Raadslid

Mw. J. Besteman-de Vries

Partij
Christen Democratisch Appèl (CDA)
Geslacht
v
Datum installatie
27-03-2014
Datum einde
18-04-2019
Profiel
profiel

Stemmingen

DatumBesluitStem
24-05-2016Ontwerpbesluit onttrekking openbaarheid Ockenburger Tientweg en Jan RodenburgpadVoor
24-05-2016Benoeming twee leden Raad van Toezicht Stichting Librijn openbaar onderwijsVoor
24-05-2016VeeweidenVoor
24-05-2016Herziening Nota Grondbeleid 2016Voor
24-05-2016Wijziging Verordening Werkgeverscommissie 2013 (agendapunt is verdaagd)
24-05-2016Initiatief raadsvoorstel CDA “Geen jongeren tussen wal en schip”Voor
24-05-2016Voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor de herontwikkeling van landgoed De VoordeVoor
24-05-2016Onderzoek en ontwerp gefaseerde uitvoering Huis van de StadVoor
24-05-2016Amendement raadsvoorstel Onderzoek en ontwerp gefaseerde uitvoerVoor
24-05-2016Vaststelling kader IB 16 024 Startnotitie Publieke Dienstverlening 2016-2020 Voor
24-05-2016Vaststelling concept –zienswijzenVoor
05-07-2016Raadsvoorstel Opzet Adviesraad Sociaal DomeinVoor
05-07-2016Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling DSWVoor
05-07-2016Raadsvoorstel Inkoopplan WMO 2017 Voor
05-07-2016Raadsvoorstel Inkoopplan Jeugd 2017Voor
05-07-2016Raadsvoorstel Coördinatieregeling voor RijswijkBuiten Voor
05-07-2016Vaststelling verslag raadsvergadering van 24 mei 2016Voor
05-07-2016Afhandeling ingekomen stukkenVoor
05-07-2016Raadsvoorstel Wijziging verordening werkgeverscommissie 2013Voor
05-07-2016Stemming leden werkgeverscommissieVoor
05-07-2016Raadsvoorstel Cultuurvisie 2016-2030Voor
05-07-2016Amendement op CultuurvisieTegen
05-07-2016Jaarrekening 2015Voor
05-07-2016Eerste halfjaarsrapportage inclusief Voorjaars- en kadernotaVoor
19-04-2016Raadsvoorstel bedrijfsvoering organisatie Delft – Rijswijk.Voor
19-04-2016Raadsvoorstel benoeming AccountantVoor
19-04-2016Raadsvoorstel Financiële Verordening Gemeente RijswijkVoor
19-04-2016Bekrachtiging geheimhouding stukkenVoor
26-07-2016Reddingsboei voor HaaglandiaN
26-07-2016Vaststelling agenda N
15-03-2016Raadsvoorstel aanpassen gemeenschappelijke regeling VRH (16-003).Voor
15-03-2016beeldkwaliteit plan ’t Haantje Voor
15-03-2016Herziening grenzen van de bebouwde kom van gemeente Rijswijk Voor
15-03-2016Vaststelling verslagen raadsvergadering van 9 februari 2016 Voor
15-03-2016Afhandeling ingekomen stukkenVoor
05-07-2016I VOG gratis voor vrijwilligers welzijnswerk (motie is ingetrokken)
05-07-2016II Meer diversiteit in de gemeentelijke organisatieVoor
05-07-2016IV Perspectief op een (schuld)vrije toekomst (motie is ingetrokken)
05-07-2016III Niet informeren raad over verkoop bedrijfsonderdeel Bedrijfsafval door Avalex (motie is ingetrokken)
05-07-2016V Rijswijkse Dansstudio'sTegen
05-07-2016VI Johan BuziauTegen
05-07-2016VII Wilhemina-monument (motie is ingetrokken)
05-07-2016VIII Huishoudelijke hulp zoals het hoort (motie is ingetrokken)
09-02-2015Beschikbaarstelling Krediet vervangende nieuwbouw 2 gymlokalen Rijswijks LyceumVoor
09-02-2015Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst HaaglandenVoor
09-02-2015Vaststelling verslagen raadsvergaderingen 24 nov en 15 dec 2015Voor
09-02-2015Afhandeling ingekomen stukkenVoor
09-02-2015Stemming lid van de AuditcommissieVoor
24-05-2016I Consequenties Huis van de Stad en alternatieven (motie is overgenomen door het college)
24-05-2016II Geen onnodige onderzoekskosten Huis van de StadN
24-05-2016III Geen stijging belastingen en leges vanwege Huis van de StadVoor
27-09-2016Beëdiging en installatie benoemd verklaar lid, de heer N. de Haaij.Voor
27-09-2016Raadsvoorstel beschikbaarstelling aanvullend krediet vervangende nieuwbouw 2 gymnastieklokalen Rijswijks Lyceum Voor
27-09-2016Raadsvoorstel de coördinatieregeling (art. 3:30 Wet RO) van toepassing te verklaren voor de benodigde vergunningen en besluiten i.h.k.v. de herontwikkeling c.q. transformatie van ‘’In de Bogaard en omgeving’’Voor
27-09-2016Raadsvoorstel Onttrekking aan de openbaarheid Ockenburger Tientweg en Jan RodenburgpadVoor
27-09-2016Vaststelling zienswijzen: • zienswijze treasury statuut en twee separate voorstellenVoor
27-09-2016Vaststelling zienswijzen: • zienswijze Regionaal Investeringsprogramma.Voor
27-09-2016Vaststelling verslag raadsvergadering van 5 juli 2016.Voor
27-09-2016Afhandeling ingekomen stukkenVoor
27-09-2016Raadsvoorstel Stadsvisie Rijswijk 2030 Voor
27-09-2016Amendement Stadsvisie IIITegen
27-09-2016Amendement Stadsvisie IITegen
27-09-2016Amendement Stadsvisie ITegen
27-09-2016Raadsvoorstel vaststelling Archiefverordening 2016 Voor
27-09-2016Raadsvoorstel vaststellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) Tegen
10-11-2016Belastingverordeningen 2017Voor
10-11-2016Tweede halfjaarrapportage 2016Voor
10-11-2016Begroting: Meerjarenraming 2017-2020 en InvesteringenVoor
10-11-2016Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP)Voor
10-11-2016Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk 2016 Tegen
10-11-2016Vaststelling verslagen van 26 juli 2016 en 27 september 2016Voor
10-11-2016Zienswijze Commissariaat voor de MediaVoor
10-11-2016Afdoeningswijze lijst van ingekomenstukkenVoor
10-11-2016Vaststelling agendaVoor
10-11-2016Amendement op de “Tarieventabel Parkeerbelasting 2017”Voor
10-11-2016Exploitatie sportvelden Hoekpolder (motie is ingetrokken)
10-11-2016100% duurzame electriciteitsinkoop (motie is ingetrokken)
13-12-2016Vaststelling agenda Voor
13-12-2016Raadsvoorstel StudietoeslagVoor
13-12-2016Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Industrieschap de PlaspoelpolderVoor
13-12-2016Raadsvoorstel zienswijze op het Regionaal risicoprofiel Haaglanden, 2017-2018 ).Voor
13-12-2016Raadsvoorstel Verordening BIZ Bedrijventerreinen Rijswijk 2017 – 2021 Voor
13-12-2016Raadsvoorstel “Ontwerpverklaring van geen bedenkingen’’ oprichten woning Julialaantje Voor
13-12-2016Raadsvoorstel Slotwijziging 2016 Voor
13-12-2016Zienswijze gewijzigde begroting 2016 AvalexVoor
13-12-2016Vaststelling handelingen 8 en 10 november 2016Voor
13-12-2016Afhandeling ingekomen stukkenVoor
13-12-2016Aanwijzing van een lid van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den HaagVoor
13-12-2016Raadsvoorstel Rekenkamerrapport “Over de toegang tot het sociaal domein” Voor
13-12-2016Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Sion 't Haantje, tweede herziening Voor
07-02-2017Raadsvoorstel Tegemoetkoming in de kosten voor explosieonderzoek in RijswijkBuitenVoor
07-02-2017Raadsvoorstel Verordening Individuele inkomenstoeslag Gemeente Rijswijk 2017Voor
07-02-2017Vaststelling verslag raadsvergadering 13 december 2016Voor
07-02-2017Vaststelling van de lijst van inkomen stukken (afdoening)Voor
07-02-2017Vaststellen concept antwoorden: Zienswijze Programma van Eisen BusconcessieVoor
07-02-2017Vaststellen concept antwoorden: brief inzake Dahliastraat 2 te RijswijkVoor
07-02-2017Raadsvoorstel Afzien terugkeer van een fiets-voetveer over de Vliet in Rijswijk-ZuidVoor
07-02-2017Duurzaamheid in Programma van Eisen BusconcessieVoor
07-02-2017Pontje KeereweerTegen
07-02-2017Raadsvoorstel Toekomstvisie Plaspoelpolder en vaststellimng beantwoording zienswijzenVoor
07-02-2017Motie Toekomstvisie Plaspoelpolder (motie is ingetrokken)
07-02-2017Bekrachtiging geheimhouding Notitie met bijlagen Inpassing de SchoffelVoor
07-03-2017Vaststelling agenda Voor
07-03-2017Vaststelling concept antwoord Provincie Zuid-HollandVoor
07-03-2017Vaststelling concept antwoord raadsadres AvalexVoor
07-03-2017Vaststelling verslag raadsvergadering 7 februari 2017Voor
07-03-2017Vaststelling lijst ingekomen stukken (afdoening ingekomen stukken)Voor
07-03-2017Raadsvoorstel tot wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) (agendapunt is verdaagd)
07-03-2017Raadsvoorstel inpassing De SchoffelVoor
07-03-2017Raadsvoorstel Strategisch Veiligheidsbeleid (agendapunt is verdaagd)
07-03-2017Bekrachtiging geheimhouding raadsinformatie ModulusVoor
07-03-2017ParkerenVoor
07-03-2017Motie I ParkerenVoor
07-03-2017Motie II Snelheid is geboden (motie is ingetrokken)
07-03-2017Motie III Blauwe zones terug in de stad (motie is ingetrokken)
07-03-2017Motie IV Motie van Treurnis (motie is ingetrokken)
07-03-2017Motie V Rijswijk Sociaal (motie is overgenomen door het college)
07-03-2017Motie VI De auto is geen melkkoeVoor
07-03-2017Motie VII Openstellen zones voor bewoners buiten de zone Voor
07-03-2017Motie VIII Openstellen alle zones voor alle vergunninghoudersVoor
07-03-2017Motie IX Eerste 2 uren gratis parkeren, 3 uur welzijnsorganisaties en sportVoor
04-04-2017Vaststelling agendaVoor
04-04-2017Raadsvoorstel vaststellen Algemene Verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) en de bijbehorende regelgevingVoor
04-04-2017Raadsvoorstel aanpassing in Verordening op de ambtelijke bijstand 2011Voor
04-04-2017Raadsvoorstel herbenoeming directeur Rekenkamer Voor
04-04-2017Raadsvoorstel aanpassing Gedragscode integriteit raad gemeente Rijswijk 2015Voor
04-04-2017Vaststelling verslag raadsvergadering 7 maart 2017Voor
04-04-2017Vaststelling afdoening ingekomen komen stukken gemeenteraadVoor
04-04-2017verkiezing van een plaatsvervangend lid voor de rekeningcommissie DSWVoor
04-04-2017Raadsvoorstel tot wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Voor
04-04-2017Raadsvoorstel Strategisch Veiligheidsbeleid Voor
04-04-2017Raadsvoorstel Woonvisie woningmarktregio Haaglanden 2017 -2021 Voor
04-04-2017Motie PvdA Voldoende sociale huurwoningen bittere noodzaakTegen
04-04-2017Amendement I “De puntjes op de i APV artikel 2:43”Voor
04-04-2017Amendement II “De puntjes op de i APV artikel 2:44”Tegen
04-04-2017Amendement III Artikel 4.11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden (amendement is ingetrokken)
04-04-2017Amendement IV Artikel 5.12 Overlast van fiets of bromfiets Tegen
04-04-2017Amendement V Schrappen woord krijtje in artikel 2:42 lid 2 bTegen
09-05-2017Vaststelling agendaVoor
09-05-2017Raadsvoorstel afwegingskader (intergemeentelijke) samenwerking Voor
09-05-2017Raadsvoorstel evaluatie gemeenschappelijke regeling inkoopbureau H10 Voor
09-05-2017Vaststelling verslag van 4 april 2017Voor
09-05-2017Lijst van ingekomen stukkenVoor
09-05-2017Benoeming, herbenoeming voorzitter en leden Welstand- en MonumentencommissieVoor
09-05-2017Motie CDA /PvdA/GroenLinks Bomen en groen in balansVoor
09-05-2017Motie CDA/PvdA stop grootschalige bomenkapVoor
09-05-2017Bekrachtiging geheimhouding: Grondexploitatie ’t Haantje 6e herzieningVoor
09-05-2017Raadsvoorstel resultaten en ontwerp gefaseerde uitvoering Huis van de Stad Voor
09-05-2017Motie I CDA Zet inwoners niet buiten spelVoor
09-05-2017Motie II Second opinion uitgangspunten en risico's Huis van de Stad (motie is overgenomen door het college)
09-05-2017Zienswijze Ontwerpbegroting MRDH 2018 en Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017 (RA 17 010) en Kadernota MRDH begroting 2018 (RA 17 012) Voor
06-06-2017Vaststelling agendaVoor
06-06-2017Beëdiging en installatie van een benoemd verklaard lidVoor
06-06-2017Raadsvoorstel Internationale samenwerking, besluit beëindiging vriendschapsband Beroun Voor
06-06-2017Vaststellen (concept) zienswijzen Voor
06-06-2017Vaststelling verslag 9 mei 2017 Voor
06-06-2017Afhandeling ingekomen stukkenVoor
06-06-2017Raadsvoorstel Gebiedsvisie In de Bogaard en omgeving Voor
06-06-2017Amendement Nota van Inspraak Gebiedsvisie In de Bogaard e.o.Tegen
06-06-2017Raadsvoorstel Kadernota Jeugd en Onderwijs 2017-2020 Voor
06-06-2017Raadsvoorstel nultarief in de reductiezoneVoor
06-06-2017Raadsvoorstel parkeervergunningen voor sportverenigingen Voor
06-06-2017RA 17 023 AVALEX - Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming;Voor
06-06-2017RA 17 031 Inkoopbureau H10 - Gewijzigde conceptbegroting 2017 en conceptbegroting 2018Voor
06-06-2017Motie Parkeren vrijwilligersVoor
04-07-2017Vaststelling agendaVoor
04-07-2017Raadsbesluit functionele parkeervergunningen maatschappelijke instellingen (Anbi)Voor
04-07-2017Raadsvoorstel Lokaal inkoopplan Jeugdhulp Rijswijk 2018 Voor
04-07-2017Vaststelling van het concept verslag raad 6 juni 2017Voor
04-07-2017Lijst van ingekomen stukkenVoor
04-07-2017Raadsvoorstel Jaarrekening 2016 en besteding resultaatVoor
04-07-2017Raadsvoorstel 1e halfjaarsrapportage en kadernotaVoor
04-07-2017Motie I BVR Gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen (motie is ingetrokken)
04-07-2017Motie II De toekomst begint vandaag! (motie is overgenomen door het college)
04-07-2017Motie III Zorg voor ouderen (motie is overgenomen door het college)
04-07-2017Motie IV Betrek inwoners (motie is ingetrokken)
24-10-2017Vaststelling agendaVoor
24-10-2017Raadsvoorstel tot wijziging van de APV Rijswijk 2017Voor
24-10-2017Vaststelling verslag 21 september 2017Voor
24-10-2017Afhandeling ingekomen stukken Voor
24-10-2017Interpellatie over voorstel BomenbalansVoor
24-10-2017Raadsvoorstel extra maatregelen om tekort op BUIG budget 2017 terug te dringen Voor
24-10-2017Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundige visie ontwikkeling sportcomplex voormalig Stanislas locatie Voor
09-11-2017Lijst van ingekomen stukken Voor
09-11-2017Belastingverordeningen 2018 Voor
09-11-2017Tweede halfjaarrapportage 2017 Voor
09-11-2017Programmabegroting 2018 - 2021Voor
09-11-2017Afschaffing HondenbelastingTegen
09-11-2017Duurzaam beheer openbare ruimteVoor
09-11-2017Cultuurmakelaar (amendement is ingetrokken)
09-11-2017I Blijverslening voor Rijswijkse senioren (motie is overgenomen door het college)
09-11-2017II Parkeren Oud RijswijkVoor
09-11-2017III Perspectief voor jongeren met schulden (motie is overgenomen door het college)
09-11-2017IV Vrijstelling leges voor niet commerciele instellingenTegen
09-11-2017V Regeren is vooruitzienVoor
09-11-2017VI JongerenwerkVoor
09-11-2017VII Compensatie voor ontgroening van de landgoederenzoneTegen
09-11-2017VIII Geef de werkgelegenheid in Rijswijk een flinke impuls! (motie is overgenomen door het college)
09-11-2017IX Ecologisch groenbeheer landgoederenzoneTegen
12-12-2017Vaststelling agendaVoor
12-12-2017Raadsvoorstel Partiële herziening financiële verordening gemeente RijswijkVoor
12-12-2017Raadsvoorstel Slotwijziging Voor
12-12-2017Raadsvoorstel Toekomstige governance Avalex Voor
12-12-2017Raadsvoorstel (her)benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Librijn openbaar onderwijs Voor
12-12-2017Raadsvoorstel nieuwe GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden en zienswijze begrotingswijziging 2018 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel Verordening 2018 WMO Voor
12-12-2017Raadsvoorstel intrekken verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 en vaststellen verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2018 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ Rijswijk 2018 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel Re-integratieverordening Participatiewet 2018 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018 -2020 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel beleidsvisie Verwarde personen Voor
12-12-2017Verslagen van de raad van 24-10 en begrotingsraad 7-9 november 2017Voor
12-12-2017Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukkenVoor
12-12-2017Zienswijze MRDHTegen
12-12-2017Amendement zienswijze MRDHTegen
12-12-2017Raadsvoorstel investeringsbudget gefaseerde uitvoering Huis van de StadTegen
06-02-2018Vaststelling agendaVoor
06-02-2018Raadsvoorstel Avalex Voor
06-02-2018Raadsvoorstel inkoopvisie ondersteuning (volwassenen) 2019-2022 Samen verder in transformatie Voor
06-02-2018Raadsvoorstel vermindering aantal wethouders Voor
06-02-2018Vaststelling verslag/handelingen van 12 december 2017Voor
06-02-2018Benoeming van een lid van de AuditcommissieVoor
06-02-2018Raadsvoorstel inzake herziene begroting van de gemeenschappelijke regeling DSW Voor
06-02-2018Raadsvoorstel inzake uitwerking toekomstscenario’s DSW Rijswijk e.o.Voor
06-02-2018Bekrachtiging geheimhoudingVoor
06-02-2018Amendement op de zienswijze herziene begroting DSWVoor
Motie LeegstandsverordeningVoor
06-02-2018Motie vreemd aan de orde van de dag: LeegstandsverordeningVoor
06-03-2018Vaststelling agenda 6 maartVoor
06-03-2018Beëdiging en installatie van benoemd verklaarde ledenVoor
06-03-2018Vaststelling verslag van 6 februariVoor
06-03-2018Bekrachtiging geheimhoudingVoor
06-03-2018Raadsvoorstel inzake gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk Voor
06-03-2018Raadsvoorstel verordening jeugdhulp gemeente Rijswijk 2018 Voor
06-03-2018Raadsvoorstel herstelbesluit bestemmingsplan Sion-t Haantje- 2e herziening Voor
06-03-2018Ontwikkelingen rond landhuis De VoordeVoor
06-03-2018Initiatiefvoorstel ZwerfafvalVoor
29-03-2018Beëdiging en installatie van benoemd verklaarde ledenVoor
15-05-2018Vaststelling agenda.Voor
15-05-2018Raadsvoorstel Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Rijswijk 2018, Voor
15-05-20186. Raadsvoorstel Nieuw Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk 2018 en een nieuwe Regeling Forum gemeente Rijswijk 2018Voor
15-05-2018Vaststelling verslag van 6 maart 2018Voor
15-05-2018Benoemingen commissies e.d.Voor
15-05-2018Motie Delftweg (motie is ingetrokken)
29-05-2018Vaststelling agendaVoor
29-05-2018Hoofdlijnenakkoord ‘’Rijswijk maken we Samen!’’Voor
29-05-2018Raadsvoorstel om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van wethouder conform artikel 36a lid 2 Gemeentewet Voor
29-05-2018Onderzoek geloofsbrieven, beëdiging en installatie van vier wethoudersVoor
29-05-2018Onderzoek geloofsbrieven, beëdiging en installatie van benoemd verklaarde ledenVoor
12-06-2018Vaststelling agendaVoor
12-06-2018Vaststelling agendaVoor
12-06-2018Vaststellen beantwoording raadsadressen: Zienswijze VRHVoor
12-06-2018Vaststellen beantwoording raadsadressen: Zienswijze IPPVoor
12-06-2018Vaststellen beantwoording raadsadressen: Zienswijze ODHVoor
12-06-2018Vaststellen beantwoording raadsadressen: Zienswijze GRB Delft-Rijswijk Voor
12-06-2018Raadsvoorstel Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen vervangende nieuwbouw Braillelaan 10 en luchtbrug naar pand Braillelaan 5 Voor
12-06-2018Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Parapluherziening parkeernormering RijswijkVoor
12-06-2018Vaststelling verslag van 15 mei 2018Voor
12-06-2018Benoemingen commissies e.d.Voor
12-06-2018Vaststelling beantwoording raadsadressen. Zienswijze MRDHVoor
12-06-2018Vaststellen beantwoording raadsadressen: Zienswijze AvalexVoor
12-06-2018Vaststelling beantwoording raadsadressen: Zienswijze jaarstukken DSW Rijswijk e.oVoor
12-06-2018Vaststelling beantwoording raadsadressen: Zienswijze op gewijzigde begroting Inkoopbureau H-10Voor
12-06-2018Vaststelling beantwoording raadsadressen: Zienswijze ontwerpbegroting 2019 GGD en Veilig Thuis HaaglandenVoor
12-06-2018Raadsvoorstel Inpassing en aankoop grond van volkstuinvereniging De Schoffel Voor
12-06-2018Motie Niet functionerende straatverlichting (motie is ingetrokken)
08-11-2018Belastingverordeningen 2019Voor
08-11-2018Tweede halfjaarsrapportage 2018Voor
08-11-2018Programmabegroting 2019 evVoor
08-11-2018Motie I Weekendschool Rijswijk (PvdA) (motie is ingetrokken)
08-11-2018Motie II Parkeren in Rijswijk (OR) (motie is ingetrokken)
08-11-2018Motie III ‘Goede luchtkwaliteit is van belang voor iedereen’ (BVR)Voor
08-11-2018Motie IV ‘gelijke kansen sociale woningmarkt voor iedereen’ (BVR)Voor
08-11-2018Motie V Grofvuil ‘vandaag gebeld, morgen opgehaald’ (BVR) (motie is overgenomen door het college)
08-11-2018Motie VI BEATRIXLAAN: TUNNEL of BUITENOM (10 fracties)Voor
08-11-2018Motie VII Opzet flexpool van experts (D66) (motie is overgenomen door het college)
08-11-2018Motie VIII Geen tramremise in Vrijenban (WIJ.)Tegen
08-11-2018Motie IX Bewaakte fietsenstalling bij Rijswijk Station (WIJ.) (motie is ingetrokken)
08-11-2018Motie X Verstandig omgaan met inspraak en participatie (CDA) (motie is ingetrokken)
08-11-2018Motie XI Budgetrecht nieuw beleid (GBR) (motie is ingetrokken)
08-11-2018Motie XII Onderhoud Elsenburgerbos (GBR) (motie is ingetrokken)
08-11-2018Motie XIII Geef ouderen korting op rijbewijs (GBR)Tegen
08-11-2018Motie XIV Smart Mobility voor de Muziekbuurt (GBR)Tegen
08-11-2018Motie XV Meer ruimte voor innovatieve woon- zorgvormen (PvdA) (motie is ingetrokken)
08-11-2018Motie XVI Bus 23 in de Muziekbuurt (RB)Tegen
08-11-2018Motie XVII Bus 23 in de Muziekbuurt (MRDH) (RB)Tegen
08-11-2018Motie XVIII Kosten busbaan KlaroenlaanTegen
08-11-2018Motie XIX Tolerantiegrens projectenTegen
08-11-2018Amendement I Het is genoeg geweest (kunstwerk Bogaardplein)Voor
08-11-2018Amendement II Afschaffing HondenbelastingVoor
08-11-2018Amendement III Rekenkamer Voor
08-11-2018Amendement IV Nee tegen verhoging OZBVoor
08-11-2018Bekrachtiging geheimhoudingVoor
25-09-2018Vaststelling agendaVoor
25-09-2018Zienswijze Regionaal Risicoprofiel VRH en Regionaal Beleidsplan VRH Voor
25-09-2018Verslag gemeenteraadsvergadering 3 juli 2018Voor
25-09-2018Bekrachtiging geheimhouding Voor
25-09-2018Raadsvoorstel 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10Voor
25-09-2018Motie Gemeenteraden Overleg H-10 (regionale raadswerkgroep) Tegen
25-09-2018Toegankelijkheid mensen met een beperking bij vergunningplichtige evenementen (motie is overgenomen door het college)
25-09-2018Behoud bus 23 in de Muziekbuurt (motie is ingetrokken)
25-09-2018Inrichting van de raadzaal (motie is ingetrokken)
18-12-2018Vaststelling agendaVoor
18-12-2018Raadsvoorstel Verordening 2019 WmoVoor
18-12-2018Raadsvoorstel rapport Rekenkamer Informatiebeleid en informatievoorziening gemeente Rijswijk Voor
18-12-2018Raadsvoorstel Slotwijziging 2018Voor
18-12-2018Raadsvoorstel Tegemoetkoming in de kosten voor explosievenonderzoek in RijswijkBuiten Voor
18-12-2018Vaststelling antwoord op raadsadres 18 061 Herontwikkeling Karel DoornmanlaanVoor
18-12-2018Vaststelling verslagen 16 oktober, 6 en 8 november 2018 Voor
18-12-2018Raadsvoorstel Kadernota Toezicht en Handhaving 2019-2023 Voor
18-12-2018Bekrachtiging geheimhouding: Bijlage IB 18 099 De Voorde & Eneco toelichting besluitvorming verkoopvormVoor
18-12-20181. Motie KindervragenuurVoor
18-12-20182. Motie Parkeren: Weg uit de Rijswijkse wirwar van parkeerregels en -zonesVoor
18-12-20183. Motie Stopzetting subsidie Verzetsmuseum (motie is ingetrokken)
18-12-20184. Motie Onderhoud openbaar groenTegen
18-12-20185. Motie Herstel straatverlichting, een probleem gerichte aanpak (motie is ingetrokken)
18-12-20186. Motie Veilig verkeer Rijswijk (motie is ingetrokken)
08-01-2019Vaststelling agendaVoor
08-01-2019Raadsvoorstel Concept Bestuursovereenkomst Prinses BeatrixlaanTegen
05-02-2019Vaststelling agendaN
05-02-2019Benoeming leden Rekenkamer Rijswijk en plv. lid auditcommissieN
05-02-2019Zienswijze op 2de koersbesluit van de gemeente Zoetermeer ten aanzien van het nieuwe werkbedrijf (DSW) N
05-02-2019Raadsvoorstel Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Rijswijk 2019N
05-02-2019Vaststelling verslag raadsvergadering 18 december 2018N
05-02-2019Beëindiging contract COA (motie is ingetrokken)
05-03-2019Vaststelling van de agendaVoor
05-03-2019Raadsvoorstel Fusie Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden met Stichting Bestuurs- en Managementondersteuning VOHVoor
05-03-2019Vaststellen van de raadsverslagen van 8 januari en 5 februari 2019Voor
05-03-2019Motie Regenbooggemeente (motie is overgenomen door het college)
09-04-2019Vaststelling agendaVoor
09-04-2019Benoeming leden rekenkamer RijswijkVoor
09-04-2019Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Voor
09-04-2019Vaststelling verslag vergadering 5 maart 2019Voor
09-04-2019Raadsvoorstel Verordening BIZ Oud Rijswijk 2020-2024Voor
18-04-2019Vaststelling agendaVoor
18-04-2019Coalitieakkorod 2019-2022Voor
18-04-2019Benoeming 3 wethouders Voor
18-04-2019benoemingen commissieledenVoor
18-04-2019Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder de heer A. van de LaarVoor
03-07-2018Jaarstukken 2017 en besteding van het jaarrekeningresultaat 2017 (18-016)Voor
03-07-20181e Halfjaarrapportage 2018 (voorjaarsnota 2018/kadernota 2019) (18-015)Voor
03-07-2018Raadsvoorstel inkoopstrategie specialistische jeugdhulp Haaglanden 2020-2024Voor
03-07-2018Raadsvoorstel regeling agendacommissie 2018Voor
03-07-2018Vaststelling verslag 29 mei 2018Voor
03-07-2018Vaststelling verslag 12 juni 2018Voor
03-07-2018Raadsvoorstel fractieondersteuningVoor
03-07-2018Raadsvoorstel voornemen tot het verstrekken geldleningen aan Museum RijswijkTegen
03-07-2018Motie V Pas op de plaats Museum RijswijkTegen
03-07-2018Herijking algemene subsidieverordening (motie is overgenomen door het college)
03-07-2018Samen sterk tegen eenzaamheid (motie is overgenomen door het college)
03-07-2018Handhaving en toezicht (motie is overgenomen door het college)
03-07-2018De Nederlandse vlag (motie is overgenomen door het college)