Motie

Motie III Deelvoertuigcooperaties

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

Motie ‘Deelvoertuigcoöperaties’
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020,
Constaterende dat:
• de parkeerdruk in verscheidende Rijswijkse wijken hoog is1 en Rijswijk op plek drie staat qua aantal auto’s per vierkante kilometer bebouwd gebied2,
• auto’s gemiddeld 90 tot 95 procent van de tijd stil staan, wat inefficiënt ruimte- en materiaalgebruik is3,
• het bezit van een auto kosten met zich mee brengt en dat als je weinig gebruik maakt van de auto, het goedkoper (gemiddeld bijna € 2.000 per jaar4) is om anders invulling te geven aan je mobiliteitsvraag,
• dat weinig mensen hier zich van bewust zijn,
Overwegende dat:
• deelvoertuigcoöperaties5 een oplossing zijn om de parkeerdruk in Rijswijk te verlagen en de leefbaarheid in de Rijswijkse straten te vergroten,
• deelvoertuigcoöperaties vrijwillig zijn en meer keuze geeft in voertuigen,
• Rijswijk kan leren van aangrenzende gemeenten als Den Haag6, Delft en Leidschendam-Voorburg die (gaan) werken met deelvoertuigcoöperaties,
Verzoekt het college:
• onderzoek te doen naar de mogelijkheden en behoefte bij inwoners voor een introductie van deelvoertuigcoöperaties in Rijswijk,
• de resultaten van dit onderzoek onderdeel te laten uitmaken van het nog op te stellen mobiliteitstransitieplan en parkeernormenbeleid,
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van
GroenLinks, D66, GBR, Rijswijks Belang
Romke Jan de Vries Elze Woudstra Ronald van der Meij Marc Weterings
1 Gemeente Rijswijk, 2018. Beleidsevaluatie: Fiscaal en digitaal parkeren.
2 CBS, 2019. Regionale kerncijfers Nederland.
3 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2018. Sturen in Parkeren, https://www.kimnet.nl/binaries/kimnet/documenten/rapporten/2018/06/18/sturen-in-parkeren/Sturen+in+parkeren.pdf.
4 Consumentenbond, 2020. Kosten auto leasen en auto kopen, https://www.consumentenbond.nl/private-lease/maandkosten-leasen-en-kopen.
5 Uitleg wat een deelvoertuigcoöperatie is: https://vimeo.com/427388090.
6 Omroep West, 18 december 2019. https://www.omroepwest.nl/nieuws/3977282/Vijf-auto-s-delen-met-veertig-anderen-Het-gebeurt-in-de-Haagse-Bomenbuurt.

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Mw. M. Alberts
Uitslag
Motie is overgenomen door het college