Motie

Motie III Zero based begroten met burgers

Raadsvergadering
Agendapunt
4A
Tekst

Motie Zero based begroten met burgers

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 november 2019.


Constaterende dat:

  • In Nederland een beweging gaande is van het steeds meer betrekken van inwoners bij gemeentelijk beleid;
  • Burgerbegroting een open samenwerkingsvorm is die er voor zorgt dat het vertrouwen van de bewoner in de overheid toeneemt en resulteert in een permanente en betere bewoners-overheidsrelatie;
  • Burgerbegroting gemeentelijke financiën transparanter en begrijpelijker maakt voor alle bewoners en zorgt voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel onder burgers;
  • Gemeente Rijswijk de ambitie heeft uitgesproken tijdens de auditcommissie-vergadering van 28 oktober om het komende jaar te starten met zero based begroten;
  • De Rijswijkse begroting 2020 voor een aantal domeinen zero based opgebouwd zal worden.

Overwegende dat:

  • Initiatieven met betrekking tot burgerparticipatie binnen de gemeente nog teveel versnipperd zijn;
  • Een burgerbegroting zowel het college, ambtelijk apparaat als inwoners van Rijswijk stimuleert in de toename van burgerparticipatie;
  • Dat het invoeren van zero based begroten een mooi moment is om inwoners meer te betrekken bij het begrotingsproces.

Verzoekt het college:

  • Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot het invoeren van een burgerbegroting binnen de nieuwe methodiek van zero based begroten waar Rijswijk komend jaar mee aan de slag gaat.
  • Begin 2020 een advies aan de gemeenteraad te presenteren ten aanzien van de mogelijkheden om een burgerbegroting in te stellen.

 

 

 

Nanette Kistemaker (GroenLinks)                                                         Marja Pelzer (Wij.Rijswijk)

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Mw. C.J. Kistemaker
Uitslag
Motie is ingetrokken