Raadslid

Dhr. M el Majjaoui

Partij
Christen Democratisch Appèl (CDA)
Geslacht
m
Datum installatie
04-02-2020
Datum einde
-
Profiel
profiel

Stemmingen

DatumBesluitStem
04-02-2020Vaststelling van de agendaVoor
04-02-2020Raadsvoorstel Voortgang Montessori IKC ParkrijkVoor
04-02-2020Vaststelling van het verslag van 17 december 2020Voor
04-02-2020Bekrachtiging geheimhouding stukken Eneco horende bij IB 19 136 Besluitvorming over de verkoop van het aandelenbelang in EnecoVoor
04-02-2020Raadsvoorstel Verkoop aandelen EnecoVoor
04-02-2020Motie Excuses Mitsubishi (motie is overgenomen door het college)
04-02-2020Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Herontwikkeling HBG-locatieVoor
03-03-2020Vaststelling agendaVoor
03-03-2020Raadsvoorstel Verordening 2020 WmoVoor
03-03-2020Raadsvoorstel Tussentijds advies aan CvdM over PBO SOBVoor
03-03-2020Raadsvoorstel Tweede wijziging legesverordening 2020Voor
03-03-2020Verslag raadsvergadering 4 februari 2020Voor
03-03-2020Raadsvoorstel Herbenoeming leden Welstands- en monumentencommissieVoor
03-03-2020Raadsvoorstel Verordening speelautomatenhallen Rijswijk Voor
03-03-2020Raadsvoorstel Basisdocument Energietransitie RijswjikVoor
03-03-2020Motie AvalexVoor
03-03-2020Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet 2e fase Huis van de Stad Voor
03-03-2020Raadsvoorstel Aanpassingen ParkeerreguleringTegen
03-03-2020Motie Aanpak Verkeersveiligheid (motie is ingetrokken)
03-03-2020Aanpassing Verordening SpeelautomatenhallenTegen
03-03-2020Amendement aanpassing voorstel ParkeerreguleringTegen
03-03-2020Amendement 1 GL schrappen voorstel 1Tegen
03-03-2020Amendement 2 GL aanpassen voorstel 3Tegen
03-03-2020Amendement 3 GL schrappen voorstel 4 (amendement is ingetrokken)
03-03-2020Amendement 1 GL schrappen laatste zin H3 blz 17Tegen
03-03-2020Amendement 2 GL Aanpassen passage H3Tegen
03-03-2020Motie 1 PvdA Aansluiten Leiding door het Midden (motie is ingetrokken)
03-03-2020Motie 3 PvdA Energie Transitie Service Punt (ETSP) voor Routekaart eigenaren woningen. (motie is ingetrokken)
12-05-2020Raadsvoorstel opheffen DSWVoor
12-05-2020Raadsvoorstel verlenging contract accountant Baker TillyVoor
12-05-2020Raadsvoorstel reactie op verzoek MRDH voor instemming strategie stallingslocaties tramsVoor
12-05-2020raadsvoorstel ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. A. v.d. LaarVoor
12-05-2020Motie Daadkracht op het woningdossier Oplossingen voor de onstane impasse: meer diversiteit in woningaanbodVoor
12-05-2020Motie vakantiestraat Tegen
02-06-2020Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR Servicebureau Jeugdhulp HaaglandenVoor
02-06-2020Zienswijze op de Jaarrekening 2019 en begroting 2021 DSW RijswijkVoor
02-06-2020Zienswijze begrotingswijziging 2020 en begrotingen 2021 GR GGD en VTVoor
02-06-2020Zienswijze begroting 2021 Omgevingsdienst HaaglandenVoor
02-06-2020Zienswijze begrotingswijziging 2020 Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk en zienswijze 2021 Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk Voor
02-06-2020Raadsvoorstel Aanwijzing plaatsvervangend griffierVoor
02-06-2020Zienswijze begroting 2021 Veiligheidsregio Voor
02-06-2020Zienswijze begroting 2021 Avalex en vaststellen wijziging GR Regiionaal reinigingsbedrijf Avalex 2018Voor
02-06-2020Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 en Treasury statuut MRDHVoor
02-06-2020Amendement Zienswijze ontwerpbegroting en Treasurystatuut MRDHVoor
23-06-2020Raadsvoorstel vaststellen tarieventabel parkeren 2020Voor
23-06-2020Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Birckhoeve Tegen
02-07-2020Raadsvoorstel meekoppelkansen A4 HaaglandenVoor
02-07-2020Amendement op brief aan Ministerie Ontwerp tracebesluit A4 HaaglandenVoor
02-07-2020Ook meekoppelkansen voor jongeren (motie is overgenomen door het college)
02-07-2020motie Meekoppelkansen 0-optie (motie is ingetrokken)
02-07-2020motie Meekoppelkansen Beatrixlaan (motie is ingetrokken)
02-07-2020Motie Meekoppelkansen Waterberging (motie is ingetrokken)
07-07-2020Motie I Tijdige en passende jeugdhulp (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie II Rijswijk voor 14Tegen
07-07-2020Motie III Deelvoertuigcooperaties (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie VI Passende en gewenste financiering in de jeugdhulp (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie VII Innovatiefonds (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie VIII Parkmanagement in de Plaspoelpolder (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie IX Aanpak betere jeugdzorg (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie X Voorkom nieuwe armoede onder kinderen (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XI Proef met basisbaan Tegen
07-07-2020Motie XII Jeugdparticipatie (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XIV Extern inhuren als het echt niet anders kan en niet oneindig door laten lopen (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XVII Veilige wandelroute (motie is ingetrokken)
07-07-2020Motie XVIII Hekken Endezant (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XIX Help de culturele sector (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XXI Slagenlandschap landschapsmonument (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XXII Parkeren is geen melkkoeTegen
07-07-2020Raadsvoorstel Jaarstukken 2019, besteding van het jaarrekeningresultaat 2019 en wijziging begrotingVoor
07-07-2020Raadsvoorstel 1e halfjaarrapportage 2020 (voorjaarsnota 2020 en kadernota 2021)Voor
07-07-2020amendement I Eneco opbrengst Tegen
07-07-2020Amendement II Ombuiging luchtkwaliteitTegen
06-10-2020Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen GeestbrugkadeN
06-10-2020Raadsvoorstel Aanpassing Forumregeling gemeente Rijswijk 2019N
06-10-2020Vaststelling concept-verslagen 23 juni, 2 juli en 7 juli 2020N
06-10-2020Raadsvoorstel Proces benoeming burgemeester Rijswijk 2020 N
06-10-2020Raadsvoorstel Concept-Regionale Energietransitie Rotterdam-Den HaaN
06-10-2020Raadsvoorstel (her)benoeming leden Raad van Toezicht St. Librijn openbaar onderwijsN
06-10-2020Raadsvoorstel Advies aan Commissariaat voor de Media over aanvraag St. Omroep RijswijkN
06-10-2020Raadsvoorstel Traject verwerking huishoudelijke afvalstromenN
06-10-2020Raadsvoorstel Aanbesteding accountantsdienstenN
06-10-2020Vaststelling agendaN
06-10-2020Motie III vreemd aan de orde: Denk aan onze kinderenN
06-10-2020Motie I Vreemd aan de orde: Grenzen verleggen voor aanpak daklozen en zwervers (motie is ingetrokken)
06-10-2020Motie II vreemd aan de orde: Maak (kinderspeelpark) Schoonoord onaantrekkelijker voor wildkampeerders, daklozen en zwervers. (motie is ingetrokken)
06-10-2020Motie IV vreemd aan de orde: Nu slim investeren in mensen met een grote afstand tot werk voorkomt later kostenN
06-10-2020Raadsvoorstel Herstructurering Sportpark ElsenburgN
06-10-2020Raadsvoorstel ParticipatiebeleidN
06-10-2020Motie 1 Herstructurering Sportpark Elsenburg VVDN
06-10-2020Motie 2 Herstructurering sportpark ElsenburgN
06-10-2020Amendement 1 Jeugd en participatieN
06-10-2020Amendement 2: ParticipatieniveauN
06-10-2020Motie 1 Raadsvoorstel advies aan commissariaat voor de media (motie is ingetrokken)
05-11-2020Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage 2020Voor
05-11-2020Begroting 2021-2024 gemeente RijswijkVoor
05-11-2020Amendement I Dekkingsvoorstel afvalstoffenheffing vervangen door ozbTegen
05-11-2020Amendement II Dekkingsvoorstel ParticipatiebeleidVoor
05-11-2020Amendement III Stelpost jeugdTegen
05-11-2020Amendement IV 'matigen verhoging afvalstoffenheffing'Voor
05-11-2020Amendement V 'Blokhut Wilhelminapark'Voor
05-11-2020Amendement VI 'Blijven investeren in beleid bedrijventerreinen en retail'Voor
05-11-2020Amendement VII 'Houdt de handhaving in Rijswijk op peil'Voor
05-11-2020Amendement VIII houdt in het onderhoud van straten en groen de basis op ordeVoor
05-11-2020Amendement IX ParkerenVoor
05-11-2020Raadsvoorstel belastingverordeningenVoor
05-11-2020Bekrachtiging geheimhoudingVoor
05-11-2020Motie I Hufterboete invoeren in Rijswijk (motie is overgenomen door het college)
05-11-2020Motie II werk aan de winkel (motie is overgenomen door het college)
05-11-2020Motie III Grip op energieverbruik (motie is ingetrokken)
05-11-2020Motie IV 30 als uitgangspunt, 50 alleen wanneer veiligTegen
05-11-2020Motie V Maaltijden bezorgen zonder zorgenTegen
05-11-2020Motie VI Huishoudboekje AvalexN
05-11-2020Motie VII Misschien kan dat ene abonnement wel worden stopgezet?Tegen
05-11-2020Motie VIII kwijtschelden opnemen in het armoedebeleidTegen
05-11-2020Motie X op = opTegen
05-11-2020Motie IX kwijtschelding in 2021 naar 50%Tegen
05-11-2020Motie XI Afvalstoffenheffing beperkten tot inflatiepercentageTegen
05-11-2020Motie XII Aanpassen prijs parkeervergunningenN
05-11-2020Motie XIII Motie glasvezel (motie is ingetrokken)
05-11-2020Motie XIV Verkeersveiligheid Herenstraat (motie is overgenomen door het college)
05-11-2020Motie XIX Investeren in de Rijswijkse jeugd (motie is ingetrokken)
05-11-2020Motie XV Beleidskader subsidiesVoor
05-11-2020motie XVI snappen of schrappen (motie is overgenomen door het college)
05-11-2020Motie XVII Onderzoek herijking afvalstoffenheffingVoor
05-11-2020Motie XVIII onderzoek herijking bezuiniging Rijswijk regelrecht (motie is ingetrokken)
05-11-2020Motie XX Maak het soft en honkbalveld van de RedLions weer bespeelbaar (motie is ingetrokken)
05-11-2020Motie XXI Zijn de prijzen van uw partners en leveranciers nog wel conform de markt (motie is ingetrokken)
15-12-2020Raadsvoorstel verordening beslistermijn schuldhulpverleningVoor
15-12-2020Zienswijze tweede begrotingswijziging GR GGD en VTVoor
15-12-2020Vaststelling verslagen 6-10, 3, 5 en 10-11Voor
15-12-2020Raadsvoorstel Brede WelzijnsnotaVoor
15-12-2020Raadsvoorstel Revitalisatie SnijdersschoolVoor
15-12-2020Raadsvoorstel investeringskader Groeifonds RijswijkVoor
15-12-2020Raadsvoorstel vaststelling SlotwijzigingVoor
15-12-2020Raadsvoorstel wijziging APV 2019Voor
15-12-2020Raadsvoorstel voetgangerstunnel Herenstraat, Geestbrugweg, OranjelaanVoor
15-12-2020Welzijn als onderdeel van diverse beleidsterreinenTegen
15-12-2020Motie ZonnedakVoor
15-12-2020Aandacht voor en toetsing van maatschappelijke kosten/batenVoor
15-12-2020Amendement wijziging SlotwijzigingTegen
15-12-2020Amendement APV artikel 2:45Tegen
15-12-2020Vellen van onbehandelbare besmettelijke (boom)ziekteVoor
02-02-2021Vaststelling agendaVoor
02-02-2021Vaststelling verslag 15-12-2020Voor
02-02-2021Bekrachtiging geheimhouding IB 21 001Tegen
02-02-2021Raadsvoorstel herstructurering Sportpark ElsenburgTegen
02-02-2021Amendement Sportpark Elsenburg VVD, OR en RBTegen
02-02-2021Amendement Sportpark Elsenburg GBR en CDAVoor
02-02-2021Raadsvoorstel gunning opdracht accountantsdienstenVoor
02-02-2021Ecologische zones Sportpark Elsenburg vastleggen in bestemmingsplanTegen
02-03-2021Bekrachtiging geheimhouding IB 21 018 Geheimhouding op risiconotitie bij raadsvoorstel ontwikkelkader HavenkwartierN
02-03-2021Raadsvoorstel Ontwikkelkader HavengebiedN
02-03-2021Een toekomstbestendig HavenkwartierN
02-03-2021Amendement 'investeer op tijd in veilig verkeer in het Havenkwartier'N
02-03-2021Betaalbare woningen voor de laagste inkomensgroepen in het HavenN
02-03-2021Integrale plannen en ontwerpen mobiliteitsvisie havengebied (motie is ingetrokken)
02-03-2021Groen HavenkwartierN
02-03-2021Verhoog de leefbaarheid en niet alleen de gebouwenN
02-03-2021Doorlopen landelijke MER procedureN
02-03-2021Raadsvoorstel zienswijze samenwerking Avalex en HVC voor verwerking van huishoudelijke afvalstroom per 1-1-2022N
02-03-2021Motie Raadsvoorstel zienswijze inbesteden Avalex/HVCN
30-03-2021Raadsvoorstel vaststelling van de Verordening Jeugdhulp Rijswijk 2021Voor
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag over Scan- en naheffingsproces parkeerboetesVoor
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag steunfonds corona (motie is ingetrokken)
30-03-2021Raadsvoorstel Ontwerpbesluit Onttrekken aan het openbaar verkeer 't HaantjeVoor
30-03-2021Raadsvoorstel Beleidskader subsidiesVoor
30-03-2021Raadsvoorstel Invullen taakstelling op subsidiesVoor
30-03-2021Amendement Raadsvoorstel invullen taakstelling op subsidiesVoor
30-03-2021Motie Nieuwe taakstelling subsidieVoor
30-03-2021Raadsvoorstel Integraal beheerplan Openbare ruimte 2021-2025Voor
30-03-2021Amendement Integraal beheerplan openbare ruimteTegen
30-03-2021Motie onderhoudbrug gelegen in de wijk Vrijenban te RijswijkTegen
30-03-2021Motie Maak inzichtelijk waarmee u bezig bent en wees trots op de behaalde resultatenTegen
30-03-2021Raadsvoorstel Onttrekking tunnel HaagwegVoor
30-03-2021Raadsvoorstel inzake Rekenkameronderzoek en sturing van grote projectenVoor
30-03-2021Amendement bij raadsvoorstel Rapport rekenkamer gemeente Rijswijk: Beheersing en sturing van grote projecten in RijswijkTegen
30-03-2021Raadsvoorstel vaststellen brandbrief "Voortbestaan openbaar vervoer in MRDH onder druk"Voor
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag - Viaduct Van RijnwegTegen
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag - peiling stemgedragTegen
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag - Tijdelijke skate locatie (motie is ingetrokken)
18-03-2021Motie van afkeuring rondom het handelen van de wethouder Verkeer en vervoerTegen
18-03-2021Voor
11-05-2021Raadsvoorstel Paraplubeheersverordening parkeernormering RijswijkVoor
11-05-2021Bekrachtiging geheimhouding: IB 21 029 Rapportage Pasgeld-OostVoor
11-05-2021Raadsvoorstel Kadernota Sociaal DomeinVoor
11-05-2021Raadsvoorstel Bod Rijswijk voor de nieuwe woningmarktafsprakenVoor
11-05-2021Raadsvoorstel Actualisatie van de WoonvisieVoor
11-05-2021Motie vreemd aan de orde: terrassenbeleid (lokaal besluit)Voor
11-05-2021Bekrachtiging geheimhouding: IB 21 050 Grondexploitatie RijswijkBuitenVoor
01-06-2021Benoeming raadslid dhr Karremans tot lid auditcommissieN
01-06-2021Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GR Servicebureau jeugdhulp HaaglandenN
01-06-2021Zienswijze op de Jaarrekening 2020 DSW RijswijkN
01-06-2021 Zienswijze begrotingswijziging 2021 en begrotingen 2022 GR GGD en VTN
01-06-2021Zienswijze begroting 2022 MRDH en ontwerp Beleidsnota reserves voorzieningen en fondsen 2021N
01-06-2021Zienswijze begroting 2022 Omgevingsdienst HaaglandenN
01-06-2021Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 AvalexN
01-06-2021Zienswijze Veiligheidsregio begroting 2022N
01-06-2021Zienswijze lidmaatschap werkgeversvereniging VRHN
01-06-2021Zienswijze Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk begrotingswijziging 2021N
01-06-2021Zienswijze Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk begroting 2022N
01-06-2021 Zienswijze Industrieschap 'De Plaspoelpolder': ontwerpbegroting 2022-2025N
01-06-2021Bekrachtiging geheimhouding: IB 21 059 Geheimhouding bijlagen raadsvoorstel lange termijn financiering Stedin Holding N.V.N
01-06-2021Bekrachtiging geheimhouding: IB 21 060 Geheimhouding bijlagen raadsvoorstel investeringsbudget fase 2 Huis van de StadN
15-06-2021Raadsvoorstel Plan van nieuwe scholen basisonderwijs voor de periode 2022-2025 N
15-06-2021Raadsvoorstel Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Openbaar OnderwijsN
15-06-2021Raadsvoorstel 2e wijziging van de legesverordening 2021N
15-06-2021Raadsvoorstel verlenging GRBN
15-06-2021Raadsvoorstel Gemeentelijk riolerings- en waterplan RijswijkN
15-06-2021Raadsvoorstel Vaststelling van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente RijswijkN
15-06-2021Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen onderstation WilhelminaparkN
15-06-2021Vaststelling verslagen 11 mei 2021 en 1 juni 2021N
15-06-2021Raadsvoorstel Kapitaalstorting StedinN
15-06-2021Motie vreemd aan de orde Rijswijksbelang inzake afkeuring beleidTegen
15-06-2021Motie vreemd aan de orde Rijswijkbelang inzake stopzetten dealTegen
15-06-2021Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan De Terp Voor
15-06-2021Raadsvoorstel Woonfonds RijswijkVoor
15-06-2021Motie vreemd aan de orde: giften in de bijstandN
15-06-2021Raadsvoorstel Kadernota werk in uitvoeringN
15-06-2021Raadsvoorstel Kadernota Maatschappelijke participatieN
15-06-2021Raadsvoorstel Kadernota Samen Kans-RijkN
15-06-2021Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie Rotterdam-Den Haag N
15-06-2021Raadsvoorstel vertrekpunten Pasgeld-Oost N
15-06-2021Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) Pasgeld-OostVoor
15-06-2021Motie kernenergieN
15-06-2021Windturbines NEEN
15-06-2021Motie Lokaal eigendomN
15-06-2021Zon op RijswijkN
06-07-2021Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 8 juni 2021Voor
06-07-2021Raadsvoorstel 1e halfjaarrapportage 2021Voor
06-07-2021Maak communicatie vanuit gemeente Direct DuidelijkTegen
06-07-2021Aansluiten Gelijke Kansen AlliantieTegen
06-07-2021Meer groen op straat: boom van de gemeenteTegen
06-07-2021Geef weesfietsen een tweede levenVoor
06-07-2021Genoeg is genoeg: Afvalstoffenheffing en OZB beperken tot inflatiepercentageTegen
06-07-2021Betalen waar de kosten zitten: kwijtscheldingen opnemen binnen het armoedebeleidTegen
06-07-2021Ruimte voor binnensport (motie is ingetrokken)
06-07-2021Iedereen doet meeVoor
06-07-2021PicknicktafelsTegen
06-07-2021Middenhuur Huurverhoging v2.0 (motie is ingetrokken)
06-07-2021Handhaving APV Rijswijk op deelscootersVoor
06-07-2021Bescherming en behoud van dieren die in het wild leven het uitgangspunt van beleidTegen
06-07-2021MBB MuseumTegen
06-07-2021Kwartiermaker/boegbeeld lobby tunnel BeatrixlaanTegen
06-07-2021Raadsvoorstel GroeifondsVoor
06-07-2021Amendement 1 Investeringsplan Groeifonds - a Corona maatregelenpakket v2Tegen
06-07-2021Amendement 2 Investeringsplan Groeifonds - b Investeringsfonds Energietransitie en klimaatTegen
06-07-2021Amendement 3 Investeringsplan Groeifonds - e ParkeergarageTegen
06-07-2021Amendement 4 Investeringsplan Groeifonds - f LandgoederenzoneTegen
06-07-2021Amendement 6 Investeringsplan Groeifonds - f Landgoederenzonde fase 1Tegen
06-07-2021Amendement 7 Investeringsplan Groeifonds - g Kwaliteit en verbinding parkenTegen
06-07-2021Amendement 8 Raadsvoorstel Groeifonds Skatebaan 6 juli 2021Voor
06-07-2021Amendement 9 Investeringsplan Groeifonds Innovatiefonds en Actieplan Jeugd 6 juli 2021Tegen
06-07-2021Raadsvoorstel Corona maatregelenpakketVoor
06-07-2021Amendement 5 Investeringsplan Groeifonds -D Faciliteiten voor jongerenVoor
06-07-2021Amandement 10 Corona Maatregelpakket Tegen