Motie

Motie IV Maak loket Stadskracht interactiever

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

STREKKING VAN DE MOTIE IS DOOR HET COLLEGE OVERGENOMEN

Motie ‘Maak loket Stadskracht interactiever’

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019.

Constaterende, dat:

 inwoners goede ideeën hebben om hun directe leefomgeving te verbeteren en graag willen meedenken en -praten over wat er in hun buurt gebeurt;

 inwoners hun ideeën in kunnen dienen bij Loket Stadskracht en daar financiële steun kunnen krijgen voor de uitvoering;

 de coalitiepartijen participatie een belangrijk onderwerp vinden gezien dat in het coalitieakkoord staat "We willen vooral het enthousiasme over meebeslissen (en het samen verder vormgeven van hun eigen wijk en onze stad) onder Rijswijkers vergroten";

 om participatie succesvol te laten zijn het belangrijk is dat alle inwoners betrokken worden en niet alleen de ‘usual suspects’;

 er veel verschillende online participatieplatforms (e-tools participatie) bestaan waarbij mensen op een laagdrempelige manier mee kunnen doen en in de praktijk goede resultaten worden geboekt met het bereiken van ‘unusual suspects’ via deze platforms.

Overwegende, dat:

 het betrekken van alle Rijswijkers essentieel is voor de lokale democratie;

 online participatie-instrumenten belangrijk zijn om betrokkenheid bij de lokale democratie en de eigen leefomgeving te vergroten;

 er in Amsterdam met online platforms als West Begroot1 en de Stem van West2 goede ervaringen zijn opgedaan in het bereiken van verschillende groepen inwoners en de inzet van deze platforms wordt uitgebreid naar andere delen van Amsterdam en naar andere gemeenten;

 inwoners door middel van dit platform ruimte krijgen om zelf initiatieven te ontplooien als ook mee te denken en te stemmen over initiatieven van anderen die bijdragen aan een prettige leefomgeving;

 de gemeente Rijswijk al de juiste kennis in huis heeft middels Loket Stadskracht om een online participatieplatforms te faciliteren;

 veel van de digitale instrumenten open source toegankelijk zijn en daardoor de kosten om het aan te passen aan de Rijswijkse situatie beperkt zijn;

 een onlineparticipatie platform zorgt voor betere dienstverlening aan inwoners en helpt om de basis op orde te brengen.

1 https://westbegroot.amsterdam.nl/

2 https://stemvanwest.amsterdam.nl/

Van mening, dat:

 door het inzetten van een online participatieplatform meer interactie tussen inwoners mogelijk is over de aanvragen bij Loket Stadskracht waardoor er meer mensen betrokken raken en Loket Stadskracht beter bekend wordt.

Verzoekt het College:

 om een voorstel te doen voor het inzetten van een digitaal platform waardoor Loket Stadskracht interactiever wordt;

 hierin ook de mogelijkheden van interactieve platforms mee te nemen in bredere toepassing, als onderdeel van ‘de basis op orde’;

 dit voorstel voor het einde 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens,

Nanette Kistemaker Freek van Bemmelen

Romke Jan de Vries

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Mw. C.J. Kistemaker
Uitslag
Motie is ingetrokken