Motie

Motie VII ‘Bereidheid opvang vluchtelingen’

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

MOTIE IS AANGEHOUDEN

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019.

Constaterende dat:

 er onder Nederlanders draagvlak is voor opvang van vluchtelingen. Uit onderzoek door het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat meer dan driekwart van de Nederlanders vindt dat mensen moeten worden opgevangen die vanwege oorlog of vervolging hun land ontvlucht zijn1;

 COA voorzitter Milo Schoenmaker op 2 juli in een interview met het AD te kennen heeft gegeven dat er aankomende jaren zeker 2500 extra plekken en meer azc’s moeten komen, zeker in het westen van Nederland2;

 in datzelfde interview de COA de problemen dat een deel van de asielzoekers zorgt voor veel overlast en agressie op de azc’s en criminaliteit in de regio eromheen erkent. En daarom werkt om binnen enkele maanden opvang met een ‘gevangenisachtige setting’ te realiseren waar overlastgevers worden opgevangen. Hierdoor die personen niet meer in de reguliere opvang terecht komen;

 de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ook pleit voor meer azc’s in onze regio;

 het de integratie en participatie ten goede komt als asielzoekers in de regio worden opgevangen waar ze later, als ze een verblijfsvergunning hebben, gaan wonen.

1 https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2018/13/meningen-over-vluchtelingen.pdf

2 https://www.ad.nl/binnenland/coa-baas-asielopvang-beter-spreiden-over-nederland~a9d00a26/

Overwegende dat:

 de Rijswijkse samenleving baat heeft bij een goede integratie van asielzoekers en vergunninghouders;

 meerdere Rijswijkse politieke partijen te kennen hebben gegeven voorstander te zijn van een humane opvang van vluchtelingen na 2021 in Rijswijk als het nodig is;

 dat het COA de noodzaak heeft aangegeven voor opvang in onze regio en dat zij hierover het gesprek in de regio zullen aangaan.

Verzoekt het college:

 om het COA een brief te sturen en hierin te vermelden dat wanneer richting 2021 er een noodzaak is voor het opvangen van vluchtelingen in onze regio, de gemeente Rijswijk bereid is om reguliere vluchtelingen op te vangen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens GroenLinks,

Marieke Alberts, Nanette Kistemaker, Hanneke van der Kooij, Romke Jan de Vries en Mark Wit

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Mw. M. Alberts
Uitslag
Motie is ingetrokken