Motie

Motie XVII Parkmanagement

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

AANGEHOUDEN

Motie: Parkmanagement in de Plaspoelpolder

De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 9 juli 2019,

Constaterende dat:

 Het college zich tot doel heeft gesteld om de Plaspoelpolder opnieuw tot aantrekkelijke vestigingsplaats te maken

 Gezamenlijke voorzieningen op het gebied van Energie, ICT en circulariteit nog niet aanwezig zijn in de Plaspoelpolder en deze wel bijdragen aan de aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen

 Duurzaam beheer, daaronder begrepen een tijdige investering in vernieuwing, moet voorkomen dat de snelle veroudering van het bedrijventerrein gewoon doorgaat

 De ondernemers zich bij monde van de BBR uitspreken voor het opzetten van parkmanagement specifiek gericht op de Plaspoelpolder

 In andere gemeenten de inzet van parkmanagement zeer succesvol is en zelfs leidt tot een minimale leegstand van maar 2%

Overwegende dat:

 Een modern bedrijventerrein méér is dan de optelsom van losse bedrijfsgebouwen

 Bedrijven in steeds meer sectoren waarde hechten aan extra’s: collectieve voorzieningen zoals beveiliging, kinderopvang, een sportzaal, een arbodienst

 Bedrijven belang hechten aan gezamenlijke inspanningen op het vlak van milieuzorg, energiemanagement en vervoerscoördinatie

 Met deze extra’s een bedrijventerrein veeleer een bedrijvengemeenschap wordt; een omgeving waarin bedrijven zo goed mogelijk kunnen gedijen en die aangenaam is voor iedereen, ook in de toekomst.

Spreekt zich uit dat:

Een bedrijventerrein dat tegemoet komt aan dergelijke behoeften niet zonder goed parkmanagement kan. Daarbij gaat het om het sturen van de inrichting van een terrein, het "managen" van voorzieningen en het beheren van openbare en private ruimten.

Marktpartijen en overheid hebben daarin een gedeelde verantwoordelijkheid. Samen zorgen zij voor een optimale kwaliteit van werklocaties, nu en op (zeer) lange termijn

Verzoekt het college:

 In goed overleg met de bedrijven tot de opzet van parkmanagement voor de Plaspoelpolder te komen.

 Een impuls te geven aan het parkmanagement door er een BIZZ zone van te maken

En gaat over tot de orde van de dag.

Wij. Rijswijk Gemeentebelangen Rijswijk D66

Marja Pelzer Ronald van der Meij Rens Veerman

Ingediend door
WIJ
Woordvoerder
Dhr. M el Majjaoui
Uitslag
Motie is ingetrokken