Motie

Motie XVII Onderzoek herijking afvalstoffenheffing

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Motie onderzoek herijking afvalstoffenheffing

 

De gemeenteraad van Rijswijk, bijeen op 3 en 5 november 2018, gehoord de beraadslagingen, constaterende dat:

 1. In de begroting 2021-2024  gerekend is met een kostendekkend tarief voor de afvalstoffenheffing gerekend naar de 3 categorieën persoonhuishoudens;
 2. Een kostdekkend tarief voor onder ander de afvalstoffenheffing benoemd is als streven in het coalitie-akkoord 2019-2022;
 3. Rijswijk zich geconfronteerd ziet met een forse verhoging van de afvalstoffenheffing in 2020 en 2021;
 4. Het aantal kilogram restafval op (korte) termijn aanzienlijk dient te worden verminderd met het oog op stijgende verwerkingskosten en belastingen;
 5. Zowel in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Avalex als in posten naast de DVO die aan de afvalstoffenheffing worden toegerekend, sinds jaar en dag onderdelen zijn opgenomen die een herijking behoeven. Deze herijking behelst de vraag of het logisch is dat deze onderdelen aan de afvalstoffenheffing doorberekend blijven of dat andere kostendragers cq aangepast beleid denkbaar zijn;
 6. De onderdelen die voor herijking in aanmerking komen zijn:
  • het gratis en binnen 3 dagen ophalen van grofvuil (DVO);
  • de kwijtschelding afvalstoffenheffing;
  • de doorberekening van veegkosten in de openbare ruimte van onder andere bedrijven die ook aan inwoners worden doorbelast
  • onderzoek naar een (op termijn) mogelijke introductie van een gedifferentieerd afvalstoffentarief voor restafval.

 

Overwegende dat:

 1. Het College aangekondigd heeft een nieuw (aangepast) afvalbeleid aan de raad te willen voorleggen in het eerste kwartaal 2020 ;
 2. Het College tevens voornemens is om een evaluatie en voorstel voor een nieuw Armoedebeleid aan de raad voor te leggen.

 

Verzoekt het College om:

 1. Bij de opstelling van het nieuwe afvalbeleid en armoedebeleid met voorstellen te komen voor andere kostendagers cq een aangepaste beleidslijn voor de te herijken onderdelen Ophalen grofvuil, Kwijtschelding, Veegkosten en een Gedifferentieerd afvalstoffentarief voor restafval.
 2. De besloten beleidslijn onder a. uiteindelijk te verwerken in een aangepast afvalstoffentarief voor de 3 categorieën persoonshuishoudens ten behoeve van de begroting 2022.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Ingediend door
GBR, BvR, D66, CDA, WIJ
Woordvoerder
Dhr. R. van de Meij
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 1 4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 1 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ 2
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal229
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Voor
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Voor
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Voor