Amendement

Amendement VIII houdt in het onderhoud van straten en groen de basis op orde

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Amendement ‘Houdt in het onderhoud van straten en groen de basis op orde”

 

De gemeenteraad van Rijswijk, bijeen op 3 en 5 november 2020,

 

gezien de begroting 2021-2024,

 

besluit de begroting als volgt aan te passen:

 

Terugdraaien van de bezuiniging van €210.000 in de exploitatiebudgetten van het beheer openbare ruimte (IBOR) door dit bedrag in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen op pagina 89 weer toe te voegen voor het begrotingsjaar 2021 en verder.

En deze kosten te dekken uit het structurele overschot uitkering BTW-compensatiefonds (BCF).

Toelichting:
Op straat moet niet alleen het onderhoud van verlichting een inhaalslag maken. Ook het groenonderhoud en het onderhoud van wegen en trottoirs vergt een extra inspanning om wat wordt genoemd, “de basis weer op orde” te krijgen. Daarom is het niet goed om nu te bezuinigen op onderhoudskosten.

De dekking kan worden gevonden in de jaarlijkse meevaller op de uitkering van het BTW-compensatiefonds. In de 1e halfjaarrapportage 2020  is aangegeven dat de positieve afrekening over 2019 ook structurele gevolgen kent. Zoals te lezen is in deze rapportage: “is voor de begroting 2021 met bijbehorende meerjarenraming via de circulaires het advies gedaan dat de BCF-raming maximaal gelijk mag zijn aan de afrekening over 2019, zijnde € 379.000. De provinciale toezichthouders hebben aangegeven dit advies als richtlijn te gebruiken bij het beoordelen van de begrotingen. Ook geven ze aan voorzichtig te zijn met inzet van deze dekkingsmiddelen”. Het college heeft met deze begroting vooralsnog geen opbrengst BCF structureel opgenomen.

Wij achten een dekking van € 210.000 uit de BCF-opbrengsten verdedigbaar met als voorwaarde dat het college de ontwikkeling van de BCF-opbrengsten nauwlettend blijft volgen en bij afwijkingen de raad hierover informeert via de voortgangsrapportages.

Namens CDA    Menno van Enk                                        

Namens WIJ     Marja Pelzer

Namens BVR   Ger Kruger     

Namens GBR    Ronald van der Meij

Namens D66      Constantijn Dolmans

Ingediend door
GBR, BvR, D66, CDA, WIJ
Woordvoerder
Dhr. M. van Enk
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 4 1
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ 2
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal247
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Voor
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Voor
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Voor