Motie

Motie VI BEATRIXLAAN: TUNNEL of BUITENOM (10 fracties)

Raadsvergadering
Agendapunt
2c
Tekst

MOTIE BEATRIXLAAN: TUNNEL of BUITENOM

De raad van de gemeente Rijswijk, bijeen op 6 en 8 november 2018,

Constaterende dat:

 • De gemeenteraad en het College van Rijswijk een lange tunnelvariant als de meest optimale oplossing op langere termijn zien voor de afhandeling van regionaal verkeer op de Beatrixlaan;
 • De partners in het MGA (MRDH en Gemeente Den Haag) de realisatie hiervan echter nu financieel niet realistisch achten;

Overwegende dat:

 • Onbeheerste toename van het autoverkeer over de Beatrixlaan bovengronds zeer negatieve gevolgen heeft; zowel voor de automobiliteit/doorstroming als voor de luchtkwaliteit en de leefbaarheid rondom de Beatrixlaan;
 • De verstedelijkingopgave in Den Haag Zuid-West en in Rijswijk zullen leiden tot een toename van de mobiliteitsbehoefte, ook per auto;
 • De tunnelvariant altijd een bovengrondse inrichting nodig zal hebben;
 • De gemeenteraad en het College een deel van winkelcentrum in de Bogaard verder wil transformeren;
 • Rijswijk een serieuze verstedelijkingsopgave heeft die deels via inbreiding ingevuld moet worden en In de Bogaard en omgeving hiervoor als inbreidingslocatie nadrukkelijk in beeld is;
 • Huidige budgetten van het Rijk en de MRDH die gereserveerd zijn voor de ‘inprikkers’ ook besteed moeten worden aan die inprikkers, en ten goede moeten komen aan het leefklimaat en de doorstroming in de gehele regio en Rijswijk in het bijzonder;

Draagt het college op:

 • Om te streven naar een bestuursakkoord met de MRDH en de gemeente Den Haag voor een gemeenschappelijke agenda resulterend in het aanleggen van een lange tunnel voor de afhandeling van het regionaal verkeer op de Beatrixlaan;
 • Om als alternatief te streven naar een bestuursakkoord met de MRDH en de gemeente Den Haag over een ‘buitenom variant’ waarbij de N211 als ‘inprikker’ het regionale verkeer faciliteert en waarbij de Beatrixlaan louter nog voor lokaal Rijswijks verkeer dient;
 • Geen medewerking te verlenen aan vergroting van de mobiliteitscapaciteit voor regionaal verkeer en de ‘inprikkers’ voor Den Haag zonder dat er een gemeenschappelijke agenda ligt voor een lange tunnel dan wel een ‘buitenom variant’ ;

Verzoekt het college voorts:

 • Te komen met een voorstel tot het instellen van een bestemmingsreserve voor de ontwikkeling van een tunnel onder Beatrixlaan
 • De (toekomstige) verkeersstromen te monitoren om direct te kunnen signaleren dat afdoening binnen het netwerk niet meer voldoet;
 • Een gemeenschappelijke lobby met de MRDH en de gemeente Den Haag op te zetten richting het Rijk om bij toekomstige MIRT’s de ondertunneling Prinses Beatrixlaan op de Rijksagenda te krijgen;
 • Te investeren in een bovengrondse inrichting van de Beatrixlaan die de gebiedsontwikkeling voor In de Bogaard mogelijk maakt;
 • Hiervoor zoveel mogelijk de middelen die de MRDH en het Rijk nu beschikbaar hebben in te zetten.
 • Te streven naar verdere aansluiting op een hoogwaardig openbaar vervoer netwerk van het gebied In de Bogaard in samenwerking met, en met medefinanciering door de MRDH en het Rijk;
 • Ervoor te zorgen dat de bovengrondse investeringen bijdragen aan de ambitie op het gebied van leefkwaliteit, een kwalitatief goede invulling van verstedelijkingsopgave en het versterken van de economische functie van winkelcentrum In de Bogaard

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door
PvdA, CDA, SP, OR, GL, FvdH, WIJ, RB
Woordvoerder
Dhr. C. Sleddering
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Christen Democratisch Appèl 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
RijswijksBelang 3
WIJ 3
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
Totaal310
RaadslidPartijStem
Mw. L.I. BentvelzenBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. J. Besteman-de VriesChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. J. KarremansWIJ (WIJ)Voor
Dhr. J. KeusGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. M. KeijzerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Voor
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor