Motie

Motie VIII Concrete Kostenbeheersing in het Sociaal domein

Raadsvergadering
Agendapunt
4A
Tekst

Motie: Concrete maatregelen t.b.v. kostenbeheersing in het Sociaal Domein

De gemeenteraad van Rijswijk in openbare vergadering bijeen op 7 november 2019, gehoord de beraadslaging; constaterende, dat

- er binnen het Sociaal Domein op dit moment grote kostenoverschrijdingen plaatsvinden;

- de vraag om jeugdhulp voor het vijfde achtereenvolgende jaar is toegenomen;

- de druk op verwijzers en hulpaanbieders hoog is;

- de vraag op bijstand vanuit de WMO, onder meer vanwege de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen, zal vergroten;

overwegende, dat

- mogelijke oplossingen niet alleen liggen in de discussietarieven met de aanbieders van hulp;

- ‘de basis op orde’ om een navolgbaar management rondom kostenbeheersing en zorg op maat vraagt, waarbij de gemeente grip en zicht houdt op elke uitgave;

- de regie op verwijzingen meer bij de gemeente moet komen te liggen, maar met de aanwezigheid van de juiste expertise;

verzoekt het College van B&W van de gemeente Rijswijk om de volgende maatregelen op haalbaarheid te onderzoeken en uit te voeren

met betrekking tot de jeugdhulp

- het instellen van een verwijzingsadviesteam in dienst van de gemeente.

Toelichting: Dit team met experts vanuit het hulpdomein, al dan niet gedetacheerd, verleent bijstand aan verwijzers en houdt zich bezig met het monitoren van de verwijzingen en adviseert, wanneer wenselijk, om de verwijzing meer passend te maken op de behoefte van de jeugdige (passend bij ‘actieplan 2 plan van aanpak’ IB 19 103); - het realiseren van een nauwkeurig, real time rapportage van de geboden hulp op wijkniveau, waarop passende keuzes kunnen worden gemaakt inzake het voortzetten, aanpassen dan wel beëindigen van de geboden hulp;

met betrekking tot de WMO

- indicatiestellingen in de WMO bij verlenging van de zorgvrager,zoals hulp in de huishouding, in periodes van vijf jaar te doen in plaats van elk jaar in het geval dat zicht op herstel of verbetering niet aan de orde is;

- het jaarlijks monitoren van de uitgegeven fysieke zorgbehoeften (rollators, scootmobielen, krukken etc.) op het gebied van doelmatigheid en rechtmatigheid, en actief de spullen te repatriëren zodra deze niet meer nodig zijn;
 

en gaat over tot de orde van de dag.

Coen Sleddering Caroline de Mooij Menno Ezinga Udo Oelen VVD Rijswijk

Ingediend door
VVD
Woordvoerder
Dhr. C. Sleddering
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 2 1
WIJ 3
Onafhankelijk Rijswijk 1
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Totaal724
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen