Motie

Motie XI Budgetrecht nieuw beleid (GBR)

Raadsvergadering
Agendapunt
2c
Tekst

Motie budgetrecht nieuw beleid

De gemeenteraad van Rijswijk, bijeen op 6 en 8 november 2018, gehoord de beraadslagingen, constaterende dat:

In de meerjarenbegroting 2019-2022 reeds structureel gelden zijn ingeboekt voor nieuw beleid voor plannen die de gemeenteraad nog niet kennen;

Deze gelden met name betrekking hebben op het nieuwe beleid ten aanzien van de egalisatiereserve groen ( totaal € 1.0 mio), energietransitie (totaal € 1.2 mio) en de verdere implementatie van de Omgevingswet (totaal € 0.85 mio).

 Overwegende dat:

Het aan de Gemeenteraad voorbehouden is ten aanzien van voornoemd nieuw beleid om de kaders, koers en de uiteindelijke (financiele) onderbouwing te accorderen ;

Het de Gemeenteraad nu ontbreekt aan voornoemde kaders, koers en onderbouwing om zich een goed oordeel te kunnen vormen of de begrote bedragen ook gelegitimeerd kunnen worden;

Het niet de bedoeling is om de nu voorliggende meerjarenbegroting te willen aanpassen maar dat de gemeenteraad wel een nadrukkelijk voorbehoud wil maken op de daadwerkelijke besteding van de begrote gelden op het genoemde nieuwe beleid.

 Verzoekt het College om:

In het eerste kwartaal  2019 met raadsvoorstellen te komen met betrekking tot de egalisatiereserve groen, de energietransitie en de verdere implementatie van de Omgevingswet qua kaders, koers en (financiele) onderbouwing van de plannen;

Zolang er geen raadsbesluit genomen is op voornoemde plannen, geen financiele verplichtingen aan te gaan ten laste van de betreffende geraamde budgetten in de meerjarenbegroting 2019-2022.

 En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door
GBR
Woordvoerder
Dhr. R. van de Meij
Uitslag
Motie is ingetrokken