Amendement

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) Pasgeld-Oost

Raadsvergadering
Agendapunt
14
Tekst

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 15 juni 2021;

gehoord de beraadslagingen;

wijzigt het ontwerpbesluit behorend bij het raadsvoorstel Vertrekpunten Pasgeld-Oost als volgt:

BESLUIT

Volgend op het besluit d.d. 26-10-1999 dat Pasgeld-Oost een ontwikkelgebied voor woningbouw is; Dat nu ruim twintig jaar later een (positieve) Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse ten grondslag moet liggen aan de planvorming voor de locatie Pasgeld-Oost waarbij met name de volgende kaders worden gewogen:

 Het publieke financiële belang van de gemeente Rijswijk (w.o. GREX, juridische risico’s);

 De economische effecten van de verdere ontwikkeling van het gebied;

 De kansen voor verbetering van de ecologische structuur en natuurwaarde in Pasgeld (w.o. waterkwaliteit en natte natuurontwikkeling);

 De woningbehoefte in de regio;

 De kansen voor klimaatadaptatie (w.o. hittestress, wateroverlast en droogte) en de bijdrage aan klimaatneutraliteit (w.o. energietransitie);

 De (historisch) landschappelijke kwaliteiten van het gebied Pasgeld (zoals in kaart gebracht door Cruquius);

 De groenopgave uit de Stadsvisie 2030;

 De ruimte en gelegenheid voor ontmoetingen en sociale interactie, buurtactiviteiten;

 De leefbaarheid (w.o. gezondheid), woon- en recreatiegenot van bewoners en omwonenden van het gebied (van kinderen tot ouderen);

 De effecten op mobiliteit en bijdrage aan de noodzakelijke mobiliteitstransitie in het wijdere gebied (w.o. verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, geluid);

 De adaptiviteit/duurzaamheid van een plan in de zin van ruimte voor toekomstige (nog niet bekende) ontwikkelingen.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 15 juni 2021

Toelichting: De maatschappelijke kosten-batenanalyse is een hulpmiddel voor College en Raad om verschillende plannen te verkennen. Het stelt ons in staat om de lange-termijngevolgen van verschillende plannen feitelijk in kaart te brengen, dit te ‘monitariseren’ en los van de directe financiële gevolgen voor de GREX juist ook een duurzaam financieel besluit te nemen. De voor-en nadelen van niet of gedeeltelijk bebouwen van het gebied versus het originele besluit (inclusief juridische risico’s) worden daarmee gewogen; en helder gemaakt. Dat is de basis voor een gedragen eindbesluit in de Raad later dit jaar. Voor het participatieproces is van belang dat de voornaamste criteria voor die maatschappelijke kosten-batenanalyse door de Raad als kader worden meegegeven. De criteria die in het raadsvoorstel en in de beraadslagingen zijn vermeld worden in de 11 punten hierboven samengevat.

Ingediend door
GBR, BvR, D66, CDA, WIJ
Woordvoerder
Dhr. C.P.I.M. Dolmans
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
WIJ 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal247
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. J. KarremansWIJ (WIJ)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Voor
Mevr. C.F.J. MauerWIJ (WIJ)Voor