Motie

Motie IV donker waar het kan, licht waar het moet

Raadsvergadering
Agendapunt
4A
Tekst

Motie ‘donker waar het kan, licht waar het moet’

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 november 2019,
Constaterende dat:

• donkere nachten een positief effect hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen en dieren;
• in het Energieakkoord door o.a. de VNG is afgesproken dat openbare verlichting ten opzichte van 2013 20% besparing levert in 2020 en 50% in 2030;
• het slim is om in te zetten op besparing en het gebruik maken van nieuwe technieken om dit voor elkaar te krijgen;
• Rijswijk zo kan bijdragen aan het Energieakkoord waarin is vastgesteld dat minimaal 40% van het bestaande openbare verlichtingspark in 2020 is voorzien van slim energiemanagement en energiezuinige verlichting;
• Rijswijk toewerkt naar klimaatneutraliteit in 2050.
Voorts constaterende dat:
• Rijswijk relatief veel lantarenpalen en openbare verlichting heeft, waar op dit moment in wordt geïnvesteerd in verband met de ontstane problemen;
• een groot deel van het gemeentelijk elektriciteitsgebruik is toe te schrijven aan openbare verlichting;
• er reclameschermen in onze gemeente zijn die veelal ook in de nacht schijnen, terwijl er dan niet of nauwelijks publiek is om de getoonde boodschappen tot zich te nemen.
Overwegende dat:
• er mogelijkheden zijn om plekken in Rijswijk slimmer en efficiënter te verlichten zodanig dat het veiligheidsgevoel gewaarborgd blijft;
• de gemeente Rijswijk geld kan besparen door gebruik te maken slimme en gerichte ledverlichting waardoor het energieverbruik daalt, de rekening voor energie niet op loopt en goed met de omgeving wordt omgegaan;
• er minder lichthinder voor mens, dier en natuur ontstaat door rekening houden met de schijnrichting van de openbare verlichting met in achtneming van het veiligheidsaspect;
• dynamisch verlichten, waarbij de verlichting tussen bepaalde tijdstippen dimt of zelfs uit staat en weer gaat branden als er iemand langs komt (met mogelijkheden voor variaties), een oplossing kan zijn in bijvoorbeeld de Rijswijkse parken, de Landgoederenzone en sportverenigingen.

Verzoekt het college:
• te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om Rijswijk slim te verlichten naar het principe ‘donker waar en wanneer het kan, licht waar en wanneer het moet’;
• dit mee te nemen in de inpassing van Smart City beleid en in bestaand beleid van de gemeente als het gaat om alle verlichting die door de gemeente wordt bekostigd;
• hierover de raad via een informatiebrief voor juni 2020 te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens GroenLinks,        Namens D66
Romke Jan de Vries         Elze Woudstra

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Dhr. R.J. de Vries
Uitslag
Motie is overgenomen door het college