logo

Welkom op Rijswijk.stemtzo.nl

Op deze website kunt u alle stemmingen in de raad over raadsvoorstellen, amendementen, moties en verkiezingen vinden. Het stemgedrag van alle raadsleden is inzichtelijk gemaakt vanaf 2016.
Direct na iedere raadsvergadering worden gegevens bijgewerkt.

Heeft u vragen over de raad of over op deze site opgenomen informatie neem dan contact op met de griffie.

Raad stelt in laatste vergadering 2017 groot

In de laatste raad van 2017 heeft de raad het besluit genomen voor gefaseerde realisering van het Huis van de Stad. Het toekomstig stadhuis en het onderkomen voor verschillende sociale en culturele instellingen.

Raad stemt unaniem in met Begroting 2018

De gemeenteraad heeft op donderdag 9 november unaniem ingestemd met de begroting 2018 en de bijbehorende belastingverordeningen vastgesteld.

Tijdens de vergadering werden 3 amendementen en 9 moties ingediend.

Raad stemt unaniem in met Stedenbouwkundige v

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 24 oktober is het voorstel voor de ontwikkeling van een sportcomplex op de voormalige Stanislaslocatie unaniem vastgesteld. Dit betekent dat het college snel verder kan gaan met verdere procedure om het complex te realiseren.

Raad stelt o.a. Jaarrekening vast

De gemeenteraad heeft in de laatste vergadering voor het zomerreces de Jaarrekening en de halfjaarrapportage/kadernota unaniem vastgesteld. Naast deze voorstellen werd ook ingestemd met het Lokaal Inkoopplan Jeugd en de aanpassing van het parkeerbeleid voor maatschappelijke instellingen.

Raad stemt in met aanpassing parkeerbeleid

De gemeenteraad heeft ingestemd met een tweetal wijzigingen van het parkeerbeleid ten behoeve sportverenigingen en een alternatief voor de afgeschafte blauwe zones.

Per motie van D66, CDA en PvdA, werd het college opgeroepen ook voor vrijwilligers de mogelijkheid te bieden voor het aanvragen van een vergunning. De motie werd unaniem door de raad aanvaard. In de raad van 4 juli zal deze wijziging van het beleid worden vastgesteld.

Alle nieuwsberichten