Nieuwsitems

Raad stelt in laatste vergadering 2017 groot

In de laatste raad van 2017 heeft de raad het besluit genomen voor gefaseerde realisering van het Huis van de Stad. Het toekomstig stadhuis en het onderkomen voor verschillende sociale en culturele instellingen.

Raad stemt unaniem in met Begroting 2018

De gemeenteraad heeft op donderdag 9 november unaniem ingestemd met de begroting 2018 en de bijbehorende belastingverordeningen vastgesteld.

Tijdens de vergadering werden 3 amendementen en 9 moties ingediend.

Raad stemt unaniem in met Stedenbouwkundige v

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 24 oktober is het voorstel voor de ontwikkeling van een sportcomplex op de voormalige Stanislaslocatie unaniem vastgesteld. Dit betekent dat het college snel verder kan gaan met verdere procedure om het complex te realiseren.

Raad stelt o.a. Jaarrekening vast

De gemeenteraad heeft in de laatste vergadering voor het zomerreces de Jaarrekening en de halfjaarrapportage/kadernota unaniem vastgesteld. Naast deze voorstellen werd ook ingestemd met het Lokaal Inkoopplan Jeugd en de aanpassing van het parkeerbeleid voor maatschappelijke instellingen.

Raad stemt in met aanpassing parkeerbeleid

De gemeenteraad heeft ingestemd met een tweetal wijzigingen van het parkeerbeleid ten behoeve sportverenigingen en een alternatief voor de afgeschafte blauwe zones.

Per motie van D66, CDA en PvdA, werd het college opgeroepen ook voor vrijwilligers de mogelijkheid te bieden voor het aanvragen van een vergunning. De motie werd unaniem door de raad aanvaard. In de raad van 4 juli zal deze wijziging van het beleid worden vastgesteld.

Gemeenteraad spreekt over Parkeren

De raadsvergadering van 7 maart jl. stond vooral in het teken van parkeren.

Het nieuwe parkeerbeleid is per 1 januari 2017 van kracht geworden. Belangrijke aandachtspunten voor de raad zijn de effecten van het afschaffen van de blauwe zones, onduidelijke borden, bereikbaarheid van parkeerautomaten en de tarieven rond het winkelcentrum In de Bogaard. In totaal werden 9 moties over dit onderwerp ingediend.

Naast parkeren werd gesproken over het raadsvoorstel Inpassing De Schoffel. Een ruime meerderheid van de raad was positief over de inzet van het college om dit volkstuincomplex in het gebied van RijswijkBuiten te handhaven.

De agendapunten APV en Strategisch Veiligheidsbeleid werden vanwege het late tijdstip doorgeschoven naar de raad van 4 april 2017.

Pontje Keereweer keert niet meer terug

Het pontje Keereweer zal niet meer met steun van de gemeente in de vaart worden gebracht. De raad stemde 7 februari in met het voorstel van het college om het dossier te sluiten.  Het amendement van de SP om de mogelijkheid van een burgerintiatief open te laten en de stichtingskosten te dragen kreeg enkel steun van GBR en BVR.

Uit het onderzoek bleek dat het pontje enkel een recreatieve functie zou hebben en geen verkeerskundige waarde heeft. Enkel voor de sociale cohesie van de oever-wijken heeft de pont een functie gehad. Het college heeft aangegeven te zoeken naar een andere manier om de sociale cohesie van deze wijken met Rijswijk te versterken.