Amendement

Amendement Regiovisie Jeugdhulp

Raadsvergadering
Agendapunt
11
Tekst

Amendement regiovisie:

De tekst op pagina 21 van de regiovisie aan te passen, zodat recht gedaan wordt aan de positie van de gemeenteraden en hun bestuurlijke verantwoordelijkheid ook na vaststellen regiovisie: De concretisering van de regiovisie gebeurt in jaarplannen. Jaarlijks rapporteren de tien gemeenten, het Programmabureau en het Servicebureau aan de colleges over de voortgang. Voor de rapportage aan de raden werken wij (in het kader van de regionale Jeugdhulpmonitor) toe naar een beperkt aantal Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) om de realisaties van ambities uit de regiovisie te kunnen volgen. Zowel het jaarplan als het jaarverslag wordt aangeboden aan de raden.

Te veranderen in De concretisering van de regiovisie gebeurt in jaarplannen. Jaarlijks rapporteren de tien gemeenten, het Programmabureau en het Servicebureau aan de colleges over de voortgang. Voor de rapportage aan de raden werken wij (in het kader van de regionale Jeugdhulpmonitor) toe naar een beperkt aantal Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) om de realisaties van ambities uit de regiovisie te kunnen volgen. Het jaarverslag wordt ter informatie aangeboden aan de raden, het jaarplan met bijbehorende begroting wordt ter besluitvorming aangeboden aan de raden.

Toelichting: De gemeenteraad geeft het kader mee voor de regiovisie. De jaarplannen zijn uitwerking (en geen uitvoering) van het regionale beleid. Door ieder jaar het jaarplan ter besluitvorming aan de raden voor te leggen blijven de gemeenteraden ook na vaststelling regiovisie de komende jaren grip hebben op het vormgeven van de transformatie en daarmee de democratische legitimiteit van de regionale netwerksamenwerking.

Ingediend door
D66, PvdA
Woordvoerder
Mw. M.E. Koopman
Uitslag
Amendement is ingetrokken