Motie

Motie VII Opzet flexpool van experts (D66)

Raadsvergadering
Agendapunt
2c
Tekst

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 6 en 8 november 2018;

 

Constaterende dat:

 • De ambitie is om Rijswijk een toekomstgerichte en innovatieve stad te laten zijn;
 • het collegewerkprogramma voor de transities in de stad aanknopingspunten biedt, en er nog veel invulling en uitwerking nodig is om tot resultaat op korte en lange termijn te komen,
 • Een transitie met  betaalbare en bereikbare oplossingen voor bedrijven, inwoners en organisaties, waaronder de gemeente zelf, noodzakelijk is,
 • vooruitstrevend en verantwoordelijk bestuur vraagt om directe inzet op de fysieke en sociale gevolgen van de transities, en te zorgen voor kansen voor iedereen,
 • dit vraagt om kennis en samenwerking op het gebied van beleid, planning en uitvoering in het omgaan met transities en het zoeken naar nieuwe oplossingen en aanpak,

  Overwegende dat;

 • De transities van de stad, waaronder een andere energievoorziening, gevolgen hebben voor de gehele openbare ruimte, de huizen, bedrijven en de leidingen onder de grond;
 • de transities niet vanuit enkel één expertise of invalshoek benadert kunnen worden;
 • de gemeente Rijswijk in capaciteit en soort werkzaamheden hier nu niet (voldoende) personeel voor heeft;
 • om met inwoners, bedrijven en mensen zelf de transities uit te gaan voeren is nu voor korte en lange termijn inzet nodig,
 • in gemeenten om ons heen zijn hiervoor acties opgezet of wordt hiervoor stappen gezet;
 • om te voorkomen dat iedereen dezelfde experts benadert, op elkaar moet wachten of stil komt te staan,

   

  Verzoekt het College:

 • Om in en met de regio samen te werken om te zorgen voor voldoende capaciteit en kennis voor de korte en lange termijn voor de fysieke en sociale transities, door bijvoorbeeld het opzetten van een flexpool van experts;
 • dit mee te nemen in de plannen voor en uitvoering van de algemene kwaliteitsverbetering van de dienstverlening door de gemeente Rijswijk
 • oog te hebben voor het meenemen van de huidige organisatie en kennisdeling te bevorderen
 • hierbij met name in te zetten op experts op het gebied van duurzaamheid, bouwen, circulaire economie en financiering
 • met hen te werken aan maatwerkoplossingen voor Rijswijk voor de korte en lange termijn

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door
D66
Woordvoerder
Dhr. C.P.I.M. Dolmans
Uitslag
Motie is overgenomen door het college