doelgroep (motie is ingetrokken)
08-11-2022Motie CDA Wij Rijswijk - Een stap naar een toegankelijker Rijswijk (motie is ingetrokken)
08-11-2022RV 22-018 Raadvoorstel belastingverordeningen 2023Voor