Motie

Motie XVIII Breng scholen en hulpverlening dichter bij elkaar

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Motie: Breng scholen en hulpverlening dichter bij elkaar!

De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 9 juli 2019,

De raad constateert dat:

 Het college zich tot doel heeft gesteld om achterstanden in het onderwijs zoveel mogelijk weg te werken;

 Er 10 tot 12 % van de jongeren gebruikt maakt van jeugdzorg;

 Dat percentage naar beneden zouden moeten door meer in te zetten op vroegsignalering;

 De scholen daarbij een cruciale rol kunnen spelen;

De raad overweegt dat:

 De relatie tussen onderwijs en jeugdzorg daarvoor verder verstevigd moet worden zodat er een betere samenwerking is op scholen met minder zorgpartners en met meer vaste (huidige) functionarissen;

 De verwijsrol op het gebied van onderwijs, jeugdzorg en andere hulpverlening nog onvoldoende dichtbij het onderwijs belegd is;

 Late of (te) late aanpak van (kleine) problemen vaak leidt tot grotere problemen zoals (langdurig) thuiszitten en achterstanden in het onderwijs weer dreigen toe te nemen.

Spreekt zich uit:

Dat het wenselijk is te onderzoeken om:

 Achterstanden in het onderwijs voortvarend terug te dringen;

 Het aantal thuiszitters verder omlaag te brengen;

 Hoe scholen en hulpverlening elkaar kunnen versterken en verbinden zonder dat hier binnen school een extra functie voor wordt gecreëerd;

 Hoe bijvoorbeeld een bestaande verwijzer directer verbonden kan worden aan scholen of welke persoon die mogelijk al verbonden is aan school verwijzer te maken en/of extra tools in handen te geven om vroegsignalering op te pakken;

 De vraag naar jeugdhulp stabiliseren/omlaag te kunnen brengen.

Middels het inzetten van een pilot en daarmee snel te onderzoeken of er een slimme combinatie te maken is tussen vroeg signalering/aanpak in het onderwijs en jeugdzorg (zoals regionaal gebeurd voor speciaal onderwijs) en andere vormen van hulpverlening.

Verzoekt het college:

 Op zoek te gaan naar een reguliere basisschool in Rijswijk die mee wil werken aan deze pilot en roept het college op hiervoor dekking te vinden in de begroting;

 De pilot zo spoedig mogelijk uit te rollen en de resultaten delen met de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

A.Koegler W. van Nunen M. el Majjaoui G. Kruger M. Koopman F. van Amerongen R. de Man

CDA Rijswijk PVDA Rijswijk Wij. Rijswijk BVR D66 GBR OR

Ingediend door
CDA
Woordvoerder
Mw. A. Koegler-Böhm
Uitslag
Motie is overgenomen door het college