Motie

Integraal verder uitwerken Masterplan in de Bogaard

Raadsvergadering
Agendapunt
18
Tekst

MOTIE    Integraal verder uitwerken Masterplan in de Bogaard

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 17 december 2019:

Constaterende dat:

 • Het College, bij monde van de wethouder, aangeeft dat ontwikkeling van de Bogaard integraal moet worden aangepakt,
 • Het plan geen formele status heeft,
 • Duurzaamheidsdoelstellingen alleen maar integraal en gebiedsbreed kunnen worden aangepakt,
 • Het geheel aan centrale kosten, als bijvoorbeeld aanpassingen aan rioolstelsel, beschouwd moeten worden over de gehele gebiedsontwikkeling,
 • Er meerdere grootschalige projecten en mobiliteits-ontwikkelingen in directe omgeving plaatsvinden die invloed hebben op individuele ontwikkelingen.

Overwegende dat:

 • Er een duidelijke behoefte is aan gebiedsbrede afspraken, gebaseerd op integrale onderzoeken ,
 • Duidelijke kaders en randvoorwaarden waar individuele ontwikkelingen aan dienen te voldoen nog ontbreken,
 • Het welzijn van de uiteindelijke en alle bewoners centraal staat,
 • Er een duurzame en toekomstvaste invulling van In de Bogaard dient te komen,
 • Er met dit plan een schets ligt en we niet moeten stil vallen.

Verzoekt het college om:

 • In 2020 te komen met een nadere uitwerking van het huidige plan. Waarbij duidelijke invulling aan gebiedsbrede afspraken, kaders en randvoorwaarden voor individuele ontwikkelingen worden aangegeven,
 • Dit een toekomstvaste gebiedsplan is met een formele status, afgestemd met omliggende ontwikkelingen,
 • De gemeenteraad periodiek over de voortgang te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA:                                                                 

 

Andy Kooy

Ingediend door
PvdA
Woordvoerder
Dhr. A. Kooy
Uitslag
Motie is ingetrokken