Motie

Motie XIII Motie glasvezel

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

De gemeenteraad van Rijswijk in openbare vergadering bijeen op 3 en 5 november 2020.

 

Constaterende dat:

-    de gemeente Rijswijk ambities heeft op het gebied van digitalisering en daarmee gepaard gaande uitrol van glasvezel (snel internet) voor inwoners en bedrijven;

-    dat als gevolg van COVID19 thuiswerken een grote vlucht heeft genomen en de verwachting is dat ook na COVID19 het gewoon zal zijn dat mensen structureel vaker thuiswerken;

-    de gemeente Rijswijk de ambitie uitspreekt dat ze de voorwaarden wil scheppen om een gunstig investeringsklimaat in Rijswijk te creëren door middel van infrastructuur investeerders die graag een bijdrage willen leveren aan deze digitalisering van Rijswijk .

-    Deze infrastructuur wel open en toegankelijk voor elke dienst aanbieder moet zijn om zo een maximaal gebruik van deze infrastructuur te bevorderen.

 

Voorst constaterende dat:

-    voor het bovenstaande iedereen gebaat is bij een glasvezel netwerk wat snel internet mogelijk maakt;

-    een dergelijk netwerk nog niet in Rijswijk is aangelegd;

-    er aanbieders zijn die aangeven binnen 1,5 jaar jaar tijd het gehele adressenbestand van de gemeente Rijswijk van glasvezel kunnen voorzien onder voorwaarde dat de business case haalbaar moet zijn in de zin dat de gemeente reële tarieven (conform de klasse 1 waarin Rijswijk is ingedeeld in de VNG lijst herstraat tarieven 2020) moet vragen voor degeneratiekosten;

-    er kennelijk ook aanbieders zijn die bereid zijn een beperkt glasvezel netwerk binnen 3 jaar in circa 25 procent van Rijswijk aan te leggen om daarna te bezien of en wanneer de overige 75 procent van glasvezel te voorzien, dit onder de voorwaarde dat de overige 75 procent dan wel onder een gereduceerd tarief aangelegd moet worden, anders stopt de uitrol bij 25 procent.

Overwegende dat:

-    Rijswijk er niet bij gebaat is als slechts een deel van de stad van glasvezel wordt voorzien en het ongewis is wanneer de rest van de stad van glasvezel wordt voorzien;

-    Het als een kwart van de stad wordt voorzien van glasvezel het voor andere aanbieders niet meer aantrekkelijk is om in een netwerk in Rijswijk te investeren waardoor Rijswijk geen enkele onderhandelingspositie meer heeft bij de aanbieder die al een kwart heeft gelegd zonder overigens verplichtingen aan te zijn gegaan;

-    Het op korte termijn een interessante optie lijkt om tegen hogere VNG lijst herstraat tarieven met een aanbieder in zee te gaan voor slechts 25 procent van de adressen in Rijswijk, het langere (>3 jaar) termijn een patstelling oplevert voor de gemeente

-    ACM deze tactiek inmiddels bestempeld heeft als ‘handoekje leggen’ in haar ACM advies rapport Glasvezel uitrol in Nederland van 18 oktober 2019 en gemeenten hiervoor waarschuwt en handvatten aanreikt dit te voorkomen

-    De termijn van 3 jaar waarin 25 procent van Rijswijk aangelegd wordt niet markt-conform is qua uitrol snelheid (30.000 adressen kunnen in Rijswijk in 1,5 jaar aangesloten worden)

 

Verzoekt het College:

-    in gesprek te gaan met aanbieders van glasvezelnetwerken met het doel om binnen anderhalf jaar vanaf nu alle woningen en bedrijfspanden in de stad in de gelegenheid te kunnen stellen internet af te nemen via een open glasvezelnetwerk;

-    bij deze onderhandelingen de indeling te hanteren uit de genoemde VNG tarievenlijst klaase 1;

-    De Raad binnen drie maanden na nu te berichten over de voortgang van de gesprekken.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

VVD Rijswijk,

namens deze

Udo Oelen

Coen Sleddering

Ingediend door
VVD
Woordvoerder
Dhr. U. Oelen
Uitslag
Motie is ingetrokken