Motie

Motie IX Aanpak betere jeugdzorg

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

Motie is aangepast 

MOTIE  AANPAK  BETERE  JEUGDZORG

De Raad bijeen op 7 juli 2020, gehoord de beraadslagingen,

Overweegt:

  • dat het aantal jeugdigen in Rijswijk die aan een specialistisch traject van jeugdzorg deelnemen, nog steeds rond de 10% van alle kinderen en jongeren ligt;
  • dat de kosten voor Jeugdzorg de afgelopen jaren door commercialisering en door bureaucratie steeds weer miljoenen extra aan begrotingsoverschrijding te zien geven;
  • dat de H10 als samenwerkingsverband er ondanks kostenverhogingen niet in slaagt efficiënter en effectiever diensten voor jeugdhulp in te kopen;
  • dat de afgelopen twee jaar door meerdere partijen vergeefs om verbeteringen is gevraagd, door veel meer jeugdigen en hun ouders adequaat en in hun eigen sociale omgeving te helpen teneinde juist serieuze problemen en professionele trajecten te voorkomen;

Spreekt uit dat het de hoogste tijd is om zo snel mogelijk dit jaar daadwerkelijk tot de volgende concrete maatregelen over te gaan:

  1. binnen de gemeente een klein team van professionals samen te stellen dat de toegang tot jeugdzorg bewaakt en dat naast noodzakelijke toewijzing van hoog specialistische zorg, vooral gericht is op preventieve maatregelen en ondersteuning in de eigen sociale omgeving, zoals talentontwikkeling van het kind, verbetering van de maatschappelijke situatie van het gezin, opvoedingsondersteuning en dat daarbij over samenwerking met en inzet  van welzijnsvoorzieningen beschikt.
  2. dat dit nieuwe team snel kan schakelen met zowel instellingen als Veilig Thuis, als met medewerkers op het stadhuis belast met WMO, Armoedebeleid, Onderwijs etc.

Verzoekt het college om daarnaast te bezien of het mogelijk is:

  1. de Rijswijkse deelname aan de H10 te beperken tot de inkoop van hoog specialis­tische jeugdzorg bij een zo’n beperkt mogelijk aantal aanbieders;
  2. de overige specialistische hulp voor Rijswijk zelf of samen met één, hooguit twee gemeenten gericht in te kopen, waarbij wij teruggaan naar een zo’n beperkt mogelijk aantal aanbieders ;
  3. De raad hierover te informeren zodra de resultaten bekend zijn.

Draagt het College op hiermee direct aan de slag te gaan,

En gaat over tot de orde van de dag.

A. Koegler Böhm              F. van Amerongen         G. Kruger            M. Pelzer            N.  Kames

Ingediend door
CDA
Woordvoerder
Dhr. M. van Enk
Uitslag
Motie is overgenomen door het college