Raadslid

Mw. M.E. Koopman

Partij
Democraten '66 (D66)
Geslacht
v
Datum installatie
27-03-2014
Datum einde
29-03-2022
Profiel
profiel

Stemmingen

DatumBesluitStem
24-05-2016Ontwerpbesluit onttrekking openbaarheid Ockenburger Tientweg en Jan RodenburgpadVoor
24-05-2016Benoeming twee leden Raad van Toezicht Stichting Librijn openbaar onderwijsVoor
24-05-2016VeeweidenVoor
24-05-2016Herziening Nota Grondbeleid 2016Voor
24-05-2016Wijziging Verordening Werkgeverscommissie 2013 (agendapunt is verdaagd)
24-05-2016Initiatief raadsvoorstel CDA “Geen jongeren tussen wal en schip”Voor
24-05-2016Voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor de herontwikkeling van landgoed De VoordeVoor
24-05-2016Onderzoek en ontwerp gefaseerde uitvoering Huis van de StadVoor
24-05-2016Amendement raadsvoorstel Onderzoek en ontwerp gefaseerde uitvoerVoor
24-05-2016Vaststelling kader IB 16 024 Startnotitie Publieke Dienstverlening 2016-2020 Voor
24-05-2016Vaststelling concept –zienswijzenVoor
05-07-2016Raadsvoorstel Opzet Adviesraad Sociaal DomeinVoor
05-07-2016Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling DSWVoor
05-07-2016Raadsvoorstel Inkoopplan WMO 2017 Voor
05-07-2016Raadsvoorstel Inkoopplan Jeugd 2017Voor
05-07-2016Raadsvoorstel Coördinatieregeling voor RijswijkBuiten Voor
05-07-2016Vaststelling verslag raadsvergadering van 24 mei 2016Voor
05-07-2016Afhandeling ingekomen stukkenVoor
05-07-2016Raadsvoorstel Wijziging verordening werkgeverscommissie 2013Voor
05-07-2016Stemming leden werkgeverscommissieVoor
05-07-2016Raadsvoorstel Cultuurvisie 2016-2030Voor
05-07-2016Amendement op CultuurvisieVoor
05-07-2016Jaarrekening 2015Voor
05-07-2016Eerste halfjaarsrapportage inclusief Voorjaars- en kadernotaVoor
19-04-2016Raadsvoorstel bedrijfsvoering organisatie Delft – Rijswijk.N
19-04-2016Raadsvoorstel benoeming AccountantN
19-04-2016Raadsvoorstel Financiële Verordening Gemeente RijswijkN
19-04-2016Bekrachtiging geheimhouding stukkenN
26-07-2016Reddingsboei voor HaaglandiaTegen
26-07-2016Vaststelling agenda Voor
15-03-2016Raadsvoorstel aanpassen gemeenschappelijke regeling VRH (16-003).Voor
15-03-2016beeldkwaliteit plan ’t Haantje Voor
15-03-2016Herziening grenzen van de bebouwde kom van gemeente Rijswijk Voor
15-03-2016Vaststelling verslagen raadsvergadering van 9 februari 2016 Voor
15-03-2016Afhandeling ingekomen stukkenVoor
05-07-2016I VOG gratis voor vrijwilligers welzijnswerk (motie is ingetrokken)
05-07-2016II Meer diversiteit in de gemeentelijke organisatieTegen
05-07-2016IV Perspectief op een (schuld)vrije toekomst (motie is ingetrokken)
05-07-2016III Niet informeren raad over verkoop bedrijfsonderdeel Bedrijfsafval door Avalex (motie is ingetrokken)
05-07-2016V Rijswijkse Dansstudio'sTegen
05-07-2016VI Johan BuziauTegen
05-07-2016VII Wilhemina-monument (motie is ingetrokken)
05-07-2016VIII Huishoudelijke hulp zoals het hoort (motie is ingetrokken)
09-02-2015Beschikbaarstelling Krediet vervangende nieuwbouw 2 gymlokalen Rijswijks LyceumN
09-02-2015Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst HaaglandenN
09-02-2015Vaststelling verslagen raadsvergaderingen 24 nov en 15 dec 2015N
09-02-2015Afhandeling ingekomen stukkenN
09-02-2015Stemming lid van de AuditcommissieN
24-05-2016I Consequenties Huis van de Stad en alternatieven (motie is overgenomen door het college)
24-05-2016II Geen onnodige onderzoekskosten Huis van de StadTegen
24-05-2016III Geen stijging belastingen en leges vanwege Huis van de StadVoor
27-09-2016Beëdiging en installatie benoemd verklaar lid, de heer N. de Haaij.Voor
27-09-2016Raadsvoorstel beschikbaarstelling aanvullend krediet vervangende nieuwbouw 2 gymnastieklokalen Rijswijks Lyceum Voor
27-09-2016Raadsvoorstel de coördinatieregeling (art. 3:30 Wet RO) van toepassing te verklaren voor de benodigde vergunningen en besluiten i.h.k.v. de herontwikkeling c.q. transformatie van ‘’In de Bogaard en omgeving’’Voor
27-09-2016Raadsvoorstel Onttrekking aan de openbaarheid Ockenburger Tientweg en Jan RodenburgpadVoor
27-09-2016Vaststelling zienswijzen: • zienswijze treasury statuut en twee separate voorstellenVoor
27-09-2016Vaststelling zienswijzen: • zienswijze Regionaal Investeringsprogramma.Voor
27-09-2016Vaststelling verslag raadsvergadering van 5 juli 2016.Voor
27-09-2016Afhandeling ingekomen stukkenVoor
27-09-2016Raadsvoorstel Stadsvisie Rijswijk 2030 Voor
27-09-2016Amendement Stadsvisie IIIVoor
27-09-2016Amendement Stadsvisie IITegen
27-09-2016Amendement Stadsvisie ITegen
27-09-2016Raadsvoorstel vaststelling Archiefverordening 2016 Voor
27-09-2016Raadsvoorstel vaststellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) Voor
10-11-2016Belastingverordeningen 2017Voor
10-11-2016Tweede halfjaarrapportage 2016Voor
10-11-2016Begroting: Meerjarenraming 2017-2020 en InvesteringenVoor
10-11-2016Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP)Voor
10-11-2016Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk 2016 Voor
10-11-2016Vaststelling verslagen van 26 juli 2016 en 27 september 2016Voor
10-11-2016Zienswijze Commissariaat voor de MediaVoor
10-11-2016Afdoeningswijze lijst van ingekomenstukkenVoor
10-11-2016Vaststelling agendaVoor
10-11-2016Amendement op de “Tarieventabel Parkeerbelasting 2017”Voor
10-11-2016Exploitatie sportvelden Hoekpolder (motie is ingetrokken)
10-11-2016100% duurzame electriciteitsinkoop (motie is ingetrokken)
13-12-2016Vaststelling agenda Voor
13-12-2016Raadsvoorstel StudietoeslagVoor
13-12-2016Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Industrieschap de PlaspoelpolderVoor
13-12-2016Raadsvoorstel zienswijze op het Regionaal risicoprofiel Haaglanden, 2017-2018 ).Voor
13-12-2016Raadsvoorstel Verordening BIZ Bedrijventerreinen Rijswijk 2017 – 2021 Voor
13-12-2016Raadsvoorstel “Ontwerpverklaring van geen bedenkingen’’ oprichten woning Julialaantje Voor
13-12-2016Raadsvoorstel Slotwijziging 2016 Voor
13-12-2016Zienswijze gewijzigde begroting 2016 AvalexVoor
13-12-2016Vaststelling handelingen 8 en 10 november 2016Voor
13-12-2016Afhandeling ingekomen stukkenVoor
13-12-2016Aanwijzing van een lid van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den HaagVoor
13-12-2016Raadsvoorstel Rekenkamerrapport “Over de toegang tot het sociaal domein” Voor
13-12-2016Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Sion 't Haantje, tweede herziening Voor
07-02-2017Raadsvoorstel Tegemoetkoming in de kosten voor explosieonderzoek in RijswijkBuitenVoor
07-02-2017Raadsvoorstel Verordening Individuele inkomenstoeslag Gemeente Rijswijk 2017Voor
07-02-2017Vaststelling verslag raadsvergadering 13 december 2016Voor
07-02-2017Vaststelling van de lijst van inkomen stukken (afdoening)Voor
07-02-2017Vaststellen concept antwoorden: Zienswijze Programma van Eisen BusconcessieVoor
07-02-2017Vaststellen concept antwoorden: brief inzake Dahliastraat 2 te RijswijkVoor
07-02-2017Raadsvoorstel Afzien terugkeer van een fiets-voetveer over de Vliet in Rijswijk-ZuidVoor
07-02-2017Duurzaamheid in Programma van Eisen BusconcessieVoor
07-02-2017Pontje KeereweerTegen
07-02-2017Raadsvoorstel Toekomstvisie Plaspoelpolder en vaststellimng beantwoording zienswijzenVoor
07-02-2017Motie Toekomstvisie Plaspoelpolder (motie is ingetrokken)
07-02-2017Bekrachtiging geheimhouding Notitie met bijlagen Inpassing de SchoffelVoor
07-03-2017Vaststelling agenda Voor
07-03-2017Vaststelling concept antwoord Provincie Zuid-HollandVoor
07-03-2017Vaststelling concept antwoord raadsadres AvalexVoor
07-03-2017Vaststelling verslag raadsvergadering 7 februari 2017Voor
07-03-2017Vaststelling lijst ingekomen stukken (afdoening ingekomen stukken)Voor
07-03-2017Raadsvoorstel tot wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) (agendapunt is verdaagd)
07-03-2017Raadsvoorstel inpassing De SchoffelVoor
07-03-2017Raadsvoorstel Strategisch Veiligheidsbeleid (agendapunt is verdaagd)
07-03-2017Bekrachtiging geheimhouding raadsinformatie ModulusVoor
07-03-2017ParkerenVoor
07-03-2017Motie I ParkerenTegen
07-03-2017Motie II Snelheid is geboden (motie is ingetrokken)
07-03-2017Motie III Blauwe zones terug in de stad (motie is ingetrokken)
07-03-2017Motie IV Motie van Treurnis (motie is ingetrokken)
07-03-2017Motie V Rijswijk Sociaal (motie is overgenomen door het college)
07-03-2017Motie VI De auto is geen melkkoeTegen
07-03-2017Motie VII Openstellen zones voor bewoners buiten de zone Tegen
07-03-2017Motie VIII Openstellen alle zones voor alle vergunninghoudersTegen
07-03-2017Motie IX Eerste 2 uren gratis parkeren, 3 uur welzijnsorganisaties en sportTegen
04-04-2017Vaststelling agendaVoor
04-04-2017Raadsvoorstel vaststellen Algemene Verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) en de bijbehorende regelgevingVoor
04-04-2017Raadsvoorstel aanpassing in Verordening op de ambtelijke bijstand 2011Voor
04-04-2017Raadsvoorstel herbenoeming directeur Rekenkamer Voor
04-04-2017Raadsvoorstel aanpassing Gedragscode integriteit raad gemeente Rijswijk 2015Voor
04-04-2017Vaststelling verslag raadsvergadering 7 maart 2017Voor
04-04-2017Vaststelling afdoening ingekomen komen stukken gemeenteraadVoor
04-04-2017verkiezing van een plaatsvervangend lid voor de rekeningcommissie DSWVoor
04-04-2017Raadsvoorstel tot wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Voor
04-04-2017Raadsvoorstel Strategisch Veiligheidsbeleid Voor
04-04-2017Raadsvoorstel Woonvisie woningmarktregio Haaglanden 2017 -2021 Voor
04-04-2017Motie PvdA Voldoende sociale huurwoningen bittere noodzaakTegen
04-04-2017Amendement I “De puntjes op de i APV artikel 2:43”Voor
04-04-2017Amendement II “De puntjes op de i APV artikel 2:44”Voor
04-04-2017Amendement III Artikel 4.11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden (amendement is ingetrokken)
04-04-2017Amendement IV Artikel 5.12 Overlast van fiets of bromfiets Voor
04-04-2017Amendement V Schrappen woord krijtje in artikel 2:42 lid 2 bVoor
09-05-2017Vaststelling agendaVoor
09-05-2017Raadsvoorstel afwegingskader (intergemeentelijke) samenwerking Voor
09-05-2017Raadsvoorstel evaluatie gemeenschappelijke regeling inkoopbureau H10 Voor
09-05-2017Vaststelling verslag van 4 april 2017Voor
09-05-2017Lijst van ingekomen stukkenVoor
09-05-2017Benoeming, herbenoeming voorzitter en leden Welstand- en MonumentencommissieVoor
09-05-2017Motie CDA /PvdA/GroenLinks Bomen en groen in balansVoor
09-05-2017Motie CDA/PvdA stop grootschalige bomenkapTegen
09-05-2017Bekrachtiging geheimhouding: Grondexploitatie ’t Haantje 6e herzieningVoor
09-05-2017Raadsvoorstel resultaten en ontwerp gefaseerde uitvoering Huis van de Stad Voor
09-05-2017Motie I CDA Zet inwoners niet buiten spelTegen
09-05-2017Motie II Second opinion uitgangspunten en risico's Huis van de Stad (motie is overgenomen door het college)
09-05-2017Zienswijze Ontwerpbegroting MRDH 2018 en Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017 (RA 17 010) en Kadernota MRDH begroting 2018 (RA 17 012) Voor
06-06-2017Vaststelling agendaVoor
06-06-2017Beëdiging en installatie van een benoemd verklaard lidVoor
06-06-2017Raadsvoorstel Internationale samenwerking, besluit beëindiging vriendschapsband Beroun Voor
06-06-2017Vaststellen (concept) zienswijzen Voor
06-06-2017Vaststelling verslag 9 mei 2017 Voor
06-06-2017Afhandeling ingekomen stukkenVoor
06-06-2017Raadsvoorstel Gebiedsvisie In de Bogaard en omgeving Voor
06-06-2017Amendement Nota van Inspraak Gebiedsvisie In de Bogaard e.o.Tegen
06-06-2017Raadsvoorstel Kadernota Jeugd en Onderwijs 2017-2020 Voor
06-06-2017Raadsvoorstel nultarief in de reductiezoneVoor
06-06-2017Raadsvoorstel parkeervergunningen voor sportverenigingen Voor
06-06-2017RA 17 023 AVALEX - Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming;Voor
06-06-2017RA 17 031 Inkoopbureau H10 - Gewijzigde conceptbegroting 2017 en conceptbegroting 2018Voor
06-06-2017Motie Parkeren vrijwilligersVoor
04-07-2017Vaststelling agendaVoor
04-07-2017Raadsbesluit functionele parkeervergunningen maatschappelijke instellingen (Anbi)Voor
04-07-2017Raadsvoorstel Lokaal inkoopplan Jeugdhulp Rijswijk 2018 Voor
04-07-2017Vaststelling van het concept verslag raad 6 juni 2017Voor
04-07-2017Lijst van ingekomen stukkenVoor
04-07-2017Raadsvoorstel Jaarrekening 2016 en besteding resultaatVoor
04-07-2017Raadsvoorstel 1e halfjaarsrapportage en kadernotaVoor
04-07-2017Motie I BVR Gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen (motie is ingetrokken)
04-07-2017Motie II De toekomst begint vandaag! (motie is overgenomen door het college)
04-07-2017Motie III Zorg voor ouderen (motie is overgenomen door het college)
04-07-2017Motie IV Betrek inwoners (motie is ingetrokken)
24-10-2017Vaststelling agendaVoor
24-10-2017Raadsvoorstel tot wijziging van de APV Rijswijk 2017Voor
24-10-2017Vaststelling verslag 21 september 2017Voor
24-10-2017Afhandeling ingekomen stukken Voor
24-10-2017Interpellatie over voorstel BomenbalansVoor
24-10-2017Raadsvoorstel extra maatregelen om tekort op BUIG budget 2017 terug te dringen Voor
24-10-2017Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundige visie ontwikkeling sportcomplex voormalig Stanislas locatie Voor
09-11-2017Lijst van ingekomen stukken Voor
09-11-2017Belastingverordeningen 2018 Voor
09-11-2017Tweede halfjaarrapportage 2017 Voor
09-11-2017Programmabegroting 2018 - 2021Voor
09-11-2017Afschaffing HondenbelastingTegen
09-11-2017Duurzaam beheer openbare ruimteVoor
09-11-2017Cultuurmakelaar (amendement is ingetrokken)
09-11-2017I Blijverslening voor Rijswijkse senioren (motie is overgenomen door het college)
09-11-2017II Parkeren Oud RijswijkTegen
09-11-2017III Perspectief voor jongeren met schulden (motie is overgenomen door het college)
09-11-2017IV Vrijstelling leges voor niet commerciele instellingenTegen
09-11-2017V Regeren is vooruitzienVoor
09-11-2017VI JongerenwerkTegen
09-11-2017VII Compensatie voor ontgroening van de landgoederenzoneTegen
09-11-2017VIII Geef de werkgelegenheid in Rijswijk een flinke impuls! (motie is overgenomen door het college)
09-11-2017IX Ecologisch groenbeheer landgoederenzoneVoor
12-12-2017Vaststelling agendaVoor
12-12-2017Raadsvoorstel Partiële herziening financiële verordening gemeente RijswijkVoor
12-12-2017Raadsvoorstel Slotwijziging Voor
12-12-2017Raadsvoorstel Toekomstige governance Avalex Voor
12-12-2017Raadsvoorstel (her)benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Librijn openbaar onderwijs Voor
12-12-2017Raadsvoorstel nieuwe GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden en zienswijze begrotingswijziging 2018 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel Verordening 2018 WMO Voor
12-12-2017Raadsvoorstel intrekken verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 en vaststellen verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2018 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ Rijswijk 2018 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel Re-integratieverordening Participatiewet 2018 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018 -2020 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel beleidsvisie Verwarde personen Voor
12-12-2017Verslagen van de raad van 24-10 en begrotingsraad 7-9 november 2017Voor
12-12-2017Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukkenVoor
12-12-2017Zienswijze MRDHVoor
12-12-2017Amendement zienswijze MRDHVoor
12-12-2017Raadsvoorstel investeringsbudget gefaseerde uitvoering Huis van de StadVoor
06-02-2018Vaststelling agendaN
06-02-2018Raadsvoorstel Avalex N
06-02-2018Raadsvoorstel inkoopvisie ondersteuning (volwassenen) 2019-2022 Samen verder in transformatie N
06-02-2018Raadsvoorstel vermindering aantal wethouders N
06-02-2018Vaststelling verslag/handelingen van 12 december 2017N
06-02-2018Benoeming van een lid van de AuditcommissieN
06-02-2018Raadsvoorstel inzake herziene begroting van de gemeenschappelijke regeling DSW N
06-02-2018Raadsvoorstel inzake uitwerking toekomstscenario’s DSW Rijswijk e.o.N
06-02-2018Bekrachtiging geheimhoudingN
06-02-2018Amendement op de zienswijze herziene begroting DSWN
Motie LeegstandsverordeningN
06-02-2018Motie vreemd aan de orde van de dag: LeegstandsverordeningN
06-03-2018Vaststelling agenda 6 maartN
06-03-2018Beëdiging en installatie van benoemd verklaarde ledenN
06-03-2018Vaststelling verslag van 6 februariN
06-03-2018Bekrachtiging geheimhoudingN
06-03-2018Raadsvoorstel inzake gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk N
06-03-2018Raadsvoorstel verordening jeugdhulp gemeente Rijswijk 2018 N
06-03-2018Raadsvoorstel herstelbesluit bestemmingsplan Sion-t Haantje- 2e herziening N
06-03-2018Ontwikkelingen rond landhuis De VoordeN
06-03-2018Initiatiefvoorstel ZwerfafvalN
29-03-2018Beëdiging en installatie van benoemd verklaarde ledenVoor
15-05-2018Vaststelling agenda.Voor
15-05-2018Raadsvoorstel Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Rijswijk 2018, Voor
15-05-20186. Raadsvoorstel Nieuw Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk 2018 en een nieuwe Regeling Forum gemeente Rijswijk 2018Voor
15-05-2018Vaststelling verslag van 6 maart 2018Voor
15-05-2018Benoemingen commissies e.d.Voor
15-05-2018Motie Delftweg (motie is ingetrokken)
29-05-2018Vaststelling agendaVoor
29-05-2018Hoofdlijnenakkoord ‘’Rijswijk maken we Samen!’’Voor
29-05-2018Raadsvoorstel om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van wethouder conform artikel 36a lid 2 Gemeentewet Voor
29-05-2018Onderzoek geloofsbrieven, beëdiging en installatie van vier wethoudersVoor
29-05-2018Onderzoek geloofsbrieven, beëdiging en installatie van benoemd verklaarde ledenVoor
12-06-2018Vaststelling agendaVoor
12-06-2018Vaststelling agendaVoor
12-06-2018Vaststellen beantwoording raadsadressen: Zienswijze VRHVoor
12-06-2018Vaststellen beantwoording raadsadressen: Zienswijze IPPVoor
12-06-2018Vaststellen beantwoording raadsadressen: Zienswijze ODHVoor
12-06-2018Vaststellen beantwoording raadsadressen: Zienswijze GRB Delft-Rijswijk Voor
12-06-2018Raadsvoorstel Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen vervangende nieuwbouw Braillelaan 10 en luchtbrug naar pand Braillelaan 5 Voor
12-06-2018Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Parapluherziening parkeernormering RijswijkVoor
12-06-2018Vaststelling verslag van 15 mei 2018Voor
12-06-2018Benoemingen commissies e.d.Voor
12-06-2018Vaststelling beantwoording raadsadressen. Zienswijze MRDHVoor
12-06-2018Vaststellen beantwoording raadsadressen: Zienswijze AvalexVoor
12-06-2018Vaststelling beantwoording raadsadressen: Zienswijze jaarstukken DSW Rijswijk e.oVoor
12-06-2018Vaststelling beantwoording raadsadressen: Zienswijze op gewijzigde begroting Inkoopbureau H-10Voor
12-06-2018Vaststelling beantwoording raadsadressen: Zienswijze ontwerpbegroting 2019 GGD en Veilig Thuis HaaglandenVoor
12-06-2018Raadsvoorstel Inpassing en aankoop grond van volkstuinvereniging De Schoffel Voor
12-06-2018Motie Niet functionerende straatverlichting (motie is ingetrokken)
08-11-2018Belastingverordeningen 2019Voor
08-11-2018Tweede halfjaarsrapportage 2018Voor
08-11-2018Programmabegroting 2019 evVoor
08-11-2018Motie I Weekendschool Rijswijk (PvdA) (motie is ingetrokken)
08-11-2018Motie II Parkeren in Rijswijk (OR) (motie is ingetrokken)
08-11-2018Motie III ‘Goede luchtkwaliteit is van belang voor iedereen’ (BVR)Tegen
08-11-2018Motie IV ‘gelijke kansen sociale woningmarkt voor iedereen’ (BVR)Tegen
08-11-2018Motie V Grofvuil ‘vandaag gebeld, morgen opgehaald’ (BVR) (motie is overgenomen door het college)
08-11-2018Motie VI BEATRIXLAAN: TUNNEL of BUITENOM (10 fracties)Voor
08-11-2018Motie VII Opzet flexpool van experts (D66) (motie is overgenomen door het college)
08-11-2018Motie VIII Geen tramremise in Vrijenban (WIJ.)Voor
08-11-2018Motie IX Bewaakte fietsenstalling bij Rijswijk Station (WIJ.) (motie is ingetrokken)
08-11-2018Motie X Verstandig omgaan met inspraak en participatie (CDA) (motie is ingetrokken)
08-11-2018Motie XI Budgetrecht nieuw beleid (GBR) (motie is ingetrokken)
08-11-2018Motie XII Onderhoud Elsenburgerbos (GBR) (motie is ingetrokken)
08-11-2018Motie XIII Geef ouderen korting op rijbewijs (GBR)Tegen
08-11-2018Motie XIV Smart Mobility voor de Muziekbuurt (GBR)Tegen
08-11-2018Motie XV Meer ruimte voor innovatieve woon- zorgvormen (PvdA) (motie is ingetrokken)
08-11-2018Motie XVI Bus 23 in de Muziekbuurt (RB)Tegen
08-11-2018Motie XVII Bus 23 in de Muziekbuurt (MRDH) (RB)Tegen
08-11-2018Motie XVIII Kosten busbaan KlaroenlaanTegen
08-11-2018Motie XIX Tolerantiegrens projectenTegen
08-11-2018Amendement I Het is genoeg geweest (kunstwerk Bogaardplein)Tegen
08-11-2018Amendement II Afschaffing HondenbelastingVoor
08-11-2018Amendement III Rekenkamer Voor
08-11-2018Amendement IV Nee tegen verhoging OZBTegen
08-11-2018Bekrachtiging geheimhoudingVoor
25-09-2018Vaststelling agendaVoor
25-09-2018Zienswijze Regionaal Risicoprofiel VRH en Regionaal Beleidsplan VRH Voor
25-09-2018Verslag gemeenteraadsvergadering 3 juli 2018Voor
25-09-2018Bekrachtiging geheimhouding Voor
25-09-2018Raadsvoorstel 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10Voor
25-09-2018Motie Gemeenteraden Overleg H-10 (regionale raadswerkgroep) Voor
25-09-2018Toegankelijkheid mensen met een beperking bij vergunningplichtige evenementen (motie is overgenomen door het college)
25-09-2018Behoud bus 23 in de Muziekbuurt (motie is ingetrokken)
25-09-2018Inrichting van de raadzaal (motie is ingetrokken)
18-12-2018Vaststelling agendaVoor
18-12-2018Raadsvoorstel Verordening 2019 WmoVoor
18-12-2018Raadsvoorstel rapport Rekenkamer Informatiebeleid en informatievoorziening gemeente Rijswijk Voor
18-12-2018Raadsvoorstel Slotwijziging 2018Voor
18-12-2018Raadsvoorstel Tegemoetkoming in de kosten voor explosievenonderzoek in RijswijkBuiten Voor
18-12-2018Vaststelling antwoord op raadsadres 18 061 Herontwikkeling Karel DoornmanlaanVoor
18-12-2018Vaststelling verslagen 16 oktober, 6 en 8 november 2018 Voor
18-12-2018Raadsvoorstel Kadernota Toezicht en Handhaving 2019-2023 Voor
18-12-2018Bekrachtiging geheimhouding: Bijlage IB 18 099 De Voorde & Eneco toelichting besluitvorming verkoopvormVoor
18-12-20181. Motie KindervragenuurVoor
18-12-20182. Motie Parkeren: Weg uit de Rijswijkse wirwar van parkeerregels en -zonesVoor
18-12-20183. Motie Stopzetting subsidie Verzetsmuseum (motie is ingetrokken)
18-12-20184. Motie Onderhoud openbaar groenTegen
18-12-20185. Motie Herstel straatverlichting, een probleem gerichte aanpak (motie is ingetrokken)
18-12-20186. Motie Veilig verkeer Rijswijk (motie is ingetrokken)
08-01-2019Vaststelling agendaVoor
08-01-2019Raadsvoorstel Concept Bestuursovereenkomst Prinses BeatrixlaanVoor
05-02-2019Vaststelling agendaVoor
05-02-2019Benoeming leden Rekenkamer Rijswijk en plv. lid auditcommissieVoor
05-02-2019Zienswijze op 2de koersbesluit van de gemeente Zoetermeer ten aanzien van het nieuwe werkbedrijf (DSW) Voor
05-02-2019Raadsvoorstel Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Rijswijk 2019Voor
05-02-2019Vaststelling verslag raadsvergadering 18 december 2018Voor
05-02-2019Beëindiging contract COA (motie is ingetrokken)
05-03-2019Vaststelling van de agendaVoor
05-03-2019Raadsvoorstel Fusie Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden met Stichting Bestuurs- en Managementondersteuning VOHVoor
05-03-2019Vaststellen van de raadsverslagen van 8 januari en 5 februari 2019Voor
05-03-2019Motie Regenbooggemeente (motie is overgenomen door het college)
09-04-2019Vaststelling agendaVoor
09-04-2019Benoeming leden rekenkamer RijswijkVoor
09-04-2019Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Voor
09-04-2019Vaststelling verslag vergadering 5 maart 2019Voor
09-04-2019Raadsvoorstel Verordening BIZ Oud Rijswijk 2020-2024Voor
18-04-2019Vaststelling agendaVoor
18-04-2019Coalitieakkorod 2019-2022Voor
18-04-2019Benoeming 3 wethouders Voor
18-04-2019benoemingen commissieledenVoor
18-04-2019Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder de heer A. van de LaarVoor
18-06-2019Vaststellen agendaVoor
18-06-2019Raadsvoorstel Huisvestingsverordening gemeente Rijswijk 2019 Voor
18-06-2019Vaststelling zienswijze ontwerpbegroting ODH 2020Voor
18-06-2019Vaststelling zienswijze ontwerpbegroting GRB 2020Voor
18-06-2019Vaststelling zienswijze op de begroting 2020-2023 van de Veiligheidsregio (VRH).Voor
18-06-2019Vaststelling verslag 21 mei 2019 (agendapunt is verdaagd)
18-06-2019Raadsvoorstel Grondexploitatie Sion ’t Haantje 7e herzieningVoor
18-06-2019Vaststelling zienswijze begrotingswijzigingen 2019 en begrotingen 2020 GR GGD en VT HaaglandenVoor
18-06-2019Vaststelling zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van het Inkoopbureau H-10Voor
18-06-2019Zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 Inkoopbureau H-10Voor
18-06-2019Amendement Zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 inkoopbureau H-10Voor
18-06-2019Vaststelling zienswijze ontwerpbegroting 2020 AvalexVoor
18-06-2019Amendement 1 Zienswijze ontwerpbegroting 2020 AVALEXTegen
18-06-2019Amendement 2 WIJ. op begroting AvalexVoor
18-06-2019Vaststelling zienswijzeinspraakreactie Vervoerplannen HTM 2020 Voor
18-06-2019Géén peperduur kunstwerk op het BogaardpleinTegen
09-07-2019Raadsvoorstel eerste halfjaarsrapportage 2019Voor
09-07-2019I Motie Ambtelijke organisatie (motie is overgenomen door het college)
09-07-2019Motie II Stofkam (motie is overgenomen door het college)
09-07-2019Motie III Weesauto's (motie is ingetrokken)
09-07-2019Motie IV Maak loket Stadskracht interactiever (motie is ingetrokken)
09-07-2019Motie V Ooievaarspas bewoners azc RijswijkTegen
09-07-2019Motie VI Weg met wegwerpplastic (motie is ingetrokken)
09-07-2019Motie VII ‘Bereidheid opvang vluchtelingen’ (motie is ingetrokken)
09-07-2019Motie VIII Kostendekkende dienstverlening (motie is overgenomen door het college)
09-07-2019Motie IX OZB is geen financiële reddingsboeiTegen
09-07-2019Motie X Geen compensatie van de prijsstijgingen bij subsidies 2019-2020 (motie is ingetrokken)
09-07-2019Motie XI Gooi geeen 3 ton in de afvalcontainerTegen
09-07-2019Motie XII Voorbereid op verkoop Eneco (motie is overgenomen door het college)
09-07-2019Motie XIII Kleinschalige zelfstandige woonzorgvormen (motie is overgenomen door het college)
09-07-2019Motie XIV Behoud innovatiebudget Sociaal domein (motie is ingetrokken)
09-07-2019Motie XV Verkeeronderzoek inzetten kentekencamera's (motie is ingetrokken)
09-07-2019Motie XVI Speelplaatsen voor kinderen van 10 jaar en ouder (motie is overgenomen door het college)
09-07-2019Motie XVII Parkmanagement (motie is ingetrokken)
09-07-2019Motie XVIII Breng scholen en hulpverlening dichter bij elkaar (motie is overgenomen door het college)
09-07-2019Motie XIX Arbeid als beste zorg (motie is overgenomen door het college)
09-07-2019Motie XX Assenkruis plaspoelpolder: Hand op de knipTegen
09-07-2019XXI Motie Kunstwerk BogaardpleinTegen
09-07-2019Amendement 1 KadernotaVoor
21-05-2019Vaststelling van de agendaVoor
21-05-2019Raadsvoorstel Verlenging contract accountant Baker TillyVoor
21-05-2019Raadsvoorstel “het sneller ophalen van grofvuil door Avalex Voor
21-05-2019Raadsvoorstel Verordening Leerlingenvervoer Rijswijk 2019 Voor
21-05-2019Raadsvoorstel Beschikbaarstelling van een krediet tijdelijke huisvesting van Montessorischool Parkrijk Voor
21-05-2019Zienswijze concept Ontwerpbegroting 2020 en Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen MRDH (RA 19/019)Voor
21-05-2019Vaststelling verslag gemeenteraad 9 april 2019Voor
21-05-2019Vasstelling verslag gemeenteraad 18 april 2019Voor
21-05-2019Bekrachtiging geheimhouding: Grondexploitatie Sion 't Haantje Voor
21-05-2019Bekrachting bijlagen Raadsvoorstel Huis van de StadVoor
21-05-2019Raadsvoorstel Jaarrekening 2018 en begroting 2020 DSW Rijswijk e.oVoor
21-05-2019Raadsvoorstel Technisch Ontwerp 1e fase Huis van de StadVoor
21-05-2019Zienswijze Concept Strategische Agenda MRDH 2018-2022 (RA 19/015)Voor
21-05-2019Sluiting AZCVoor
21-05-2019Tijd om het stokje over te dragen...Tegen
21-05-2019Amendement 1 (tekstueel)Voor
21-05-2019Amendement 2 (inhoudelijk)Tegen
21-05-2019“Parkeren Huis van de Stad" (motie is overgenomen door het college)
21-05-2019Integrale parkeer en verkeersaanpak in relatie tot de buitenruimte Huis van de Stad aan de Generaal Spoorlaan (motie is overgenomen door het college)
24-09-2019Vastelling agenda Voor
24-09-2019Raadsvoorstel Verzoek onteigening 't Haantje MiddenVoor
24-09-2019Raadsvoorstel ODH lidmaatschap werkgeversverenigingVoor
24-09-2019Raadsvoorstel toestemming Wijziging GR ODHVoor
24-09-2019Raadsvoorstel Addendum Toekomstvisie PlaspoelpolderVoor
24-09-2019Raadvoorstel Herziening bestemmingsplan Hoornwijck-Voor
24-09-2019Raadsvoorstel Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2019 -2022Voor
24-09-2019Raadsvoorstel Verordening rechtspositie raadsledenVoor
24-09-2019Raadsvoorstel Nieuw Reglement van Orde en regeling forumVoor
24-09-2019Verslagen raadsvergaderingenVoor
24-09-2019Raadsvoorstel Jaarrekening 2018, besteding van het resultaat en verderVoor
24-09-2019Raadsvoorstel voorgestelde bezuinigingen 2019Voor
24-09-2019Raadsvoorstel Algemene subsidieverordeningVoor
24-09-2019Bekrachtiging geheimhouding IB 19 088Voor
24-09-2019Stemmingen voor plv. lid auditcie en klankbordgroep RekenkamerVoor
24-09-2019amendement 1 Innovatiebudget Sociaal DomeinTegen
24-09-2019Amendement 2 Reserve Parkeren gebruikenTegen
24-09-2019Amendement 1 algemene subsidieverordening Voor
24-09-2019Amendement 2 Algemene subsidieverordening (amendement is ingetrokken)
24-09-2019Motie 1 Museum Bescherming Bevolking heeft een garage nodig (motie is overgenomen door het college)
24-09-2019Motie 2 Gaat Rijswijk meer doen voor minder validen (motie is overgenomen door het college)
24-09-2019Motie Doorontwikkeling subsidieregister (motie is overgenomen door het college)
15-10-2019Vaststelling agendaVoor
15-10-2019Raadsvoorstel Het Informatiebeleidsplan 2020-2022Voor
15-10-2019Raadsvoorstel opheffen geheimhouding van stukken per 2019 Voor
15-10-2019Vaststelling verslag 24 september 2019Voor
15-10-2019Motie van Treurnis rondom de gang van zaken parkerenTegen
07-11-2019Vaststellen agenda Voor
07-11-2019Raadsvoorstel Tweede halfjaarrapportage 2019Voor
07-11-2019Raadsvoorstel begrotingswijziging nr. 2 en wijziging investeringskredietenVoor
07-11-2019- Raadsvoorstel Begroting 2020 Voor
07-11-2019Amendement I Dekkingsvoorstel BiodiversiteitTegen
07-11-2019Amendement II Stelpost JeugdTegen
07-11-2019Motie I: Buurthuiskamers in 2020Tegen
07-11-2019Motie II Inclusief beleid zonder uitsluiting (motie is ingetrokken)
07-11-2019Motie III Zero based begroten met burgers (motie is ingetrokken)
07-11-2019Motie IV donker waar het kan, licht waar het moet (motie is overgenomen door het college)
07-11-2019Motie V Eerlijke verdeling lokale lastenTegen
07-11-2019Motie VI Gericht voorkomen is beter dan genezen (motie is ingetrokken)
07-11-2019Motie VII AfvalstoffenheffingTegen
07-11-2019Motie VIII Concrete Kostenbeheersing in het Sociaal domeinTegen
07-11-2019Motie IX Basis op ordeTegen
07-11-2019Motie X Parkeerreserve en mobiliteitsvisieTegen
07-11-2019Motie XI Optimale combinatie governance en beleid bij AvalexTegen
07-11-2019Motie XII Stopzetten overeenkomst Groot Rijswijk (motie is ingetrokken)
07-11-2019Motie XIII Onderhoud en energiemaatregelen in plaats van nieuwbouw sociale sector (motie is overgenomen door het college)
07-11-2019Motie XIV Betaalbare woningen voor leraren, verplegers en politieagenten (motie is overgenomen door het college)
07-11-2019Motie XV inhuur externe voorzitters minimaliserenTegen
07-11-2019Motie XVI OV kans Muziekbuurt (motie is ingetrokken)
07-11-2019Motie XVII Help ouderen in het gemeentehuis/ Huis vd Stad (motie is overgenomen door het college)
07-11-2019Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2020Voor
17-12-2019Vaststelling agendaVoor
17-12-2019Raadsvoorstel Bestemmingsplan Vaarwegverbreding Rijn-SchiekanaalVoor
17-12-2019Raadsvoorstel Herbenoeming leden Raad van Toezicht St. LibrijnVoor
17-12-2019Raadsvoorstel Rechtspositie medewerkers GriffieVoor
17-12-2019Raadsvoorstel Wijziging financiële verordeningVoor
17-12-2019Raadsvoorstel deelname Avalex in werkgeversverenigingVoor
17-12-2019Raadsvoorstel Slotwijziging 2019Voor
17-12-2019Raadsvoorstel Verordening basisregistratie personen gemeente RijswijkVoor
17-12-2019Raadsvoorstel Onderhandelingsresultaat en deelname aan het nieuwe werkbedrijf (voormalig DSW)Voor
17-12-2019Raadsvoorstel Zienswijze op het ontwerp liquidatieplan Voor
17-12-2019Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp organisatie-inrichtingsplan nieuw WerkbedrijfVoor
17-12-2019Benoemingen commissiesVoor
17-12-2019Verslagen van de raad van 15 oktober en 7 november 2019Voor
17-12-2019Bekrachtiging geheimhouding Analyse risicomanagement RijswijkBuitenVoor
17-12-2019Raadsvoorstel Masterplan In de Bogaard Voor
17-12-2019Raadsvoorstel Verordening Winkeltijden Rijswijk 2019Voor
17-12-2019Raadsvoorstel Vierde Wijziging GR Inkoopbureau H 10 Voor
17-12-2019Zienswijze ontwerpbegroting 2020-2023 Industrieschap PlaspoelpolderVoor
17-12-2019Zienswijze Begrotingswijziging GR bedrijfsvoering organisatie Delft RijswijkVoor
17-12-2019Raadsvoorstel Aanpassing Algemene plaatselijke Verordening voor RijswijkVoor
17-12-2019Mobiliteitstransitiefonds verstedelijking (in de Bogaard)Voor
17-12-2019Integraal verder uitwerken Masterplan in de Bogaard (motie is ingetrokken)
17-12-2019Amendement I wijziging artikel 2.18 APV - RookverbodVoor
17-12-2019Amendement II Wijziging artikel 4.11 lid 2b - vellen houtopstandenTegen
17-12-2019Amendement III Wijziging artikel 4.11 lid 2 zieke of dode houtopstandenVoor
17-12-2019Amendement IV Toevoegen artikel bij H4, afd 2 Bodem, weg en milieuverontreiniging - Verbod op gebruik confettiVoor
17-12-2019Amendement V Toevoegen artikel bij H4, afd 2 Bodem, weg en milieuverontreiniging - Verbod oplaten ballonnenVoor
17-12-2019Amendement VI Wijziging artikel 2.42 Plaatsen verkiezingsbordenTegen
17-12-2019Amendement VII Toevoeging artikel Voor
17-12-2019Motie Evaluatie GR H10 Voor
17-12-2019Motie Gelijktijdig informeren alle H10 radenVoor
17-12-2019Motie Van open house naar safe house (motie is ingetrokken)
04-02-2020Vaststelling van de agendaVoor
04-02-2020Raadsvoorstel Voortgang Montessori IKC ParkrijkVoor
04-02-2020Vaststelling van het verslag van 17 december 2020Voor
04-02-2020Bekrachtiging geheimhouding stukken Eneco horende bij IB 19 136 Besluitvorming over de verkoop van het aandelenbelang in EnecoVoor
04-02-2020Raadsvoorstel Verkoop aandelen EnecoVoor
04-02-2020Motie Excuses Mitsubishi (motie is overgenomen door het college)
04-02-2020Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Herontwikkeling HBG-locatieVoor
03-03-2020Vaststelling agendaVoor
03-03-2020Raadsvoorstel Verordening 2020 WmoVoor
03-03-2020Raadsvoorstel Tussentijds advies aan CvdM over PBO SOBVoor
03-03-2020Raadsvoorstel Tweede wijziging legesverordening 2020Voor
03-03-2020Verslag raadsvergadering 4 februari 2020Voor
03-03-2020Raadsvoorstel Herbenoeming leden Welstands- en monumentencommissieVoor
03-03-2020Raadsvoorstel Verordening speelautomatenhallen Rijswijk Voor
03-03-2020Raadsvoorstel Basisdocument Energietransitie RijswjikVoor
03-03-2020Motie AvalexVoor
03-03-2020Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet 2e fase Huis van de Stad Voor
03-03-2020Raadsvoorstel Aanpassingen ParkeerreguleringVoor
03-03-2020Motie Aanpak Verkeersveiligheid (motie is ingetrokken)
03-03-2020Aanpassing Verordening SpeelautomatenhallenTegen
03-03-2020Amendement aanpassing voorstel ParkeerreguleringVoor
03-03-2020Amendement 1 GL schrappen voorstel 1Tegen
03-03-2020Amendement 2 GL aanpassen voorstel 3Tegen
03-03-2020Amendement 3 GL schrappen voorstel 4 (amendement is ingetrokken)
03-03-2020Amendement 1 GL schrappen laatste zin H3 blz 17Tegen
03-03-2020Amendement 2 GL Aanpassen passage H3Tegen
03-03-2020Motie 1 PvdA Aansluiten Leiding door het Midden (motie is ingetrokken)
03-03-2020Motie 3 PvdA Energie Transitie Service Punt (ETSP) voor Routekaart eigenaren woningen. (motie is ingetrokken)
12-05-2020Raadsvoorstel opheffen DSWVoor
12-05-2020Raadsvoorstel verlenging contract accountant Baker TillyVoor
12-05-2020Raadsvoorstel reactie op verzoek MRDH voor instemming strategie stallingslocaties tramsVoor
12-05-2020raadsvoorstel ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. A. v.d. LaarVoor
12-05-2020Motie Daadkracht op het woningdossier Oplossingen voor de onstane impasse: meer diversiteit in woningaanbodTegen
12-05-2020Motie vakantiestraat Voor
02-06-2020Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR Servicebureau Jeugdhulp HaaglandenVoor
02-06-2020Zienswijze op de Jaarrekening 2019 en begroting 2021 DSW RijswijkVoor
02-06-2020Zienswijze begrotingswijziging 2020 en begrotingen 2021 GR GGD en VTVoor
02-06-2020Zienswijze begroting 2021 Omgevingsdienst HaaglandenVoor
02-06-2020Zienswijze begrotingswijziging 2020 Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk en zienswijze 2021 Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk Voor
02-06-2020Raadsvoorstel Aanwijzing plaatsvervangend griffierVoor
02-06-2020Zienswijze begroting 2021 Veiligheidsregio Voor
02-06-2020Zienswijze begroting 2021 Avalex en vaststellen wijziging GR Regiionaal reinigingsbedrijf Avalex 2018Voor
02-06-2020Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 en Treasury statuut MRDHVoor
02-06-2020Amendement Zienswijze ontwerpbegroting en Treasurystatuut MRDHVoor
23-06-2020Raadsvoorstel vaststellen tarieventabel parkeren 2020Voor
23-06-2020Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Birckhoeve Voor
02-07-2020Raadsvoorstel meekoppelkansen A4 HaaglandenVoor
02-07-2020Amendement op brief aan Ministerie Ontwerp tracebesluit A4 HaaglandenVoor
02-07-2020Ook meekoppelkansen voor jongeren (motie is overgenomen door het college)
02-07-2020motie Meekoppelkansen 0-optie (motie is ingetrokken)
02-07-2020motie Meekoppelkansen Beatrixlaan (motie is ingetrokken)
02-07-2020Motie Meekoppelkansen Waterberging (motie is ingetrokken)
07-07-2020Motie I Tijdige en passende jeugdhulp (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie II Rijswijk voor 14Voor
07-07-2020Motie III Deelvoertuigcooperaties (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie VI Passende en gewenste financiering in de jeugdhulp (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie VII Innovatiefonds (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie VIII Parkmanagement in de Plaspoelpolder (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie IX Aanpak betere jeugdzorg (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie X Voorkom nieuwe armoede onder kinderen (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XI Proef met basisbaan Voor
07-07-2020Motie XII Jeugdparticipatie (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XIV Extern inhuren als het echt niet anders kan en niet oneindig door laten lopen (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XVII Veilige wandelroute (motie is ingetrokken)
07-07-2020Motie XVIII Hekken Endezant (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XIX Help de culturele sector (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XXI Slagenlandschap landschapsmonument (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XXII Parkeren is geen melkkoeTegen
07-07-2020Raadsvoorstel Jaarstukken 2019, besteding van het jaarrekeningresultaat 2019 en wijziging begrotingVoor
07-07-2020Raadsvoorstel 1e halfjaarrapportage 2020 (voorjaarsnota 2020 en kadernota 2021)Voor
07-07-2020amendement I Eneco opbrengst Tegen
07-07-2020Amendement II Ombuiging luchtkwaliteitVoor
06-10-2020Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen GeestbrugkadeVoor
06-10-2020Raadsvoorstel Aanpassing Forumregeling gemeente Rijswijk 2019Voor
06-10-2020Vaststelling concept-verslagen 23 juni, 2 juli en 7 juli 2020Voor
06-10-2020Raadsvoorstel Proces benoeming burgemeester Rijswijk 2020 Voor
06-10-2020Raadsvoorstel Concept-Regionale Energietransitie Rotterdam-Den HaaVoor
06-10-2020Raadsvoorstel (her)benoeming leden Raad van Toezicht St. Librijn openbaar onderwijsVoor
06-10-2020Raadsvoorstel Advies aan Commissariaat voor de Media over aanvraag St. Omroep RijswijkVoor
06-10-2020Raadsvoorstel Traject verwerking huishoudelijke afvalstromenVoor
06-10-2020Raadsvoorstel Aanbesteding accountantsdienstenVoor
06-10-2020Vaststelling agendaVoor
06-10-2020Motie III vreemd aan de orde: Denk aan onze kinderenTegen
06-10-2020Motie I Vreemd aan de orde: Grenzen verleggen voor aanpak daklozen en zwervers (motie is ingetrokken)
06-10-2020Motie II vreemd aan de orde: Maak (kinderspeelpark) Schoonoord onaantrekkelijker voor wildkampeerders, daklozen en zwervers. (motie is ingetrokken)
06-10-2020Motie IV vreemd aan de orde: Nu slim investeren in mensen met een grote afstand tot werk voorkomt later kostenVoor
06-10-2020Raadsvoorstel Herstructurering Sportpark ElsenburgVoor
06-10-2020Raadsvoorstel ParticipatiebeleidVoor
06-10-2020Motie 1 Herstructurering Sportpark Elsenburg VVDTegen
06-10-2020Motie 2 Herstructurering sportpark ElsenburgTegen
06-10-2020Amendement 1 Jeugd en participatieVoor
06-10-2020Amendement 2: ParticipatieniveauVoor
06-10-2020Motie 1 Raadsvoorstel advies aan commissariaat voor de media (motie is ingetrokken)
05-11-2020Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage 2020Voor
05-11-2020Begroting 2021-2024 gemeente RijswijkVoor
05-11-2020Amendement I Dekkingsvoorstel afvalstoffenheffing vervangen door ozbTegen
05-11-2020Amendement II Dekkingsvoorstel ParticipatiebeleidVoor
05-11-2020Amendement III Stelpost jeugdVoor
05-11-2020Amendement IV 'matigen verhoging afvalstoffenheffing'Voor
05-11-2020Amendement V 'Blokhut Wilhelminapark'Voor
05-11-2020Amendement VI 'Blijven investeren in beleid bedrijventerreinen en retail'Voor
05-11-2020Amendement VII 'Houdt de handhaving in Rijswijk op peil'Voor
05-11-2020Amendement VIII houdt in het onderhoud van straten en groen de basis op ordeVoor
05-11-2020Amendement IX ParkerenVoor
05-11-2020Raadsvoorstel belastingverordeningenVoor
05-11-2020Bekrachtiging geheimhoudingVoor
05-11-2020Motie I Hufterboete invoeren in Rijswijk (motie is overgenomen door het college)
05-11-2020Motie II werk aan de winkel (motie is overgenomen door het college)
05-11-2020Motie III Grip op energieverbruik (motie is ingetrokken)
05-11-2020Motie IV 30 als uitgangspunt, 50 alleen wanneer veiligTegen
05-11-2020Motie V Maaltijden bezorgen zonder zorgenVoor
05-11-2020Motie VI Huishoudboekje AvalexTegen
05-11-2020Motie VII Misschien kan dat ene abonnement wel worden stopgezet?Tegen
05-11-2020Motie VIII kwijtschelden opnemen in het armoedebeleidTegen
05-11-2020Motie X op = opTegen
05-11-2020Motie IX kwijtschelding in 2021 naar 50%Tegen
05-11-2020Motie XI Afvalstoffenheffing beperkten tot inflatiepercentageTegen
05-11-2020Motie XII Aanpassen prijs parkeervergunningenTegen
05-11-2020Motie XIII Motie glasvezel (motie is ingetrokken)
05-11-2020Motie XIV Verkeersveiligheid Herenstraat (motie is overgenomen door het college)
05-11-2020Motie XIX Investeren in de Rijswijkse jeugd (motie is ingetrokken)
05-11-2020Motie XV Beleidskader subsidiesVoor
05-11-2020motie XVI snappen of schrappen (motie is overgenomen door het college)
05-11-2020Motie XVII Onderzoek herijking afvalstoffenheffingVoor
05-11-2020Motie XVIII onderzoek herijking bezuiniging Rijswijk regelrecht (motie is ingetrokken)
05-11-2020Motie XX Maak het soft en honkbalveld van de RedLions weer bespeelbaar (motie is ingetrokken)
05-11-2020Motie XXI Zijn de prijzen van uw partners en leveranciers nog wel conform de markt (motie is ingetrokken)
03-07-2018Jaarstukken 2017 en besteding van het jaarrekeningresultaat 2017 (18-016)Voor
03-07-20181e Halfjaarrapportage 2018 (voorjaarsnota 2018/kadernota 2019) (18-015)Voor
03-07-2018Raadsvoorstel inkoopstrategie specialistische jeugdhulp Haaglanden 2020-2024Voor
03-07-2018Raadsvoorstel regeling agendacommissie 2018Voor
03-07-2018Vaststelling verslag 29 mei 2018Voor
03-07-2018Vaststelling verslag 12 juni 2018Voor
03-07-2018Raadsvoorstel fractieondersteuningVoor
03-07-2018Raadsvoorstel voornemen tot het verstrekken geldleningen aan Museum RijswijkVoor
03-07-2018Motie V Pas op de plaats Museum RijswijkTegen
03-07-2018Herijking algemene subsidieverordening (motie is overgenomen door het college)
03-07-2018Samen sterk tegen eenzaamheid (motie is overgenomen door het college)
03-07-2018Handhaving en toezicht (motie is overgenomen door het college)
03-07-2018De Nederlandse vlag (motie is overgenomen door het college)
15-12-2020Raadsvoorstel verordening beslistermijn schuldhulpverleningVoor
15-12-2020Zienswijze tweede begrotingswijziging GR GGD en VTVoor
15-12-2020Vaststelling verslagen 6-10, 3, 5 en 10-11Voor
15-12-2020Raadsvoorstel Brede WelzijnsnotaVoor
15-12-2020Raadsvoorstel Revitalisatie SnijdersschoolVoor
15-12-2020Raadsvoorstel investeringskader Groeifonds RijswijkVoor
15-12-2020Raadsvoorstel vaststelling SlotwijzigingVoor
15-12-2020Raadsvoorstel wijziging APV 2019Voor
15-12-2020Raadsvoorstel voetgangerstunnel Herenstraat, Geestbrugweg, OranjelaanVoor
15-12-2020Welzijn als onderdeel van diverse beleidsterreinenVoor
15-12-2020Motie ZonnedakVoor
15-12-2020Aandacht voor en toetsing van maatschappelijke kosten/batenVoor
15-12-2020Amendement wijziging SlotwijzigingTegen
15-12-2020Amendement APV artikel 2:45Voor
15-12-2020Vellen van onbehandelbare besmettelijke (boom)ziekteVoor
02-02-2021Vaststelling agendaVoor
02-02-2021Vaststelling verslag 15-12-2020Voor
02-02-2021Bekrachtiging geheimhouding IB 21 001Tegen
02-02-2021Raadsvoorstel herstructurering Sportpark ElsenburgVoor
02-02-2021Amendement Sportpark Elsenburg VVD, OR en RBTegen
02-02-2021Amendement Sportpark Elsenburg GBR en CDATegen
02-02-2021Raadsvoorstel gunning opdracht accountantsdienstenVoor
02-02-2021Ecologische zones Sportpark Elsenburg vastleggen in bestemmingsplanVoor
02-03-2021Bekrachtiging geheimhouding IB 21 018 Geheimhouding op risiconotitie bij raadsvoorstel ontwikkelkader HavenkwartierVoor
02-03-2021Raadsvoorstel Ontwikkelkader HavengebiedVoor
02-03-2021Een toekomstbestendig HavenkwartierTegen
02-03-2021Amendement 'investeer op tijd in veilig verkeer in het Havenkwartier'Voor
02-03-2021Betaalbare woningen voor de laagste inkomensgroepen in het HavenTegen
02-03-2021Integrale plannen en ontwerpen mobiliteitsvisie havengebied (motie is ingetrokken)
02-03-2021Groen HavenkwartierVoor
02-03-2021Verhoog de leefbaarheid en niet alleen de gebouwenVoor
02-03-2021Doorlopen landelijke MER procedureTegen
02-03-2021Raadsvoorstel zienswijze samenwerking Avalex en HVC voor verwerking van huishoudelijke afvalstroom per 1-1-2022Voor
02-03-2021Motie Raadsvoorstel zienswijze inbesteden Avalex/HVCTegen
30-03-2021Raadsvoorstel vaststelling van de Verordening Jeugdhulp Rijswijk 2021Voor
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag over Scan- en naheffingsproces parkeerboetesVoor
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag steunfonds corona (motie is ingetrokken)
30-03-2021Raadsvoorstel Ontwerpbesluit Onttrekken aan het openbaar verkeer 't HaantjeVoor
30-03-2021Raadsvoorstel Beleidskader subsidiesVoor
30-03-2021Raadsvoorstel Invullen taakstelling op subsidiesVoor
30-03-2021Amendement Raadsvoorstel invullen taakstelling op subsidiesVoor
30-03-2021Motie Nieuwe taakstelling subsidieVoor
30-03-2021Raadsvoorstel Integraal beheerplan Openbare ruimte 2021-2025Voor
30-03-2021Amendement Integraal beheerplan openbare ruimteVoor
30-03-2021Motie onderhoudbrug gelegen in de wijk Vrijenban te RijswijkTegen
30-03-2021Motie Maak inzichtelijk waarmee u bezig bent en wees trots op de behaalde resultatenTegen
30-03-2021Raadsvoorstel Onttrekking tunnel HaagwegVoor
30-03-2021Raadsvoorstel inzake Rekenkameronderzoek en sturing van grote projectenVoor
30-03-2021Amendement bij raadsvoorstel Rapport rekenkamer gemeente Rijswijk: Beheersing en sturing van grote projecten in RijswijkTegen
30-03-2021Raadsvoorstel vaststellen brandbrief "Voortbestaan openbaar vervoer in MRDH onder druk"Voor
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag - Viaduct Van RijnwegTegen
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag - peiling stemgedragTegen
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag - Tijdelijke skate locatie (motie is ingetrokken)
18-03-2021Motie van afkeuring rondom het handelen van de wethouder Verkeer en vervoerTegen
18-03-2021Voor
11-05-2021Raadsvoorstel Paraplubeheersverordening parkeernormering RijswijkVoor
11-05-2021Bekrachtiging geheimhouding: IB 21 029 Rapportage Pasgeld-OostVoor
11-05-2021Raadsvoorstel Kadernota Sociaal DomeinVoor
11-05-2021Raadsvoorstel Bod Rijswijk voor de nieuwe woningmarktafsprakenVoor
11-05-2021Raadsvoorstel Actualisatie van de WoonvisieVoor
11-05-2021Motie vreemd aan de orde: terrassenbeleid (lokaal besluit)Voor
11-05-2021Bekrachtiging geheimhouding: IB 21 050 Grondexploitatie RijswijkBuitenVoor
01-06-2021Benoeming raadslid dhr Karremans tot lid auditcommissieVoor
01-06-2021Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GR Servicebureau jeugdhulp HaaglandenVoor
01-06-2021Zienswijze op de Jaarrekening 2020 DSW RijswijkVoor
01-06-2021 Zienswijze begrotingswijziging 2021 en begrotingen 2022 GR GGD en VTVoor
01-06-2021Zienswijze begroting 2022 MRDH en ontwerp Beleidsnota reserves voorzieningen en fondsen 2021Voor
01-06-2021Zienswijze begroting 2022 Omgevingsdienst HaaglandenVoor
01-06-2021Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 AvalexVoor
01-06-2021Zienswijze Veiligheidsregio begroting 2022Voor
01-06-2021Zienswijze lidmaatschap werkgeversvereniging VRHVoor
01-06-2021Zienswijze Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk begrotingswijziging 2021Voor
01-06-2021Zienswijze Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk begroting 2022Voor
01-06-2021 Zienswijze Industrieschap 'De Plaspoelpolder': ontwerpbegroting 2022-2025Voor
01-06-2021Bekrachtiging geheimhouding: IB 21 059 Geheimhouding bijlagen raadsvoorstel lange termijn financiering Stedin Holding N.V.Voor
01-06-2021Bekrachtiging geheimhouding: IB 21 060 Geheimhouding bijlagen raadsvoorstel investeringsbudget fase 2 Huis van de StadVoor
15-06-2021Raadsvoorstel Plan van nieuwe scholen basisonderwijs voor de periode 2022-2025 Voor
15-06-2021Raadsvoorstel Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Openbaar OnderwijsVoor
15-06-2021Raadsvoorstel 2e wijziging van de legesverordening 2021Voor
15-06-2021Raadsvoorstel verlenging GRBVoor
15-06-2021Raadsvoorstel Gemeentelijk riolerings- en waterplan RijswijkVoor
15-06-2021Raadsvoorstel Vaststelling van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente RijswijkVoor
15-06-2021Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen onderstation WilhelminaparkVoor
15-06-2021Vaststelling verslagen 11 mei 2021 en 1 juni 2021Voor
15-06-2021Raadsvoorstel Kapitaalstorting StedinVoor
15-06-2021Motie vreemd aan de orde Rijswijksbelang inzake afkeuring beleidN
15-06-2021Motie vreemd aan de orde Rijswijkbelang inzake stopzetten dealN
15-06-2021Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan De Terp N
15-06-2021Raadsvoorstel Woonfonds RijswijkN
15-06-2021Motie vreemd aan de orde: giften in de bijstandVoor
15-06-2021Raadsvoorstel Kadernota werk in uitvoeringVoor
15-06-2021Raadsvoorstel Kadernota Maatschappelijke participatieVoor
15-06-2021Raadsvoorstel Kadernota Samen Kans-RijkVoor
15-06-2021Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie Rotterdam-Den Haag Voor
15-06-2021Raadsvoorstel vertrekpunten Pasgeld-Oost Voor
15-06-2021Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) Pasgeld-OostVoor
15-06-2021Motie kernenergieTegen
15-06-2021Windturbines NEEVoor
15-06-2021Motie Lokaal eigendomVoor
15-06-2021Zon op RijswijkVoor
06-07-2021Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 8 juni 2021Voor
06-07-2021Raadsvoorstel 1e halfjaarrapportage 2021Voor
06-07-2021Maak communicatie vanuit gemeente Direct DuidelijkVoor
06-07-2021Aansluiten Gelijke Kansen AlliantieVoor
06-07-2021Meer groen op straat: boom van de gemeenteVoor
06-07-2021Geef weesfietsen een tweede levenVoor
06-07-2021Genoeg is genoeg: Afvalstoffenheffing en OZB beperken tot inflatiepercentageTegen
06-07-2021Betalen waar de kosten zitten: kwijtscheldingen opnemen binnen het armoedebeleidTegen
06-07-2021Ruimte voor binnensport (motie is ingetrokken)
06-07-2021Iedereen doet meeVoor
06-07-2021PicknicktafelsTegen
06-07-2021Middenhuur Huurverhoging v2.0 (motie is ingetrokken)
06-07-2021Handhaving APV Rijswijk op deelscootersVoor
06-07-2021Bescherming en behoud van dieren die in het wild leven het uitgangspunt van beleidTegen
06-07-2021MBB MuseumVoor
06-07-2021Kwartiermaker/boegbeeld lobby tunnel BeatrixlaanTegen
06-07-2021Raadsvoorstel GroeifondsVoor
06-07-2021Amendement 1 Investeringsplan Groeifonds - a Corona maatregelenpakket v2Tegen
06-07-2021Amendement 2 Investeringsplan Groeifonds - b Investeringsfonds Energietransitie en klimaatTegen
06-07-2021Amendement 3 Investeringsplan Groeifonds - e ParkeergarageTegen
06-07-2021Amendement 4 Investeringsplan Groeifonds - f LandgoederenzoneTegen
06-07-2021Amendement 6 Investeringsplan Groeifonds - f Landgoederenzonde fase 1Tegen
06-07-2021Amendement 7 Investeringsplan Groeifonds - g Kwaliteit en verbinding parkenTegen
06-07-2021Amendement 8 Raadsvoorstel Groeifonds Skatebaan 6 juli 2021Tegen
06-07-2021Amendement 9 Investeringsplan Groeifonds Innovatiefonds en Actieplan Jeugd 6 juli 2021Tegen
06-07-2021Raadsvoorstel Corona maatregelenpakketVoor
06-07-2021Amendement 5 Investeringsplan Groeifonds -D Faciliteiten voor jongerenTegen
06-07-2021Amandement 10 Corona Maatregelpakket Tegen
14-09-2021Raadsvoorstel Vullen bestemmingsreserve Tunnel Prinses BeatrixlaanVoor
14-09-2021Raadsvoorstel BaggerplanVoor
14-09-2021Raadsvoorstel Rapport Rekenkamer Grip op de kosten Jeugdzorg binnen H10 verbandVoor
14-09-2021Raadsvoorstel Kadernota wet InburgeringVoor
14-09-2021Raadsvoorstel SpeelbeleidVoor
14-09-2021Amendement BVR Speelbeleid Voor
14-09-2021Amendement VVD - SpeelbeleidTegen
14-09-2021Amendement Groenlinks - Speelbeleid - Inclusieve speelplekkenVoor
14-09-2021Amendement Groenlinks - Speelbeleid - NatuurspeelplekkenVoor
14-09-2021Raadsvoorstel LandgoederenzoneVoor
14-09-2021Amendement Groenlinks - LandgoederenzoneVoor
14-09-2021Raadsvoorstel Ja-Ja stickerVoor
14-09-2021Amendement Ja-Ja stickerVoor
14-09-2021Raadsvoorstel Grof vuilVoor
14-09-2021Amendement CDA BVR D66 GBR - Beperken tarief grof vuil ophalen tegen betalingVoor
14-09-2021Raadsvoorstel Nadere motivering bestemmingsplan Hoornwijck-Broekpolder, 1e herzieningVoor
12-10-2021Raadsvoorstel Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Rijswijk 2022Voor
12-10-2021Raadsvoorstel zienswijze op het startdocument evaluatie GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden 2021Voor
12-10-2021Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Karel Doormanlaan 155-157Voor
12-10-2021Vaststellen verslagen van 14 en 21 september 2021Voor
12-10-2021Raadsvoorstel Hoofdplanstructuur PasgeldVoor
12-10-2021Amendement Hoofdplanstructuur PasgeldTegen
12-10-2021Raadsvoorstel AZCVoor
12-10-2021Raadsvoorstel Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026Voor
12-10-2021Amendement Regiovisie Jeugdhulp (amendement is ingetrokken)
12-10-2021Raadsvoorstel WoonzorgvisieVoor
12-10-2021Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan 2021-2026Voor
12-10-2021Raadsvoorstel Verordening Voorzieningen huisvesting Onderwijs Rijswijk 2022Voor
12-10-2021Raadsvoorstel 2e fase Huis van de StadVoor
12-10-2021Bekrachtiging geheimhouding IB 21 103 Bestemmingsreserve en meerjarenraming Huis van de StadVoor
12-10-2021Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen uitbreiding restaurant, hotel en Spa SavarinVoor
12-10-2021Raadsvoorstel opheffen geheimhouding diverse stukken door B&W en raad periode sept. 2020 - juni 2021Voor
09-11-2021Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage 2021Voor
09-11-2021Raadsvoorstel BelastingverordeningenTegen
09-11-2021Vaststellen begroting voor het jaar 2022Voor
09-11-2021Vaststellen meerjarenraming 2023-2025Voor
09-11-2021Vaststellen van de jaarschijf 2022 van het investeringsplan 2022-2025 Voor
09-11-20211. Amendement D66 PvdA CDA - geld voor fietspaden uitgeven aan fietspadenVoor
09-11-20212. Amendement Groenlinks PvdA Fractie Krumeich - Begroting 2022-2025 - ParkeerbelastingVoor
09-11-20213. Amendement Groenlinks PvdA Fractie Krumeich - Begroting 2022-2025 -AfvalstoffenheffingTegen
09-11-20214. Amendement CDA GroenLinks PvdA D66 - Iedereen doet meeVoor
09-11-20215. Amendement Rijswijks Belang - Bevriezing verhoging afvalstoffenheffing van 1,5 %Tegen
09-11-20216. Amendement VVD - OndermijningVoor
09-11-20217. Amendement VVD - Begroting 2022-2025 en Verordening AfvalstoffenheffingTegen
09-11-20211. Motie BVR - Afrastering tegen ganzen (motie is ingetrokken)
09-11-20212. Motie BVR - Bouwen voor de Rijswijkers (motie is ingetrokken)
09-11-20213. Motie BVR - Burenhulp (motie is ingetrokken)
09-11-20214. Motie BVR - grofvuil 2 x per jaarTegen
09-11-20215. Motie BvR PvdA - Wijkagent beter bekend (motie is ingetrokken)
09-11-20216. Motie GL PvdA RB D66 CDA Opkoopbescherming woningenVoor
09-11-20217. Motie Groenlinks - Taskforce schone luchtVoor
09-11-20218. Motie PvdA GL D66 Wij CDA Maatwerk bij kostendelersnormVoor
09-11-20219. Motie PvdA GL Wij D66 Pro-actieve aanpak energie-armoede (motie is ingetrokken)
09-11-202110. Motie Rijswijks Belang GroenLinks - Inzichtelijk maken externe inhuurTegen
09-11-202111. Motie VVD - Inkoop van media door de gemeente Rijswijk 9 november 2021 (motie is ingetrokken)
21-09-2021Motie van afkeuring - GroenLinks, PvdA en VVDVoor
21-09-2021Motie vreemd aan de orde: Langer openhouden AZC Rijswijk (motie is ingetrokken)
21-09-2021Motie Vreemd aan de orde: AZC uiterlijk 5 jaar (motie is ingetrokken)
21-09-2021Motie Vreemd aan de orde: Uitspreken tegen splitsing en zetelroof (motie is ingetrokken)
21-09-2021Motie vreemd aan de orde: meerjarenonderhoudsplanTegen
21-09-2021IB 21 098 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen aangepast raadsvoorstel investeringsbudget fase 2 Huis van de StadVoor
09-11-202112. Motie VVD – Maximum van 75% binnen de begrotingTegen
09-11-202113. Motie VVD - Open stadhuisVoor
09-11-202114. Motie VVD en Rijswijks Belang - Kunstwerken bij sporthal en scholenVoor
09-11-202115. Motie D66 en Rijswijks Belang - Verkeersveilige wegen in de wijk, ontsluitingsweg aanwijzen (motie is ingetrokken)
09-11-202116. Motie Wij. Rijswijk en Beter voor Rijswijk - Voetpad RijswijkBuiten - BogaardpleinVoor
09-11-202118. Motie PvdA en Wij. Rijswijk – Investeren in de Rijswijkse jeugdVoor
09-11-202119. Motie CDA - Onderzoek mogelijkheden ouderenhofje in RijswijkVoor
09-11-202120. Motie CDA – Zwembad SteenvoordeTegen
09-11-202121. Motie RB – Ga verpaupering tegenTegen
09-11-202122. Motie RB – Extra aandacht illegale vuildumpingTegen
09-11-202123. Motie BvR – Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (motie is ingetrokken)
21-12-2021Raadsvoorstel Meerjaren onderhoudsplan maatschappelijk vastgoed (21 083)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Transitievisie Warmte (21 072)Voor
21-12-2021 Raadsvoorstel Kadernota Schulden (21 077)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Bestemmingsplan Sterpassage (21 071)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel slotwijziging (21 075)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Bestemmingsplan ’t Haantje (21 058)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040 (21 073)Voor
21-12-2021CDA GL D66 PvdA GBR - Motie deelfietsenVoor
21-12-2021Raadsvoorstel Evaluatie deelmobiliteit (scooters) (21 074)Voor
21-12-2021GBR - Amendement raadsvoorstel pilot deelscooters en voorstel verdere voortgangVoor
21-12-202121-074 Motie Rijswijks Belang - Motie deelscooterTegen
21-12-2021BVR - Motie stop met aanmodderen deelscootersTegen
21-12-2021Raadsvoorstel Adviesraad Energietransitie (21 070)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Kadernota Jeugd en Onderwijs 2022 (21 069)Voor
21-12-2021Wij. Rijswijk - Amendement raadsvoorstel kadernota jeugd en onderwijsVoor
21-12-2021Raadsvoorstel Inkoopvisie WMO H5 (21 068)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Overdracht van raad naar raad (21 076)Voor
21-12-2021Raadsvoorstel Strategisch veiligheidsbeleid (21 067)Voor
21-12-2021CDA VVD RB Amendement Raadsvoorstel Strategisch VeiligheidsbeleidVoor
21-12-2021Rijswijks Belang - Motie verkoopverbod messen onder 16 jaarVoor
21-12-2021Motie VVD Rijswijk vreemd aan de orde van de dag - Uitspreken tegen splitsing (motie is ingetrokken)
21-12-2021Fractie El Majjaoui - motie vreemd aan de orde van de dag - Gemeentelijk diversiteit en inclusiebeleid tot norm makenTegen
21-12-2021D66 RB GL PvdA GBR Wij - Motie vreemd aan de orde van de dag Strandwalfestival (motie is overgenomen door het college)
08-02-2022Raadsvoorstel rekenkamer onderzoek Privacy sociaal domeinVoor
08-02-2022Raadsvoorstel Regiovisie BWMOVoor
08-02-2022Raadsvoorstel tot vaststelling GREX Sion-’t Haantje 10e herzieningVoor
08-02-2022Raadsvoorstel keuze in relatie tot het omgevingsplan Voor
08-02-2022Raadsvoorstel vaststelling verordening op de gemeentelijke adviescie omgevingskwaliteitVoor
08-02-2022Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Lange Kleiweg 100Voor
08-02-2022Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit WesthoffVoor
08-02-2022Raadsvoorstel voorstel benoeming leden rekenkamercommissieG
08-02-2022Raadsvoorstel Ontwikkelkader Kessler Park en omgeving Voor
08-02-2022Raadsvoorstel Intentieverklaring MIRT-verkenning bereikbaarheid CID BinckhorstVoor
08-02-2022Bekrachtiging geheimhouding: RIB 22 007 Geheimhouding grondexploitatie Sion - ’t Haantje, tiende herziening, 2022Voor
08-02-2022GBR en anderen - Amendement raadsvoorstel Ontwikkelpark Kesslerpark en omgevingVoor
08-02-2022GBR en anderen - Amendement raadsvoorstel intentieverklaring MIRT-verkenning bereikbaarheid CID BinckhorstVoor
08-02-2022GL - Amendement intentieverklaring CID-Binckhorst BroekslootkadeTegen
08-02-2022GL en PvdA - Amendement intentieverklaring CID-Binckhorst STOMP (amendement is ingetrokken)
08-02-2022RB - Motie Rijswijk is geen Haags afvoerputjeTegen
08-02-2022 D66 GBR PvdA - Motie parkeeroverlast Pauwhof - PouwensteijnVoor
08-02-2022RB - Motie geef omwonenden van parkeerplaats de Schilp hun nachtrust terug (motie is ingetrokken)
29-03-2022Vaststellen rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezingen 2022Voor