Motie

Motie VI Gericht voorkomen is beter dan genezen

Raadsvergadering
Agendapunt
4A
Tekst

Motie Gericht voorkomen is beter dan genezen

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 november 2019.


Constaterende dat:

 • Gemeenten sinds 2015 de wettelijk de taak hebben om uitvoering te geven aan de Jeugdwet;
 • Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt, ook in Rijswijk, nog nooit zo hoog is geweest;
 • Het debat over jeugdzorg met name gaat over grip op de kosten en grip op de toegang tot zorg en maar weinig over waarom er zoveel kinderen hulp nodig hebben;
 • Met preventieve jeugdzorg de gemeente Rijswijk kan bereiken dat problemen snel aangepakt worden en daardoor een verwijzing naar specialistische, intensievere vormen van zorg en ondersteuning (soms) voorkomen kan worden;
 • In de begroting 2020 middelen worden vrijgemaakt voor preventie en vroeg-signalering waarbij vooral wordt gesproken in algemene risicofactoren en niet specifiek gericht op de  Rijswijkse jeugd;
 • Er in de begroting wordt gesproken over een “herinrichting van voorliggend preventief veld”.

Overwegende dat:

 • Het er primair om gaat dat Rijswijkse kinderen veilig en gelukkig kunnen opgroeien;
 • Centraal zou moeten staan de vraag: hoe zorgen we ervoor dat minder kinderen jeugdhulp nodig hebben?
 • Voor een betere werking van het systeem het van belang is dat preventie versterkt wordt;

Verzoekt het college:

 • Onderzoek te doen naar waarom er zoveel Rijswijkse kinderen hulp nodig hebben. Onderdeel daarvan is in ieder geval inzicht in de top 10 vragen zijn die de Rijswijkse verwijzers (wijkteams en huisartsen) krijgen;
 • Op basis van het onderzoek uiterlijk Q2 2020 te komen met een concreet plan van aanpak om preventie zo gericht mogelijk in te zetten en via innovatie te stimuleren ;
 • Hierin ook mee te nemen hoe er gestuurd wordt op de resultaten van de preventie.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

Nanette Kistemaker (GroenLinks)                                                                        Martine Koopman (D66)             

 

 

 

Nel Kames (Rijswijks Belang)                                                                                   Marja Pelzer (Wij.Rijswijk)

 

 

 

 

Romy de Man (Onafhankelijk Rijswijk)

 

 

Ingediend door
Woordvoerder
Uitslag
Toelichting