Motie

Motie VII Innovatiefonds

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

Motie:  Investeringsfonds

De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 7 juli 2020,

Constaterende dat:

 • De budgetoverschrijdingen in het Sociaal Domein groot zijn en structurele tekorten op de begroting veroorzaken;
 • Diverse provincien een gemeenten succesvol gelden inzetten om ontwikkelingen op bijvoorbeeld de gebieden sport, cultuur en economie in beweging te krijgen;
 • De provincien hierbij met name gebruik maken van revolverende fondsen en voorwaarden van cofinanciering;
 • In de 1e halfjaarsrapportage een voorstel wordt gedaan tot het inrichten van een bestemmingsreserve van de Enecogelden

Overwegende dat:

 • De begrotingstekorten niet mogen leiden tot het ‘kapot-bezuinigen’ van welzijn in Rijswijk
 • Korte termijn investeringen kunnen leiden tot lange termijn besparingen
 • Investeringen/innovaties oa in reintegratie, zorg en economie een grote toegevoegde waarde kunnen hebben voor het Rijswijk van de toekomst;
 • Met jaarlijkse stortingen vanaf 2021 onttrekkingen in 2020 gecompenseerd kunnen worden;

Draagt het college op

 1. Bij het raadsvoorstel omtrent de besteding van de Enecogelden de raad een voorstel aan te bieden tot het instellen van het Investeringsfonds / Innovatiefonds Rijswijk;
 2. Hierbij mee te nemen minimale en maximale waarden van het fonds, voorwaarden voor jaarlijkse stortingen en onttrekkingen;
 3. Dit voor te bereiden in samenspraak met de woordvoerders uit de fracties in de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de vergadering.

Wij. Rijswijk                VVD Rijswijk              D66 Rijswijk                           Gemeentebelangen  

                                           
Marja Pelzer               Coen Sleddering        Constantijn Dolmans             Ronald van der Meij  

 

Beter voor Rijswijk     CDA

 

Ger Kruger                 Menno van Enk

Toelichting: juist in deze tijden van financiële krapte moet er ruimte zijn om te investeren in dingen (innovaties of anderszins) die op korte termijn dan wel geld kosten maar aantoonbaar op lange termijn geld opleveren door hogere opbrengsten of lagere kosten.

Ingediend door
WIJ
Woordvoerder
Mw. A.J.M. Pelzer
Uitslag
Motie is overgenomen door het college