Motie

Motie I BVR Gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen

Raadsvergadering
Agendapunt
9b
Tekst

Motie

Gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 4 juli 2017.

Constaterende dat:

- De gemeente Rijswijk  deelnemer c.q. opdrachtgever is van verschillende gemeenschappelijke regelingen (GR) en verbonden partijen (VP).;
- Financiële risico’s en tegenvallers binnen die GR en VP uiteindelijk voor zijn deel bij de gemeente liggen;
- Een Dagelijks Bestuur van dergelijke GR en VP de leiding heeft en de gemeente achteraf informeert of en wanneer er sprake kan zijn van financiële risico’s of tegenvallers;
- Er geen rekening wordt gehouden binnen de begrotingen om financiële risico’s en tegenvallers aan te vullen;
- GR en VP een steeds grotere hypotheek leggen op onze begrotingen, de gemeenteraad daardoor op steeds grotere afstand wordt gezet en er niet of nauwelijks nog grip is op de GR en VP.

Overwegende dat:

- De gemeenteraad weinig tot geen zicht heeft op het te voeren en gevoerde beleid binnen GR en VP;
- De invloed van de gemeente Rijswijk binnen de Algemene en Dagelijkse Besturen van de GR en VP beperkt is;
 - Het ongewenst is dat de gemeente achteraf wordt geconfronteerd met eventuele voldongen feiten op financieel gebied.

Van mening zijnde dat:

 - Beleid over de uit te voeren taken en projecten door de GR en VP bij de gemeente behoort te liggen;
- Het gewenst is dat inzichtelijk wordt gemaakt bij welke GR en VP de gemeente deelnemer en opdrachtgever is.;
- De Raad zijn controlerende taak naar behoren wenst uit te voeren;
- De Raad zijn grip op de financiën en beleid niet verloren wil laten gaan.

Verzoekt  het college:

- Een gedocumenteerd overzicht te verstrekken van alle GR en VP waarbij de gemeente deelnemer c.q. opdrachtgever is;
 - In dat overzicht alle financiële jaarlijkse en tussentijdse bijdragen of leningen te vermelden wat de gemeente moet betalen per GR en VP, inclusief het jaarlijkse totaalbedrag over alle GR en VP;
- In dat overzicht te vermelden hoeveel procent het totaalbedrag een hypotheek legt op de begroting;
- In dat overzicht per GR en VP te vermelden wat de voorwaarden, financiële en personele consequenties zijn bij uittreding.

En gaat over tot de orde van de dag

Ed Braam

Beter voor Rijswijk                                                   

Ingediend door
BvR
Woordvoerder
Dhr. E.G.Th. Braam
Uitslag
Motie is ingetrokken