Motie

5. Motie Herstel straatverlichting, een probleem gerichte aanpak

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

Motie          
Herstel straatverlichting, een probleem gerichte aanpak.

 

De Gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 18 december 2018

Constaterend dat:

  • De huidig uitgevoerde werkzaamheden aan de bekabeling van de straatverlichting niet direct leiden tot verbetering.
  • Prioriteiten om knelpunten op te lossen niet herkenbaar zijn in de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd.
  • Vraagtekens gezet worden de noodzaak van de nu uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot de aangegeven problemen.
  • De donkere dagen vaker leiden tot groter risico op ongevallen tijdens de spits, met name voor de kwetsbare doelgroepen en specifiek naar school fietsende jeugd.

Overwegende dat:

Welzijn van de mensen in het geding is eveneens als de veiligheid en het veiligheidsgevoel.

Verzoekt het college:

Actief maatregelen te treffen bij gevaarlijke situaties in deze donkere dagen;

Sneller in te spelen op storingen (die grotere gebieden omvatten) om veiligheid en veiligheidsgevoel terug te brengen;

Binnen drie maanden met  een plan te komen die de probleemgebieden direct aanpakt  (deltaplan);

Hiertoe externe (contra) expertise in te schakelen om de technische staat van het verlichtingsnetwerk te beoordelen, een onderbouwd advies te verkrijgen om tot een gedegen aanpak te komen met prioriteiten op de probleemdelen en een verdere invulling van het vervangingsplan.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens :

De PvdA fractie,              De CDA fractie,                De BVR fractie,                 De OR fractie.

 

Andy Kooy.                        Menno van Enk.              Larissa Bentvelzen.        Romy de Man.

Ingediend door
PvdA
Woordvoerder
Dhr. A. Kooy
Uitslag
Motie is ingetrokken