Motie

Motie II Inclusief beleid zonder uitsluiting

Raadsvergadering
Agendapunt
4A
Tekst

Motie Inclusief beleid zonder uitsluiting
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 november 2019.


Constaterende dat:

  • Nederland in juli 2016 het VN-verdrag Handicap[1] geratificeerd heeft.
  • Gemeenten daardoor verplicht zijn een lokaal inclusiebeleid in en uit te voeren.
  • In de begroting wordt gemeld dat er geen vastgesteld beleid is en er voor een inclusieve samenleving nog veel te doen is.
  • Het college heeft aangegeven, naar aanleiding van een motie ingediend door Rijswijks Belang, CDA, GroenLinks en Gemeentebelangen Rijswijk, het manifest ‘ Iedereen doet mee!’  te ondertekenen.

Overwegende dat:

  • Een inclusieve samenleving om meer gaat dan het vergroten van zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Ook leeftijd, gender, seksuele voorkeur, etniciteit en religie kunnen uitsluitingsgronden zijn.
  • Een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van inclusief beleid is dat verschillende groepen burgers bij de ontwikkeling, uitvoering en toetsing van het beleid worden betrokken.

Verzoekt het college:

  • Bij het opstellen van inclusief beleid alle uitsluitingsgronden mee te nemen: leeftijd, gender, seksuele voorkeur, beperking, etniciteit en religie.
  • Bij de ontwikkeling, uitvoering en toetsing van inclusief beleid alle verschillende groepen burgers actief te betrekken[2].
  • Voor januari 2020 te komen met een procesaanpak waarin zij aangeeft op welke wijze inclusief beleidsvorming in Rijswijk wordt uitgewerkt, welke doelgroepen erbij betrokken worden en op welke manier.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens GroenLinks                                                                     Namens PvdA

 

 

Nanette Kistemaker & Hanneke van der Kooij                 Wil van Nunen

 

 

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Mw. C.J. Kistemaker
Uitslag
Motie is ingetrokken