Motie

Motie XIII Kleinschalige zelfstandige woonzorgvormen

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Motie Kleinschalige zelfstandige woonzorgvormen

De Raad van de gemeente Rijswijk

in vergadering bijeen op 9 juli 2019

Constaterende dat:

- In het coalitieakkoord is aangegeven “Voor senioren willen we vernieuwende woonconcepten stimuleren”

- Door de toename van het aantal 75-plussers en doordat steeds meer mensen met een beperking zelfstandig wonen,

het beroep op maatwerk toeneemt en vragen complexer worden;

- er een grote vraag uit de samenleving komt ook van onze inwoners (vooral ouderen) om kleinschalige zelfstandige

woonzorgvormen in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen realiseren;

- er door het kabinet een Taskforce Wonen en Zorg is gestart die onder meer tot taak heeft te stimuleren, dat in alle

gemeenten de lokale opgave in beeld wordt gebracht en dat woonzorgvisies worden ontwikkeld op basis waarvan

prestatie-afspraken kunnen worden gemaakt

- er een subsidieregeling Wonen en Zorg bestaat voor bewonersinitiatieven en sociale ondernemers die wordt uitgevoerd

door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Overwegende dat:

- kleinschalige woonzorgvormen een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van gepaste woonruimte voor de in

de Uitvoeringsagenda genoemde doelgroepen;

- deze woonzorgvorm een bijdrage kan leveren aan het verder terugdringen van de overbelasting van mantelzorgers;

- er een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan het welzijn van de genoemde doelgroepen (tegengaan van

gevoelens van onveiligheid, eenzaamheid) en dragen ertoe bij dat minder mensen in een ongeschikte woning (komen

te) wonen.

Verzoekt het College:

- in beeld te brengen wat de problemen zijn waar ouderen en zorgondernemers tegenaan lopen wanneer zij het initiatief

willen nemen tot oprichten van een kleinschalige woon-zorgvoorziening (voor ouderen), alsmede aan te geven

hoe u deze gaat oplossen binnen de kaders van de gemeentelijke mogelijkheden;

- aan te geven hoe het college initiatieven tot het oprichten van kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen gaat

faciliteren, daarbij gebruikmakend van het instrumentarium dat de Rijksoverheid hiervoor aanbiedt, zoals de Taskforce

Wonen en Zorg en de subsidieregeling Wonen en Zorg;

- de gemeenteraad hierover schriftelijk voor 15 oktober aanstaande te informeren, zodat uw reactie ook kan worden

meegenomen in de behandeling van de begroting 2020.

En gaat over tot de orde van de dag.

D66

Ingediend door
D66
Woordvoerder
Dhr. C.P.I.M. Dolmans
Uitslag
Motie is overgenomen door het college