Motie

Motie XIX Arbeid als beste zorg

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

MOTIE: Arbeid als beste zorg

De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 9 juli 2019,

Constateert dat:

 In onze gemeente ongeveer 1000 mensen in trede 1 en 2 een bijstandsuitkering ontvangen en dit meer dan 60% is van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

 Deze bijstandsgerechtigden vaak nog grotendeels onbekende grote sociaal-psychologische problemen hebben, waardoor de kansen op een reguliere arbeidsplaats nihil zijn

 Deze doelgroepen van de Participatiewet 1 keer in de 2 jaar door de gemeente gezien worden waarbij o.a. de rechtmatigheid van de uitkering wordt gecontroleerd

 Het College op schriftelijke vragen antwoordt dat zij de maatschappelijke participatie van uitkeringsgerechtigden in trede 1 en 2 wil vergroten en dat deze plannen nader worden toegelicht in de begrotingsstukken (zie schriftelijke vragen op Jaarrekening 2018)

Overweegt dat:

 Iedereen moet kunnen meedoen in de Rijswijkse samenleving op basis van eigen fysieke en mentale capaciteiten en zo een betekenisvolle bijdrage kan leveren

 Het inzetten van dwingende maatregelen als contraproductief wordt ervaren in de praktijk

 Individuele begeleidingstrajecten door het College zelf worden genoemd als instrument voor maatschappelijke participatie

 Individuele trajecten met deze doelgroep in diverse gemeenten een succes zijn en laten zien dat betrokkenen weer een gevoel van eigenwaarde en betekenis krijgen als ze ‘letterlijk aan de hand worden genomen.’

 Op termijn de opbrengst van deze aanpak groot kan zijn omdat zorgkosten kunnen worden beperkt en op bestrijding van (mogelijke) overlast door een aantal van hen kan worden bespaard.

Verzoekt het College:

 Een Quick Scan van de doelgroep uit te voeren in 2019 met nulmeting naar de aard en omvang van de problematiek, in kaart te brengen van goede voorbeelden op basis van vrijwilligheid (en de kosten daarvan) van vergelijkbare gemeenten (bijvoorbeeld Zwijndrecht)

 Enkele opties uit te werken voor individuele trajecten in leerwerkbedrijven dan wel bij maatschappelijke instellingen (financieel, begeleiding, regelgeving)

 In 2020 te starten met een pilot met een groep deelnemers uit trede 1 en 2 op basis van de uitgewerkte opties.

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA Rijswijk D66 Rijswijk CDA Rijswijk GroenLinks Rijswijk

Wil van Nunen Martine Koopman Annemie Koegler Hanneke van der Kooij

Wij.Rijswijk Rijswijks Belang

Marja Pelzer Nel Kames

Ingediend door
PvdA
Woordvoerder
Mw. W.A.A.M. van Nunen
Uitslag
Motie is overgenomen door het college