Raadslid

Dhr. N.J. van Dam

Partij
Christen Democratisch Appèl (CDA)
Geslacht
m
Datum installatie
27-03-2014
Datum einde
28-03-2018
Profiel
profiel

Stemmingen

DatumBesluitStem
24-05-2016Ontwerpbesluit onttrekking openbaarheid Ockenburger Tientweg en Jan RodenburgpadVoor
24-05-2016Benoeming twee leden Raad van Toezicht Stichting Librijn openbaar onderwijsVoor
24-05-2016VeeweidenVoor
24-05-2016Herziening Nota Grondbeleid 2016Voor
24-05-2016Wijziging Verordening Werkgeverscommissie 2013 (agendapunt is verdaagd)
24-05-2016Initiatief raadsvoorstel CDA “Geen jongeren tussen wal en schip”Voor
24-05-2016Voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor de herontwikkeling van landgoed De VoordeVoor
24-05-2016Onderzoek en ontwerp gefaseerde uitvoering Huis van de StadVoor
24-05-2016Amendement raadsvoorstel Onderzoek en ontwerp gefaseerde uitvoerVoor
24-05-2016Vaststelling kader IB 16 024 Startnotitie Publieke Dienstverlening 2016-2020 Voor
24-05-2016Vaststelling concept –zienswijzenVoor
05-07-2016Raadsvoorstel Opzet Adviesraad Sociaal DomeinVoor
05-07-2016Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling DSWVoor
05-07-2016Raadsvoorstel Inkoopplan WMO 2017 Voor
05-07-2016Raadsvoorstel Inkoopplan Jeugd 2017Voor
05-07-2016Raadsvoorstel Coördinatieregeling voor RijswijkBuiten Voor
05-07-2016Vaststelling verslag raadsvergadering van 24 mei 2016Voor
05-07-2016Afhandeling ingekomen stukkenVoor
05-07-2016Raadsvoorstel Wijziging verordening werkgeverscommissie 2013Voor
05-07-2016Stemming leden werkgeverscommissieVoor
05-07-2016Raadsvoorstel Cultuurvisie 2016-2030Voor
05-07-2016Amendement op CultuurvisieVoor
05-07-2016Jaarrekening 2015Voor
05-07-2016Eerste halfjaarsrapportage inclusief Voorjaars- en kadernotaVoor
19-04-2016Raadsvoorstel bedrijfsvoering organisatie Delft – Rijswijk.Voor
19-04-2016Raadsvoorstel benoeming AccountantVoor
19-04-2016Raadsvoorstel Financiële Verordening Gemeente RijswijkVoor
19-04-2016Bekrachtiging geheimhouding stukkenTegen
26-07-2016Reddingsboei voor HaaglandiaN
26-07-2016Vaststelling agenda N
15-03-2016Raadsvoorstel aanpassen gemeenschappelijke regeling VRH (16-003).Voor
15-03-2016beeldkwaliteit plan ’t Haantje Voor
15-03-2016Herziening grenzen van de bebouwde kom van gemeente Rijswijk Voor
15-03-2016Vaststelling verslagen raadsvergadering van 9 februari 2016 Voor
15-03-2016Afhandeling ingekomen stukkenVoor
05-07-2016I VOG gratis voor vrijwilligers welzijnswerk (motie is ingetrokken)
05-07-2016II Meer diversiteit in de gemeentelijke organisatieTegen
05-07-2016IV Perspectief op een (schuld)vrije toekomst (motie is ingetrokken)
05-07-2016III Niet informeren raad over verkoop bedrijfsonderdeel Bedrijfsafval door Avalex (motie is ingetrokken)
05-07-2016V Rijswijkse Dansstudio'sVoor
05-07-2016VI Johan BuziauTegen
05-07-2016VII Wilhemina-monument (motie is ingetrokken)
05-07-2016VIII Huishoudelijke hulp zoals het hoort (motie is ingetrokken)
09-02-2015Beschikbaarstelling Krediet vervangende nieuwbouw 2 gymlokalen Rijswijks LyceumVoor
09-02-2015Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst HaaglandenVoor
09-02-2015Vaststelling verslagen raadsvergaderingen 24 nov en 15 dec 2015Voor
09-02-2015Afhandeling ingekomen stukkenVoor
09-02-2015Stemming lid van de AuditcommissieVoor
24-05-2016I Consequenties Huis van de Stad en alternatieven (motie is overgenomen door het college)
24-05-2016II Geen onnodige onderzoekskosten Huis van de StadVoor
24-05-2016III Geen stijging belastingen en leges vanwege Huis van de StadVoor
27-09-2016Beëdiging en installatie benoemd verklaar lid, de heer N. de Haaij.Voor
27-09-2016Raadsvoorstel beschikbaarstelling aanvullend krediet vervangende nieuwbouw 2 gymnastieklokalen Rijswijks Lyceum Voor
27-09-2016Raadsvoorstel de coördinatieregeling (art. 3:30 Wet RO) van toepassing te verklaren voor de benodigde vergunningen en besluiten i.h.k.v. de herontwikkeling c.q. transformatie van ‘’In de Bogaard en omgeving’’Voor
27-09-2016Raadsvoorstel Onttrekking aan de openbaarheid Ockenburger Tientweg en Jan RodenburgpadVoor
27-09-2016Vaststelling zienswijzen: • zienswijze treasury statuut en twee separate voorstellenVoor
27-09-2016Vaststelling zienswijzen: • zienswijze Regionaal Investeringsprogramma.Voor
27-09-2016Vaststelling verslag raadsvergadering van 5 juli 2016.Voor
27-09-2016Afhandeling ingekomen stukkenVoor
27-09-2016Raadsvoorstel Stadsvisie Rijswijk 2030 Voor
27-09-2016Amendement Stadsvisie IIIVoor
27-09-2016Amendement Stadsvisie IITegen
27-09-2016Amendement Stadsvisie ITegen
27-09-2016Raadsvoorstel vaststelling Archiefverordening 2016 Voor
27-09-2016Raadsvoorstel vaststellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) Tegen
10-11-2016Belastingverordeningen 2017Voor
10-11-2016Tweede halfjaarrapportage 2016Voor
10-11-2016Begroting: Meerjarenraming 2017-2020 en InvesteringenVoor
10-11-2016Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP)Voor
10-11-2016Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk 2016 Voor
10-11-2016Vaststelling verslagen van 26 juli 2016 en 27 september 2016Voor
10-11-2016Zienswijze Commissariaat voor de MediaVoor
10-11-2016Afdoeningswijze lijst van ingekomenstukkenVoor
10-11-2016Vaststelling agendaVoor
10-11-2016Amendement op de “Tarieventabel Parkeerbelasting 2017”Voor
10-11-2016Exploitatie sportvelden Hoekpolder (motie is ingetrokken)
10-11-2016100% duurzame electriciteitsinkoop (motie is ingetrokken)
13-12-2016Vaststelling agenda Voor
13-12-2016Raadsvoorstel StudietoeslagVoor
13-12-2016Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Industrieschap de PlaspoelpolderVoor
13-12-2016Raadsvoorstel zienswijze op het Regionaal risicoprofiel Haaglanden, 2017-2018 ).Voor
13-12-2016Raadsvoorstel Verordening BIZ Bedrijventerreinen Rijswijk 2017 – 2021 Voor
13-12-2016Raadsvoorstel “Ontwerpverklaring van geen bedenkingen’’ oprichten woning Julialaantje Voor
13-12-2016Raadsvoorstel Slotwijziging 2016 Voor
13-12-2016Zienswijze gewijzigde begroting 2016 AvalexVoor
13-12-2016Vaststelling handelingen 8 en 10 november 2016Voor
13-12-2016Afhandeling ingekomen stukkenVoor
13-12-2016Aanwijzing van een lid van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den HaagVoor
13-12-2016Raadsvoorstel Rekenkamerrapport “Over de toegang tot het sociaal domein” Voor
13-12-2016Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Sion 't Haantje, tweede herziening Voor
07-02-2017Raadsvoorstel Tegemoetkoming in de kosten voor explosieonderzoek in RijswijkBuitenN
07-02-2017Raadsvoorstel Verordening Individuele inkomenstoeslag Gemeente Rijswijk 2017N
07-02-2017Vaststelling verslag raadsvergadering 13 december 2016N
07-02-2017Vaststelling van de lijst van inkomen stukken (afdoening)N
07-02-2017Vaststellen concept antwoorden: Zienswijze Programma van Eisen BusconcessieN
07-02-2017Vaststellen concept antwoorden: brief inzake Dahliastraat 2 te RijswijkN
07-02-2017Raadsvoorstel Afzien terugkeer van een fiets-voetveer over de Vliet in Rijswijk-ZuidN
07-02-2017Duurzaamheid in Programma van Eisen BusconcessieN
07-02-2017Pontje KeereweerN
07-02-2017Raadsvoorstel Toekomstvisie Plaspoelpolder en vaststellimng beantwoording zienswijzenN
07-02-2017Motie Toekomstvisie Plaspoelpolder (motie is ingetrokken)
07-02-2017Bekrachtiging geheimhouding Notitie met bijlagen Inpassing de SchoffelN
07-03-2017Vaststelling agenda N
07-03-2017Vaststelling concept antwoord Provincie Zuid-HollandN
07-03-2017Vaststelling concept antwoord raadsadres AvalexN
07-03-2017Vaststelling verslag raadsvergadering 7 februari 2017N
07-03-2017Vaststelling lijst ingekomen stukken (afdoening ingekomen stukken)N
07-03-2017Raadsvoorstel tot wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) (agendapunt is verdaagd)
07-03-2017Raadsvoorstel inpassing De SchoffelN
07-03-2017Raadsvoorstel Strategisch Veiligheidsbeleid (agendapunt is verdaagd)
07-03-2017Bekrachtiging geheimhouding raadsinformatie ModulusN
07-03-2017ParkerenN
07-03-2017Motie I ParkerenN
07-03-2017Motie II Snelheid is geboden (motie is ingetrokken)
07-03-2017Motie III Blauwe zones terug in de stad (motie is ingetrokken)
07-03-2017Motie IV Motie van Treurnis (motie is ingetrokken)
07-03-2017Motie V Rijswijk Sociaal (motie is overgenomen door het college)
07-03-2017Motie VI De auto is geen melkkoeN
07-03-2017Motie VII Openstellen zones voor bewoners buiten de zone N
07-03-2017Motie VIII Openstellen alle zones voor alle vergunninghoudersN
07-03-2017Motie IX Eerste 2 uren gratis parkeren, 3 uur welzijnsorganisaties en sportN
04-04-2017Vaststelling agendaN
04-04-2017Raadsvoorstel vaststellen Algemene Verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) en de bijbehorende regelgevingN
04-04-2017Raadsvoorstel aanpassing in Verordening op de ambtelijke bijstand 2011N
04-04-2017Raadsvoorstel herbenoeming directeur Rekenkamer N
04-04-2017Raadsvoorstel aanpassing Gedragscode integriteit raad gemeente Rijswijk 2015N
04-04-2017Vaststelling verslag raadsvergadering 7 maart 2017N
04-04-2017Vaststelling afdoening ingekomen komen stukken gemeenteraadN
04-04-2017verkiezing van een plaatsvervangend lid voor de rekeningcommissie DSWN
04-04-2017Raadsvoorstel tot wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) N
04-04-2017Raadsvoorstel Strategisch Veiligheidsbeleid N
04-04-2017Raadsvoorstel Woonvisie woningmarktregio Haaglanden 2017 -2021 N
04-04-2017Motie PvdA Voldoende sociale huurwoningen bittere noodzaakN
04-04-2017Amendement I “De puntjes op de i APV artikel 2:43”N
04-04-2017Amendement II “De puntjes op de i APV artikel 2:44”N
04-04-2017Amendement III Artikel 4.11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden (amendement is ingetrokken)
04-04-2017Amendement IV Artikel 5.12 Overlast van fiets of bromfiets N
04-04-2017Amendement V Schrappen woord krijtje in artikel 2:42 lid 2 bN
09-05-2017Vaststelling agendaVoor
09-05-2017Raadsvoorstel afwegingskader (intergemeentelijke) samenwerking Voor
09-05-2017Raadsvoorstel evaluatie gemeenschappelijke regeling inkoopbureau H10 Voor
09-05-2017Vaststelling verslag van 4 april 2017Voor
09-05-2017Lijst van ingekomen stukkenVoor
09-05-2017Benoeming, herbenoeming voorzitter en leden Welstand- en MonumentencommissieVoor
09-05-2017Motie CDA /PvdA/GroenLinks Bomen en groen in balansVoor
09-05-2017Motie CDA/PvdA stop grootschalige bomenkapVoor
09-05-2017Bekrachtiging geheimhouding: Grondexploitatie ’t Haantje 6e herzieningVoor
09-05-2017Raadsvoorstel resultaten en ontwerp gefaseerde uitvoering Huis van de Stad Voor
09-05-2017Motie I CDA Zet inwoners niet buiten spelVoor
09-05-2017Motie II Second opinion uitgangspunten en risico's Huis van de Stad (motie is overgenomen door het college)
09-05-2017Zienswijze Ontwerpbegroting MRDH 2018 en Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017 (RA 17 010) en Kadernota MRDH begroting 2018 (RA 17 012) Voor
06-06-2017Vaststelling agendaVoor
06-06-2017Beëdiging en installatie van een benoemd verklaard lidVoor
06-06-2017Raadsvoorstel Internationale samenwerking, besluit beëindiging vriendschapsband Beroun Voor
06-06-2017Vaststellen (concept) zienswijzen Voor
06-06-2017Vaststelling verslag 9 mei 2017 Voor
06-06-2017Afhandeling ingekomen stukkenVoor
06-06-2017Raadsvoorstel Gebiedsvisie In de Bogaard en omgeving Voor
06-06-2017Amendement Nota van Inspraak Gebiedsvisie In de Bogaard e.o.Tegen
06-06-2017Raadsvoorstel Kadernota Jeugd en Onderwijs 2017-2020 Voor
06-06-2017Raadsvoorstel nultarief in de reductiezoneVoor
06-06-2017Raadsvoorstel parkeervergunningen voor sportverenigingen Voor
06-06-2017RA 17 023 AVALEX - Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming;Voor
06-06-2017RA 17 031 Inkoopbureau H10 - Gewijzigde conceptbegroting 2017 en conceptbegroting 2018Voor
06-06-2017Motie Parkeren vrijwilligersVoor
04-07-2017Vaststelling agendaVoor
04-07-2017Raadsbesluit functionele parkeervergunningen maatschappelijke instellingen (Anbi)Voor
04-07-2017Raadsvoorstel Lokaal inkoopplan Jeugdhulp Rijswijk 2018 Voor
04-07-2017Vaststelling van het concept verslag raad 6 juni 2017Voor
04-07-2017Lijst van ingekomen stukkenVoor
04-07-2017Raadsvoorstel Jaarrekening 2016 en besteding resultaatVoor
04-07-2017Raadsvoorstel 1e halfjaarsrapportage en kadernotaVoor
04-07-2017Motie I BVR Gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen (motie is ingetrokken)
04-07-2017Motie II De toekomst begint vandaag! (motie is overgenomen door het college)
04-07-2017Motie III Zorg voor ouderen (motie is overgenomen door het college)
04-07-2017Motie IV Betrek inwoners (motie is ingetrokken)
24-10-2017Vaststelling agendaVoor
24-10-2017Raadsvoorstel tot wijziging van de APV Rijswijk 2017Voor
24-10-2017Vaststelling verslag 21 september 2017Voor
24-10-2017Afhandeling ingekomen stukken Voor
24-10-2017Interpellatie over voorstel BomenbalansVoor
24-10-2017Raadsvoorstel extra maatregelen om tekort op BUIG budget 2017 terug te dringen Voor
24-10-2017Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundige visie ontwikkeling sportcomplex voormalig Stanislas locatie Voor
09-11-2017Lijst van ingekomen stukken Voor
09-11-2017Belastingverordeningen 2018 Voor
09-11-2017Tweede halfjaarrapportage 2017 Voor
09-11-2017Programmabegroting 2018 - 2021Voor
09-11-2017Afschaffing HondenbelastingTegen
09-11-2017Duurzaam beheer openbare ruimteVoor
09-11-2017Cultuurmakelaar (amendement is ingetrokken)
09-11-2017I Blijverslening voor Rijswijkse senioren (motie is overgenomen door het college)
09-11-2017II Parkeren Oud RijswijkVoor
09-11-2017III Perspectief voor jongeren met schulden (motie is overgenomen door het college)
09-11-2017IV Vrijstelling leges voor niet commerciele instellingenTegen
09-11-2017V Regeren is vooruitzienVoor
09-11-2017VI JongerenwerkVoor
09-11-2017VII Compensatie voor ontgroening van de landgoederenzoneTegen
09-11-2017VIII Geef de werkgelegenheid in Rijswijk een flinke impuls! (motie is overgenomen door het college)
09-11-2017IX Ecologisch groenbeheer landgoederenzoneTegen
12-12-2017Vaststelling agendaVoor
12-12-2017Raadsvoorstel Partiële herziening financiële verordening gemeente RijswijkVoor
12-12-2017Raadsvoorstel Slotwijziging Voor
12-12-2017Raadsvoorstel Toekomstige governance Avalex Voor
12-12-2017Raadsvoorstel (her)benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Librijn openbaar onderwijs Voor
12-12-2017Raadsvoorstel nieuwe GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden en zienswijze begrotingswijziging 2018 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel Verordening 2018 WMO Voor
12-12-2017Raadsvoorstel intrekken verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 en vaststellen verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2018 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ Rijswijk 2018 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel Re-integratieverordening Participatiewet 2018 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018 -2020 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel beleidsvisie Verwarde personen Voor
12-12-2017Verslagen van de raad van 24-10 en begrotingsraad 7-9 november 2017Voor
12-12-2017Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukkenVoor
12-12-2017Zienswijze MRDHTegen
12-12-2017Amendement zienswijze MRDHTegen
12-12-2017Raadsvoorstel investeringsbudget gefaseerde uitvoering Huis van de StadTegen
06-02-2018Vaststelling agendaVoor
06-02-2018Raadsvoorstel Avalex Voor
06-02-2018Raadsvoorstel inkoopvisie ondersteuning (volwassenen) 2019-2022 Samen verder in transformatie Voor
06-02-2018Raadsvoorstel vermindering aantal wethouders Voor
06-02-2018Vaststelling verslag/handelingen van 12 december 2017Voor
06-02-2018Benoeming van een lid van de AuditcommissieVoor
06-02-2018Raadsvoorstel inzake herziene begroting van de gemeenschappelijke regeling DSW Voor
06-02-2018Raadsvoorstel inzake uitwerking toekomstscenario’s DSW Rijswijk e.o.Voor
06-02-2018Bekrachtiging geheimhoudingVoor
06-02-2018Amendement op de zienswijze herziene begroting DSWVoor
Motie LeegstandsverordeningVoor
06-02-2018Motie vreemd aan de orde van de dag: LeegstandsverordeningVoor
06-03-2018Vaststelling agenda 6 maartVoor
06-03-2018Beëdiging en installatie van benoemd verklaarde ledenVoor
06-03-2018Vaststelling verslag van 6 februariVoor
06-03-2018Bekrachtiging geheimhoudingVoor
06-03-2018Raadsvoorstel inzake gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk Voor
06-03-2018Raadsvoorstel verordening jeugdhulp gemeente Rijswijk 2018 Voor
06-03-2018Raadsvoorstel herstelbesluit bestemmingsplan Sion-t Haantje- 2e herziening Voor
06-03-2018Ontwikkelingen rond landhuis De VoordeVoor
06-03-2018Initiatiefvoorstel ZwerfafvalVoor