Raadsbesluit

Raadsvoorstel Nieuwe verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Rijswijk 2018

Raadsvergadering
Agendapunt
6
Tekst
Uitslag
Toelichting
Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.