Motie

Motie II De toekomst begint vandaag!

Raadsvergadering
Agendapunt
9b
Tekst

 

Tijd voor innovatieve woon-zorgconcepten voor senioren

De Raad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 4 juli 2017:

Constateeert dat:

  • in de prestatie-afspraken met woningcorporaties 2017-2020 is opgenomen dat in 2017  onderzoek en monitoring zal plaatsvinden om de vraag naar en het aanbod van geschikte woningen voor senioren met een zorgvraag in kaart te brengen;
  • in het driemaandelijkse overleg tussen senior-ouderenadviseurs WR en de gemeente herhaaldelijk gewezen wordt op een (dreigend) tekort aan ouderenwoningen en mogelijkheden voor beschut wonen van ouderen;
  • Rijswijk een sterk vergrijzende gemeente is en er om die reden bovengemiddelde vraag is naar (innovatieve) vormen van wonen en zorg;
  • een groep senioren zonder kinderen nog steeds in een eengezinswoning blijft wonen terwijl men andere woonwensen heeft.

 

Overweegt dat:

  • voor een groep senioren hun huidige woonvorm het gevoel van eenzaamheid verder kan vergroten;
  • een goede doorstroming op de woningmarkt van belang is voor meerdere groepen woningzoekenden in Rijswijk;
  • wonen en zorg-vragen goed op elkaar afgestemd dienen te zijn,
  • elders in het land positieve ervaringen zijn opgedaan met innovatieve woon-zorgconcepten waarbij de ouderen elkaar, -waar mogelijk helpen en bijstaan én men gemakkelijk gezamelijk activiteiten kan ondernemen.

 

Verzoekt het College:

  • om de resultaten van het in de prestatie-afspraken opgenomen onderzoek zsm te delen met de Raad;
  • om voor het begrotingsdebat in 2017 met een informatiebrief aan de Raad te komen waarin nadrukkelijk de wensen en de mogelijkheden voor ontwikkeling en realisatie van innovatieve woon-zorgconcepten meegenomen zijn én waarbij de aanjagende rol die de gemeente kan innemen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Den Haag doet in het Centrum Groepswonen, verder uitgewerkt is;

en gaat over tot de orde van de dag.

Johanna Besteman                 CDA

Wil van Nunen                       PvdA

Dick Jense                              Onafhankelijk Rijswijk

Ingediend door
PvdA, CDA, OR
Woordvoerder
Mw. J. Besteman-de Vries
Uitslag
Motie is overgenomen door het college