Motie

Motie VI Passende en gewenste financiering in de jeugdhulp

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

Motie Passende en gewenste financiering in de jeugdhulp

De gemeenteraad van Rijswijk in openbare vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord de beraadslaging;

constaterende, dat

overwegende, dat

  • meer passende codering van de jeugdzorg leidt tot meer passende financiering van de jeugdzorg;
  • een te zware zorgverlening contra indicatief is voor een goede kwaliteit van leven;
  • afhankelijkheid van zorg moet worden vermeden;
  • zorg zoveel mogelijk moet aansluiten op de behoeften van het kind;

verzoekt het college van B&W om

  • in het koersdocument ‘Toegang tot zorg’ aan te geven hoe upcoding wordt vermeden in de toekomst;
  • te onderzoeken, al dan niet met collega’s in andere gemeenten in hoeverre en in welke mate er sinds de decentralisatie in het sociaal domein upcoding een rol heeft gespeeld bij de kosten van de jeugdhulp;
  • ondersteuning te zoeken hoe de kosten die ongewenst extra zijn gemaakt kunnen worden gecompenseerd door bijvoorbeeld het Rijk;

en gaat over tot de orde van de dag.

Menno Ezinga
VVD Rijswijk


[1] https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/upcoding-oorzaak-tekorten-op-jeugdhulp.9616455.lynkx

[2] https://www.sociaalweb.nl/blogs/het-geldlek-in-de-jeugdzorg-upcoding

Ingediend door
VVD
Woordvoerder
Dhr. C. Sleddering
Uitslag
Motie is overgenomen door het college