Motie

Motie Aanpak Verkeersveiligheid

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

Motie: Aanvullingen actieplan verkeersveiligheid 2020-2025

 

De gemeenteraad van Rijswijk in openbare vergadering bijeen op 3 maart 2020,

gehoord de beraadslaging;

 

constaterende, dat

 • De mate en het gevoel van onveiligheid in het verkeer alle inwoners van de gemeente Rijswijk aangaat en hen die onze gemeente doorkruisen;
 • Het actieplan verkeersveiligheid in grote mate de aandacht richt op preventieve maatregelen in de vorm van campagnes rondom kennisdeling en awareness;

   

  overwegende, dat

 • Er gegeven de huidige ontwikkelingen mogelijk meer oplossingen liggen in het gebruik van innovatieve middelen (iVRI’s zoals “Smart Traffic”,intelligente bebording, etc. etc.);
 • Verkeershandhaving op dit moment eenzijdig is belegd bij de politie;
 • De gemeente meer grip en zicht moet krijgen op de mobiliteit als het gaat om verkeersveiligheid;

   

  verzoekt het College van B&W van de gemeente Rijswijk om het volgende in het actieplan op te nemen en uit te voeren

   

 • Het opstellen van een paragraaf in het actieplan Verkeersveiligheid 2020-2025 toegewijd aan innovatie op het gebied van verkeersveiligheid, waarbij wordt onderzocht bij welke vormen van innovatie de gemeente Rijswijk kan aansluiten;
 • Hardere afspraken met de politie te maken inzake de handhaving van de verkeersveiligheid, waarbij ook een concrete doelstelling wordt geformuleerd.
 • Bovenstaande voor forum Stad van 24 maart te realiseren;  

  en gaat over tot de orde van de dag.

  Menno Ezinga                                 Elze Woudstra

Ingediend door
VVD
Woordvoerder
Dhr. M.A.J. Ezinga
Uitslag
Motie is ingetrokken