Motie

Motie Regenbooggemeente

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

 

De Gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 5 maart 2019

Overwegende dat:

● LHBTI+’ers 1 zich niet altijd vrij en veilig voelen om zichzelf te zijn, omdat er in Nederland nog steeds intimidatie, geweld en uitingen van vijandigheid tegenover LHBTI+’ers plaatsvinden;

● Gemeenten zorg dienen te dragen voor gelijke behandeling, sociale samenhang, veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners en dus een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de sociale acceptatie van LHBTI+’ers;

● Er in Nederland 53 Regenboogsteden zijn, zoals Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, die een intentieverklaring hebben getekend, waarin zij hebben aangegeven kleinere gemeenten in de regio advies en informatie te geven met betrekking op het lokale LHBTI+-beleid;

● Kleinere gemeenten, zoals Rijswijk, een lokaal LHBTI+-beleid kunnen voeren en zichzelf tot Regenbooggemeente kunnen uitroepen.

● Evaluatieonderzoek laat zien dat de Regenboogsteden het beter doen op het gebied van LHBTI+-emancipatie dan andere steden.2

Spreekt zich uit dat:

● Het helaas nog steeds nodig is dat gemeenten zich in moeten zetten voor de bevordering van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI+’ers door beleid te maken en uit te voeren dat een inclusieve samenleving bevordert.

Verzoekt het college:

● Daarom contact te zoeken met Regenboogsteden in de buurt, om inspiratie op te doen en hulp te vragen voor het toetsen van huidig beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid op inclusiviteit;

● In het reguliere beleid gericht op onderwijs, sport, veiligheid, zorg en de aanpak ter bestrijding van eenzaamheid, aandacht voor de positie van de LHBTI+’ers te vragen;

● Met het antidiscriminatiebureau (ADB) van de veiligheidsregio Haaglanden na te gaan wat de aard en omvang van discriminatie van LHBTI+’ers in Rijswijk is, de ontwikkelingen en sociale acceptatie in onze gemeente te monitoren en de gemeenteraad daarover jaarlijks te informeren;

● Er zo voor te zorgen dat Rijswijk voor Coming Out Day in 2019 een Regenbooggemeente is.

En gaat over tot de orde van de dag.

1 LHBTI+ staat voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgenders, mensen met een intersekse-conditie en alle andere mogelijke seksuele en genderidentiteiten.

2 https://www.movisie.nl/publicatie/evaluatieonderzoek-regenboogsteden-2015-2017

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Mw. H.L. van der Kooij
Uitslag
Motie is overgenomen door het college