Motie

Motie XV Verkeeronderzoek inzetten kentekencamera's

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

AANGEHOUDEN

Het inzetten van kentekencamera’s: betere regulering van (auto)luwe straten

Rijswijk kent een aantal straten met bijzondere regels. Zoals winkelgebieden met aparte regels voor de toegang tot het gebied voor gemotoriseerd verkeer of een fietsstraat zoals de Delftweg. In deze gebieden ontstaan nu onveilige situaties. Buurtbewoners en ondernemers trekken aan de bel. Het verkeer neemt toe en de handhaving blijft achter. De doelen van het afsluiten van deze gebieden: meer ruimte voor voetgangers, fietsers en bedrijvigheid worden niet gehaald. Met minder woonplezier en economisch nadeel tot gevolg.

Overwegende dat:

- De huidige afgesloten straten tot onveilige situaties, economisch nadeel en onduidelijkheid leiden;

- Duidelijkheid nodig is vanuit de gemeente en handhaving als sluitstuk van belang is;

- De projecten in Delft en Leidschendam-Voorburg met kentekencamera’s goed verloopt;

- De financiering van deze maatregel gedekt kan worden door het verminderen van kosten aan schade aan de huidige afzettingen, vermindering van inzet toezichthouders en verhoging van de pakkans;

Verzoekt het college:

- Te onderzoeken of het voor de huidige winkelgebieden, fietsstraten en mogelijke toekomstige autoluwe of beperkte zones mogelijk is over te gaan tot het invoeren van digitale handhaving met kentekencamera’s;

- De ervaringen van de buurgemeenten hierbij te gebruiken;

- De ervaringen te peilen van de bewoners, ondernemers en bezoekers van de huidige autoluwe gebieden of gebieden die gevraagd hebben bepaald verkeer te weren;

- Een kosten- en batenanalyse voor 15 oktober aan de raad toe te sturen, waarin voor- en nadelen en mogelijke belemmeringen op hoofdlijnen in kaart zijn gebracht.

D66 Rijswijk Gemeentebelangen Rijswijk

Elze Woudstra Ronald van der Meij

Ingediend door
D66
Woordvoerder
Mw. E. Woudstra
Uitslag
Motie is ingetrokken