Alle besluiten

DatumAgendapuntBesluitnummerTitel
12-12-20173Vaststelling agendaAangenomen
12-12-2017517 040Raadsvoorstel Partiële herziening financiële verordening gemeente RijswijkAangenomen
12-12-2017617 041Raadsvoorstel Slotwijziging Aangenomen
12-12-2017717 042Raadsvoorstel Toekomstige governance Avalex Aangenomen
12-12-2017817 043Raadsvoorstel (her)benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Librijn openbaar onderwijs Aangenomen
12-12-2017917 044Raadsvoorstel nieuwe GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden en zienswijze begrotingswijziging 2018 Aangenomen
12-12-20171017 045Raadsvoorstel Verordening 2018 WMO Aangenomen
12-12-20171117 046Raadsvoorstel intrekken verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 en vaststellen verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2018 Aangenomen
12-12-20171217 047Raadsvoorstel Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ Rijswijk 2018 Aangenomen
12-12-20171317 048Raadsvoorstel Re-integratieverordening Participatiewet 2018 Aangenomen
12-12-20171417 049Raadsvoorstel beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018 -2020 Aangenomen
12-12-20171517 050Raadsvoorstel beleidsvisie Verwarde personen Aangenomen
12-12-201716Verslagen van de raad van 24-10 en begrotingsraad 7-9 november 2017Aangenomen
12-12-201717Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukkenAangenomen
12-12-201718Zienswijze MRDHAangenomen
12-12-201718Amendement zienswijze MRDHAangenomen
12-12-201719 17 039Raadsvoorstel investeringsbudget gefaseerde uitvoering Huis van de StadAangenomen
09-11-20174Lijst van ingekomen stukken Aangenomen
09-11-20175 A17-036Belastingverordeningen 2018 Aangenomen
09-11-20175 B17-037Tweede halfjaarrapportage 2017 Aangenomen
09-11-20175 C 17-038Programmabegroting 2018 - 2021Aangenomen
09-11-20175 C Afschaffing HondenbelastingVerworpen
09-11-20175 C Duurzaam beheer openbare ruimteAangenomen
09-11-20175 C Cultuurmakelaar (amendement is ingetrokken)
09-11-20175 C I Blijverslening voor Rijswijkse senioren (motie is overgenomen door het college)
09-11-20175 C II Parkeren Oud RijswijkAangenomen
09-11-20175 C III Perspectief voor jongeren met schulden (motie is overgenomen door het college)
09-11-20175 C IV Vrijstelling leges voor niet commerciele instellingenVerworpen
09-11-20175 C V Regeren is vooruitzienVerworpen
09-11-20175 C VI JongerenwerkAangenomen
09-11-20175 C VII Compensatie voor ontgroening van de landgoederenzoneVerworpen
09-11-20175 C VIII Geef de werkgelegenheid in Rijswijk een flinke impuls! (motie is overgenomen door het college)
09-11-20175 C IX Ecologisch groenbeheer landgoederenzoneVerworpen
24-10-20173Vaststelling agendaAangenomen
24-10-2017517 033Raadsvoorstel tot wijziging van de APV Rijswijk 2017Aangenomen
24-10-20176Interpellatie over voorstel BomenbalansAangenomen
24-10-20178Vaststelling verslag 21 september 2017Aangenomen
24-10-20179Afhandeling ingekomen stukken Aangenomen
24-10-20171017 034Raadsvoorstel extra maatregelen om tekort op BUIG budget 2017 terug te dringen Aangenomen
24-10-20171117 035 Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundige visie ontwikkeling sportcomplex voormalig Stanislas locatie Aangenomen
04-07-20173Vaststelling agendaAangenomen
04-07-20175Raadsbesluit functionele parkeervergunningen maatschappelijke instellingen (Anbi)Aangenomen
04-07-2017617 027Raadsvoorstel Lokaal inkoopplan Jeugdhulp Rijswijk 2018 Aangenomen
04-07-20177Vaststelling van het concept verslag raad 6 juni 2017Aangenomen
04-07-20178Lijst van ingekomen stukkenAangenomen
04-07-20179a17 023Raadsvoorstel Jaarrekening 2016 en besteding resultaatAangenomen
04-07-20179b17 024Raadsvoorstel 1e halfjaarsrapportage en kadernotaAangenomen
04-07-20179bMotie I BVR Gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen (motie is ingetrokken)
04-07-20179bMotie II De toekomst begint vandaag! (motie is overgenomen door het college)
04-07-20179bMotie III Zorg voor ouderen (motie is overgenomen door het college)
04-07-20179bMotie IV Betrek inwoners (motie is ingetrokken)
06-06-20173Vaststelling agendaAangenomen
06-06-20174Beëdiging en installatie van een benoemd verklaard lidAangenomen
06-06-2017617 020Raadsvoorstel Internationale samenwerking, besluit beëindiging vriendschapsband Beroun Aangenomen
06-06-20177Vaststellen (concept) zienswijzen Aangenomen
06-06-20178Vaststelling verslag 9 mei 2017 Aangenomen
06-06-20179Afhandeling ingekomen stukkenAangenomen
06-06-20171017 018Raadsvoorstel Gebiedsvisie In de Bogaard en omgeving Aangenomen
06-06-201710Amendement Nota van Inspraak Gebiedsvisie In de Bogaard e.o.Verworpen
06-06-20171117 019Raadsvoorstel Kadernota Jeugd en Onderwijs 2017-2020 Aangenomen
06-06-201712 17 021Raadsvoorstel nultarief in de reductiezoneAangenomen
06-06-20171317 022Raadsvoorstel parkeervergunningen voor sportverenigingen Aangenomen
06-06-201713Motie Parkeren vrijwilligersAangenomen
06-06-201714 aRA 17 023 AVALEX - Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming;Aangenomen
06-06-201714 bRA 17 031 Inkoopbureau H10 - Gewijzigde conceptbegroting 2017 en conceptbegroting 2018Aangenomen
09-05-20173Vaststelling agendaAangenomen
09-05-2017517 016Raadsvoorstel afwegingskader (intergemeentelijke) samenwerking Aangenomen
09-05-2017617 017Raadsvoorstel evaluatie gemeenschappelijke regeling inkoopbureau H10 Aangenomen
09-05-20177Vaststelling verslag van 4 april 2017Aangenomen
09-05-20178Lijst van ingekomen stukkenAangenomen
09-05-20179Benoeming, herbenoeming voorzitter en leden Welstand- en MonumentencommissieAangenomen
09-05-201710Motie CDA /PvdA/GroenLinks Bomen en groen in balansAangenomen
09-05-201711Motie CDA/PvdA stop grootschalige bomenkapVerworpen
09-05-201712Bekrachtiging geheimhouding: Grondexploitatie ’t Haantje 6e herzieningAangenomen
09-05-20171317 014Raadsvoorstel resultaten en ontwerp gefaseerde uitvoering Huis van de Stad Aangenomen
09-05-201713Motie I CDA Zet inwoners niet buiten spelVerworpen
09-05-201713Motie II Second opinion uitgangspunten en risico's Huis van de Stad (motie is overgenomen door het college)
09-05-201714Zienswijze Ontwerpbegroting MRDH 2018 en Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017 (RA 17 010) en Kadernota MRDH begroting 2018 (RA 17 012) Aangenomen
04-04-20173Vaststelling agendaAangenomen
04-04-2017517 009Raadsvoorstel vaststellen Algemene Verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) en de bijbehorende regelgevingAangenomen
04-04-2017617 010Raadsvoorstel aanpassing in Verordening op de ambtelijke bijstand 2011Aangenomen
04-04-2017717 011Raadsvoorstel herbenoeming directeur Rekenkamer Aangenomen
04-04-2017817 012Raadsvoorstel aanpassing Gedragscode integriteit raad gemeente Rijswijk 2015Aangenomen
04-04-20179Vaststelling verslag raadsvergadering 7 maart 2017Aangenomen
04-04-201710Vaststelling afdoening ingekomen komen stukken gemeenteraadAangenomen
04-04-201711verkiezing van een plaatsvervangend lid voor de rekeningcommissie DSWAangenomen
04-04-20171217 005Raadsvoorstel tot wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Aangenomen
04-04-201712Amendement I “De puntjes op de i APV artikel 2:43”Aangenomen
04-04-201712Amendement II “De puntjes op de i APV artikel 2:44”Verworpen
04-04-201712Amendement III Artikel 4.11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden (amendement is ingetrokken)
04-04-201712Amendement IV Artikel 5.12 Overlast van fiets of bromfiets Aangenomen
04-04-201712Amendement V Schrappen woord krijtje in artikel 2:42 lid 2 bVerworpen
04-04-20171317 007Raadsvoorstel Strategisch Veiligheidsbeleid Aangenomen
04-04-20171417 008 Raadsvoorstel Woonvisie woningmarktregio Haaglanden 2017 -2021 Aangenomen
04-04-201714Motie PvdA Voldoende sociale huurwoningen bittere noodzaakVerworpen
07-03-20173Vaststelling agenda Aangenomen
07-03-20175 aVaststelling concept antwoord Provincie Zuid-HollandAangenomen
07-03-20175 bVaststelling concept antwoord raadsadres AvalexAangenomen
07-03-20176Vaststelling verslag raadsvergadering 7 februari 2017Aangenomen
07-03-20177Vaststelling lijst ingekomen stukken (afdoening ingekomen stukken)Aangenomen
07-03-20178ParkerenAangenomen
07-03-20178Motie I ParkerenVerworpen
07-03-20178Motie II Snelheid is geboden (motie is ingetrokken)
07-03-20178Motie III Blauwe zones terug in de stad (motie is ingetrokken)
07-03-20178Motie IV Motie van Treurnis (motie is ingetrokken)
07-03-20178Motie V Rijswijk Sociaal (motie is overgenomen door het college)
07-03-20178Motie VI De auto is geen melkkoeVerworpen
07-03-20178Motie VII Openstellen zones voor bewoners buiten de zone Verworpen
07-03-20178Motie VIII Openstellen alle zones voor alle vergunninghoudersVerworpen
07-03-20178Motie IX Eerste 2 uren gratis parkeren, 3 uur welzijnsorganisaties en sportVerworpen
07-03-2017917 005Raadsvoorstel tot wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) (agendapunt is verdaagd)
07-03-20171017 006Raadsvoorstel inpassing De SchoffelAangenomen
07-03-20171117 007Raadsvoorstel Strategisch Veiligheidsbeleid (agendapunt is verdaagd)
07-03-201712Bekrachtiging geheimhouding raadsinformatie ModulusAangenomen
07-02-2017517 001Raadsvoorstel Tegemoetkoming in de kosten voor explosieonderzoek in RijswijkBuitenAangenomen
07-02-2017617 003Raadsvoorstel Verordening Individuele inkomenstoeslag Gemeente Rijswijk 2017Aangenomen
07-02-20177Vaststelling verslag raadsvergadering 13 december 2016Aangenomen
07-02-20178Vaststelling van de lijst van inkomen stukken (afdoening)Aangenomen
07-02-20179 AVaststellen concept antwoorden: Zienswijze Programma van Eisen BusconcessieAangenomen
07-02-20179 BVaststellen concept antwoorden: brief inzake Dahliastraat 2 te RijswijkAangenomen
07-02-20179 ADuurzaamheid in Programma van Eisen BusconcessieAangenomen
07-02-20171017 002Raadsvoorstel Afzien terugkeer van een fiets-voetveer over de Vliet in Rijswijk-ZuidAangenomen
07-02-201710Pontje KeereweerVerworpen
07-02-201710Motie Toekomstvisie Plaspoelpolder (motie is ingetrokken)
07-02-20171117 004Raadsvoorstel Toekomstvisie Plaspoelpolder en vaststellimng beantwoording zienswijzenAangenomen
07-02-201712Bekrachtiging geheimhouding Notitie met bijlagen Inpassing de SchoffelAangenomen
13-12-20163Vaststelling agenda Aangenomen
13-12-2016516 038Raadsvoorstel StudietoeslagAangenomen
13-12-2016616 040Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Industrieschap de PlaspoelpolderAangenomen
13-12-2016716 041Raadsvoorstel zienswijze op het Regionaal risicoprofiel Haaglanden, 2017-2018 ).Aangenomen
13-12-2016816 042Raadsvoorstel Verordening BIZ Bedrijventerreinen Rijswijk 2017 – 2021 Aangenomen
13-12-2016916 043Raadsvoorstel “Ontwerpverklaring van geen bedenkingen’’ oprichten woning Julialaantje Aangenomen
13-12-20161016 044Raadsvoorstel Slotwijziging 2016 Aangenomen
13-12-201611Zienswijze gewijzigde begroting 2016 AvalexAangenomen
13-12-201612Vaststelling handelingen 8 en 10 november 2016Aangenomen
13-12-201613Afhandeling ingekomen stukkenAangenomen
13-12-201614Aanwijzing van een lid van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den HaagAangenomen
13-12-20161516 045Raadsvoorstel Rekenkamerrapport “Over de toegang tot het sociaal domein” Aangenomen
13-12-20161616 039Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Sion 't Haantje, tweede herziening Aangenomen
10-11-20163Vaststelling agendaAangenomen
10-11-20164Afdoeningswijze lijst van ingekomenstukkenAangenomen
10-11-20165Zienswijze Commissariaat voor de MediaAangenomen
10-11-20166Vaststelling verslagen van 26 juli 2016 en 27 september 2016Aangenomen
10-11-2016716 034Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk 2016 Aangenomen
10-11-20167Amendement op de “Tarieventabel Parkeerbelasting 2017”Aangenomen
10-11-2016816 032Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP)Aangenomen
10-11-20169 a16 036Belastingverordeningen 2017Aangenomen
10-11-20169 b16 035Tweede halfjaarrapportage 2016Aangenomen
10-11-20169 c16 037Begroting: Meerjarenraming 2017-2020 en InvesteringenAangenomen
10-11-20169 cExploitatie sportvelden Hoekpolder (motie is ingetrokken)
10-11-20169 c100% duurzame electriciteitsinkoop (motie is ingetrokken)
27-09-20164Beëdiging en installatie benoemd verklaar lid, de heer N. de Haaij.Aangenomen
27-09-2016616 030Raadsvoorstel beschikbaarstelling aanvullend krediet vervangende nieuwbouw 2 gymnastieklokalen Rijswijks Lyceum Aangenomen
27-09-2016716-031Raadsvoorstel de coördinatieregeling (art. 3:30 Wet RO) van toepassing te verklaren voor de benodigde vergunningen en besluiten i.h.k.v. de herontwikkeling c.q. transformatie van ‘’In de Bogaard en omgeving’’Aangenomen
27-09-2016816-033 Raadsvoorstel Onttrekking aan de openbaarheid Ockenburger Tientweg en Jan RodenburgpadAangenomen
27-09-20169Vaststelling zienswijzen: • zienswijze treasury statuut en twee separate voorstellenAangenomen
27-09-20169aVaststelling zienswijzen: • zienswijze Regionaal Investeringsprogramma.Aangenomen
27-09-201610Vaststelling verslag raadsvergadering van 5 juli 2016.Aangenomen
27-09-201611Afhandeling ingekomen stukkenAangenomen
27-09-20161216-028Raadsvoorstel Stadsvisie Rijswijk 2030 Aangenomen
27-09-201612Amendement Stadsvisie IIIVerworpen
27-09-201612Amendement Stadsvisie IIVerworpen
27-09-201612Amendement Stadsvisie IVerworpen
27-09-20161316 029Raadsvoorstel vaststelling Archiefverordening 2016 Aangenomen
27-09-20161416 032Raadsvoorstel vaststellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) Verworpen
26-07-20163Vaststelling agenda Aangenomen
26-07-2016Reddingsboei voor HaaglandiaVerworpen
05-07-2016516-021Raadsvoorstel Opzet Adviesraad Sociaal DomeinAangenomen
05-07-2016616-022Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling DSWAangenomen
05-07-2016716-023Raadsvoorstel Inkoopplan WMO 2017 Aangenomen
05-07-2016816-024Raadsvoorstel Inkoopplan Jeugd 2017Aangenomen
05-07-2016916-026Raadsvoorstel Coördinatieregeling voor RijswijkBuiten Aangenomen
05-07-201610Vaststelling verslag raadsvergadering van 24 mei 2016Aangenomen
05-07-201611Afhandeling ingekomen stukkenAangenomen
05-07-20161216-016Raadsvoorstel Wijziging verordening werkgeverscommissie 2013Aangenomen
05-07-201612Samenstelling werkgeverscommissieAangenomen
05-07-201613Stemming leden werkgeverscommissieAangenomen
05-07-20161416-020Raadsvoorstel Cultuurvisie 2016-2030Aangenomen
05-07-201614Amendement op CultuurvisieAangenomen
05-07-201615 A16-027Jaarrekening 2015Aangenomen
05-07-201615 B16-025Eerste halfjaarsrapportage inclusief Voorjaars- en kadernotaAangenomen
05-07-201615 BI VOG gratis voor vrijwilligers welzijnswerk (motie is ingetrokken)
05-07-201615 BII Meer diversiteit in de gemeentelijke organisatieVerworpen
05-07-201615 BIV Perspectief op een (schuld)vrije toekomst (motie is ingetrokken)
05-07-201615 BIII Niet informeren raad over verkoop bedrijfsonderdeel Bedrijfsafval door Avalex (motie is ingetrokken)
05-07-201615 BV Rijswijkse Dansstudio'sVerworpen
05-07-201615 BVI Johan BuziauVerworpen
05-07-201615 BVII Wilhemina-monument (motie is ingetrokken)
05-07-201615 BVIII Huishoudelijke hulp zoals het hoort (motie is ingetrokken)
24-05-2016516-010Ontwerpbesluit onttrekking openbaarheid Ockenburger Tientweg en Jan RodenburgpadAangenomen
24-05-2016616-011Benoeming twee leden Raad van Toezicht Stichting Librijn openbaar onderwijsAangenomen
24-05-2016716 014VeeweidenAangenomen
24-05-2016816-015Herziening Nota Grondbeleid 2016Aangenomen
24-05-2016916-016Wijziging Verordening Werkgeverscommissie 2013 (agendapunt is verdaagd)
24-05-20161016-019Initiatief raadsvoorstel CDA “Geen jongeren tussen wal en schip”Aangenomen
24-05-20161316-013Voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor de herontwikkeling van landgoed De VoordeAangenomen
24-05-20161416-012Onderzoek en ontwerp gefaseerde uitvoering Huis van de StadAangenomen
24-05-201614Amendement raadsvoorstel Onderzoek en ontwerp gefaseerde uitvoerAangenomen
24-05-201614I Consequenties Huis van de Stad en alternatieven (motie is overgenomen door het college)
24-05-201614II Geen onnodige onderzoekskosten Huis van de StadStakende stemmen
24-05-201614III Geen stijging belastingen en leges vanwege Huis van de StadAangenomen
24-05-20161516-018Vaststelling kader IB 16 024 Startnotitie Publieke Dienstverlening 2016-2020 Aangenomen
24-05-201616Vaststelling concept –zienswijzenAangenomen
19-04-20165. 16-006Raadsvoorstel bedrijfsvoering organisatie Delft – Rijswijk.Aangenomen
19-04-20166.16-007Raadsvoorstel benoeming AccountantAangenomen
19-04-20167.16-008Raadsvoorstel Financiële Verordening Gemeente RijswijkAangenomen
19-04-201610.Bekrachtiging geheimhouding stukkenAangenomen
15-03-2016516-003Raadsvoorstel aanpassen gemeenschappelijke regeling VRH (16-003).Aangenomen
15-03-2016616/004beeldkwaliteit plan ’t Haantje Aangenomen
15-03-2016716-005Herziening grenzen van de bebouwde kom van gemeente Rijswijk Aangenomen
15-03-20168Vaststelling verslagen raadsvergadering van 9 februari 2016 Aangenomen
15-03-20169Afhandeling ingekomen stukkenAangenomen
09-02-2015216-002Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst HaaglandenAangenomen
09-02-2015516-001Beschikbaarstelling Krediet vervangende nieuwbouw 2 gymlokalen Rijswijks LyceumAangenomen
09-02-20157Vaststelling verslagen raadsvergaderingen 24 nov en 15 dec 2015Aangenomen
09-02-20158 Afhandeling ingekomen stukkenAangenomen
09-02-20159Stemming lid van de AuditcommissieAangenomen