Motie

Motie XIV Verkeersveiligheid Herenstraat

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Motie eenrichtingsverkeer Herenstraat - Willemstraat

 

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 3 en 5 november 2020,

 

Constaterende dat:

 • Bezoekers, inwoners per auto, (bezorg)bus, vrachtwagen, fiets, OV en te voet niet overzichtelijk het centrum in kunnen komen vanaf de Haagweg, en dagelijks (bijna) tegen elkaar opbotsen en elkaar (onbedoeld) in de weg zitten;
 • De toegang tot het centrum van Oud-Rijswijk via de Haagweg naar de Herenstraat en vervolgens de Willemstraat elke dag tot gevaarlijke situaties leidt tussen alle verkeersdeelnemers;
 • De ontvangst en uitstraling van Oud-Rijswijk niet passen bij het karakter van het winkelcentrum;
 • In de begroting slechts een korte passage is opgenomen over de Verkenning Geestbrugweg is waarbij onduidelijk is over welk gebied dit precies gaat en welke kaders leidend zijn;
 • Het belangrijk is dat duidelijk is dat naast de Geestbrugweg ook het kruispunt Haagweg, Herenstraat en Willemstraat onderdeel zijn van deze heroverweging.

 

Overwegende dat:

 • De voetgangerstunnel onder de Haagweg volgens het huidige voorstel dicht gaat met een wijziging van het kruispunt tot gevolg zonder dat dit een oplossing biedt voor de verkeerssituatie van de Haagweg naar de Herenstraat en de Willemstraat;
 • Toegankelijkheid en (verkeers)veiligheid voorop moeten staan voor zowel voet, fiets als autoverkeer waarbij zwakkere verkeersdeelnemers bescherming verdienen
 • De zorgen van bewoners, bezoekers en ondernemers in het gebied hierbij worden meegenome;
 • Het van belang is de optie van éénrichtingsverkeer of het autovrij maken van de Herenstraat / Willemstraat vooraf wordt meegenomen in het proces en een voldoende groot gebied hierbij wordt meegenomen om nieuwe verkeersdoorstroming mogelijk te maken;
 • Het winkelcentrum Oud Rijswijk weer de uitstraling krijgt van een toegankelijk en voor fiets- en voetgangersvriendelijk gebied, zoals ook bedoeld is bij het beleid voor het versterken van het historisch karakter van dit winkelcentrum;

 

Verzoekt het college:

 • Bij de Verkenning herinrichting Geestbrugweg en het opheffen van de voetgangerstunnel Haagweg uit te gaan van het toegankelijker, overzichtelijker en veiliger maken, dit inclusief de situatie tussen de Herenstraat, Willemstraat en de Lindelaan;
 • Hierbij duidelijk de optie van éénrichtingsverkeer en mogelijke andere routes voor parkerend verkeer en mogelijkheden voor laden/lossen mee te nemen;
 • De bewegwijzering en communicatie - met borden en digitale applicaties - nadrukkelijk mee te nemen waarbij wordt gewezen op de diverse parkeermogelijkheden in Oud-Rijswijk met richtingaanduiding voor een goede verkeersgeleiding in het gebied;
 • Het nu gemengde gebied voor voetgangers, fietsers en laden/lossen  af te sluiten met kentekencamera’s om sluipverkeer van auto’s en bromfietsen te voorkomen en toegang enkel en specifiek toe te staan voor tijdelijk laden en lossen voor bewoners en ondernemers;
 • In het open planproces tevens mee te nemen welke investeringen en ruimtelijke wijzigingen nodig zijn om ook oplossing te bieden aan een overzichtelijke, toegankelijke en bij het karakter passende entree van het gebied waar voetgangers en fietsers veilig zijn, en fietsers, scooters en auto’s goed naar (bewaakte) parkeerplekken toe worden geleid;
 • Te zorgen dat dit planproces wordt opgestart.

 

Namens de fractie van

D66 Rijswijk

 

Elze Woudstra 

 

Ingediend door
D66
Woordvoerder
Mw. E. Woudstra
Uitslag
Motie is overgenomen door het college