Motie

Motie IV ‘gelijke kansen sociale woningmarkt voor iedereen’ (BVR)

Raadsvergadering
Agendapunt
2c
Tekst

Motie ‘gelijke kansen op de sociale woningmarkt voor iedereen’

De gemeenteraad in vergadering bijeen op dinsdag 6 en donderdag 8 november, ter bespreking van de programmabegroting 2019-2022 en de tweede halfjaarrapportage 2018.

Constaterende dat:

  • Er in 2014 een wetsvoorstel ‘Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders’ is aangenomen.
  • Met deze wetswijziging de wettelijke verplichte voorrangspositie van statushouders bij het toewijzen van een woning is opgeheven.
  • Er geen nieuwe huisvestingsverordening voor de periode 2019-2022 in Rijswijk is vastgesteld.

Overwegende dat:

  • De huidige huisvestingsverordening Rijswijk na ingaan per 1 juli 2015 een geldigheid heeft van maximaal vier jaar, tot uiterlijk 1 juli 2019.
  • De Huisvestingswet 2014 voorschrijft dat regels over woonruimteverdeling alleen nog via de verordening mogen en niet meer via prestatieafspraken.
  • Iedere woningzoekende gelijke kans moet maken om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.
  • Voorrangsposities (en dus ook directe plaatsingen) daarom voorkomen moeten worden.

Draagt het college op:

  • Binnen drie maanden een Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening 2015 aan de raad ter vaststelling aan te bieden waarbij de voorrangspositie van statushouders voor sociale huurwoningen wordt beëindigd (schrappen van de voorrangsregeling/urgentiebepaling/directe plaatsing voor statushouders).
  • Het gemeentebeleid hier op aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door
BvR
Woordvoerder
Dhr. D. Cupedo
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Christen Democratisch Appèl 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
RijswijksBelang 3
WIJ 3
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
Totaal1318
RaadslidPartijStem
Mw. L.I. BentvelzenBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. J. Besteman-de VriesChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. J. KarremansWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J. KeusGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. M. KeijzerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor